Etikett: Robert wikholm

Robert Wikholm om bakgrunden till konkursen i Aspis Liv

Den 25 maj försattes Aspis Liv i konkurs, på begäran av bolagets likvidatorer. Det var första gången i modern tid som ett livbolag gick i konkurs. Sak & Liv har talat med advokat Robert Wikholm, bolagets likvidator, om orsakerna till Aspis konkurs.

Hur skulle du vilja beskriva bakgrunden till konkursen?

– Det går tillbaka till 2009 då det försvinner 300 miljoner kronor ur bolaget då företagsledningen för över pengar till ett konto i utlandet som inte tillhör bolaget. När Finansinspektionen får klart för sig vad som har inträffat drar man in tillståndet, och därmed försätts bolaget i likvidation.

– Orsaken till att det sker just nu är ju att vi förlorade ett mål mot den tidigare ledningen. Vi lämnade in stämningsansökan våren 2010 och målet har pågått sedan dess. Det var denna dom som direkt utlöste konkursen. Hade vi vunnit målet skulle försäkringsbolaget CNA, enligt vår uppfattning, ha gått in och täckt upp för en del av de försvunna pengarna och då hade det inte blivit någon konkurs.

– Vad domen egentligen handlar om är hur långt man kan dra analogier i den gamla Försäkringsrörelselagen när det gäller begreppet aktieägare. Den går egentligen aldrig in på ledningens ansvar.

Hade ni några tankar på att överklaga hovrättens dom?

– Vi övervägde noggrant om vi skulle överklaga domen, men bedömde att det inte var troligt att vi skulle få prövningstillstånd i HD. Det fanns inte något egentligt prejudikatsintresse, med tanke på att man senare har ändrat lagstiftningen. Därmed återstod bara konkursen.

– Min uppfattning är att om dagens lagstiftning hade gällt 2009, då hade vi vunnit målet. Man kan också notera att ansvarsförsäkringsbolaget CNA måste ha trott att vi skulle kunna ha framgång med vår talan, i annat fall hade de inte valt att intervenera i målet på vår sida.

Vilka fordringsägare är det nu som berörs av konkursen?

– Det handlar inte om några försäkringstagare. Genom det skickliga arbete som framförallt min kollega Peter Morawetz utförde i inledningen av likvidationen av bolaget, lyckades vi avyttra bestånden av försäkringstagare. Först den pågående affären och sedan beståndet av kunder där det förelåg pågående utbetalningar. De som nu drabbas av konkursen är i första hand återförsäkringsbolag, säger Robert Wikholm till Sak & Liv.