Etikett: SEB Trygg Liv gamla

HFD undanröjde SEB Trygg Liv Gamlas förhandsbesked om skatt

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked om avkastningsskatt till Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Högsta förvaltningsdomstolen menade att ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden inte ansågs vara av vikt för sökanden, och det inte heller kommit fram att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Ska försäkringsrörelse med mottagen återförsäkring beskattas med avkastningsskatt eller med inkomstskatt? Den frågan ställde Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv till Skatterättsnämnden.

Normalt beskattas livbolags verksamhet med avkastningsskatt. Men det finns undantag. Tillgångar och skulder som avser vissa sjuk- och olycksfallsförsäkringar omfattas inte av avkastningsskatten. I stället ska inkomster i form från sådana försäkringar inkomstbeskattas. Men vad gäller egentligen för mottagen återförsäkring i ett livbolag — är det en rörelse som ska inkomstbeskattas eller belastas med avkastningsskatt?

Skatterättsnämnden beslutade i våras, på förfrågan från Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, att denna typ av verksamhet skulle omfattas av avkastningsskatt.

Skatteverket uppskattade inte beslutet. Istället överklagade man Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen, och krävde att domstolen skulle besluta att återförsäkring skulle omfattas av inkomstskatt.

Högsta förvaltningsdomstolen valde att först ta ställning till om det verkligen fanns förutsättningar för Skatterättsnämnden att pröva Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Livs ansökan om förhandsbesked. Domstolen kom till slutsatsen att det inte var motiverat att meddela något förhandsbesked.

— Det kan konstateras att ansökningen gäller en verksamhet som bolaget redan bedriver. Bolaget har inte anfört att det står inför något handlingsalternativ som kan påverkas av svaret på den ställda frågan. Mot denna bakgrund kan det enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte anses vara av vikt för bolaget att förhandsbesked lämnas, heter det i domen.

Högsta förvaltningsdomstolen såg heller inget skäl till ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande av den ställda frågan.

— Av det anförda följer att Skatterättsnämnden inte borde ha prövat ansökningen. Förhandsbeskedet ska därför undanröjas och ansökningen avvisas, heter det i beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen.

Här kan du ta del av domen i Högsta förvaltningsdomstolen.