Etikett: pensionsstiftelse

Nya regler för pensionsstiftelser skjuts upp till i maj nästa år

Den nya lagstiftningen om pensionsstiftelser skjuts upp så att den träder i kraft först i maj nästa år, meddelar regeringen. Bakgrunden är att regeringen vill samordna förslaget med den nya regleringen för tjänstepensionsföretag. Lagrådsremisser om båda lagförslagen väntas under november. 

De nya reglerna för pensionsstiftelser har redan varit ute på remiss. Remissvar på förslaget om ny reglering för tjänstepensionsföretag väntas till den 12 oktober.

Båda förslagen har sin grund i det andra tjänstepensionsdirektivet, vilket gör att regeringen nu menar att det är bra att fatta beslut samtidigt om lagrådsremisser för de båda lagförslagen.  

Regeringen vill också att de båda lagförslagen ska samordnas tidsmässigt. Det innebär att de nya reglerna för pensionsstiftelser skjuts fram något.

Avsikten är nu att båda propositionerna ska läggas fram i januari 2019 och att de träder i kraft i maj nästa år. Tidigare har det sagts att förslaget om pensionsstiftelser skulle träda i kraft i april. 

Här kan du läsa mer om de båda kommande lagförslagen.

 

 

FI: Stor risk att pensionsstiftelser inte är beredda på nya regler

Risken är stor för att pensionsstiftelserna inte har beredskap för de väsentligt ökade kraven på pensionsstiftelserna. Det skriver Finansinspektionen i sitt remissyttrande över promemorian ”Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet”.

Finansinspektionen är på det stora hela positiv till den föreslagna lagstiftningen. 

Samtidigt kommer FI med en rad olika kritiska anmärkningar. 

Bland annat påpekas att FI:s tillsyn av pensionsstiftelser blir betydligt mer omfattande. Till det nuvarande tillsynsansvaret tillkommer enligt förslaget bland annat tillsyn över stiftelsernas riskhanterings- och internkontrollsystem, centrala funktioner, styrdokument, egen riskbedömning, utläggning av verksamhet samt information som ska lämnas till de förmånsberättigade.

– Det ökade tillsynsansvaret kommer, som konstateras i promemorian, att medföra att Finansinspektionens kostnader för den löpande tillsynen över pensionsstiftelserna ökar, skriver FI i sitt yttrande.

Enligt FI är det svårt att se att det skulle vara möjligt att uppnå samordningsvinster med tillsynen av tjänstepensionsbolag.

Här kan du läsa FI:s hela remissyttrande.  

Nya regler för pensionsstiftelser föreslås från januari 2019

Finansdepartementet lade under tisdagen fram ett förslag på nya regler för pensionsstiftelser, med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet, IORP II. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 13 januari 2019. 

Enligt pressinformationen från finansdepartementet ska de nya reglerna stärka skyddet för dem som har sina pensioner tryggade i pensionsstiftelser. Detta sker huvudsakligen genom utbyggda regler om pensionsstiftelsernas investeringar och om företagsstyrning.

Reglerna inarbetas i lagen om tryggande av pensionsutfästelse. En justering sker också i offentlighets- och sekretesslagen.

De nya reglerna tillåter också pensionsstiftelserna att i ökad utsträckning ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sin kapitalförvaltning. 

Av informationen från finansdepartementet framgår också att en lagrådsremiss baserad på tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” och Finansinspektionens rapport ”Förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag” väntas under november 2018. Remiss på de lagförslagen är planerad till senare under våren 2018 och avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft före utgången av april 2019. 

Här kan du ta del av promemorian om nya regler för pensionsstiftelser. 

Strid om miljarderna i Postens pensionsstiftelse

En facklig strid har blossat upp i Postnord om användningen av tillgångarna i Postens Pensionsstiftelse. Det skriver Svenska Dagbladet Näringsliv i dag. 

Under förra året ändrade Postens Pensionsstiftelse diskonteringsräntan, från 0,8 procent till 4,0 procent. 

Det i sin tur gjorde att stiftelsens tillgångar i förhållande till Postens pensionsskuld, plötsligt hamnade på plus. Postnord kunde därför ta ut drygt 900 miljoner kronor ur stiftelsen för att täcka pensionskostnader. 

Förändringarna gjordes efter en överenskommelse mellan företaget och de fackliga parterna. 

Men nu har det blossat upp strid om pensionsmiljarderma i stiftelsen. 

Just nu pågår samtal om tolkningen av avtalet, skriver Svenska Dagbladet Näringsliv. Diskussionerna rör enligt tidningen bland annat nivån på en kreditförsäkring som ska trygga Postens pensionsåtaganden.  

Tidningen har även intervjuat Göran Ronge på Finansinspektionen, som markerar att 4 procents avkastning är ett ”vidlyftigt” antagande. Finansinspektionens antagande om diskonteringsränta ligger på 0,7 procent. 

Här hittar du Svenska Dagbladets artikel om Postens Pensionsstiftelse.