Etikett: SJälvkörande bilar

Svensk Försäkring: Självkörande fordon måste ha trafikförsäkring

Även autonoma bilar måste ha en trafikförsäkring. Det skriver Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen i ett gemensamt remissyttrande över betänkandet ”Vägen till självkörande fordon”. 

I yttrandet, som avlämnades i fredags, skriver de båda remissinstanserna att man delar bilden som betänkandet ger att det kommer att ta lång tid innan fordonsflottan är helt autonom.

– Så länge det överhuvudtaget är möjligt att framföra fordon manuellt kommer det att finnas behov av trafikförsäkring för att ersätta de sak- och personskador som inträffar. Trafikförsäkringen är således nödvändig under lång tid framöver för att säkerställa att skadelidande blir fullt kompenserade för inträffade skador, heter det i yttrandet. 

I stort instämmer alltså Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen i betänkandets slutsatser. Men inte på alla punkter.

Det här är några områden där man avviker från betänkandet och menar att det finns brister i förslaget, som kräver kompletteringar: 

  • Riskanalys krävs! Ska verkligen motorredskap Klass II undantas från tillståndsplikten för försöksverksamhet med autonoma fordon? Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen är skeptiska bland annat eftersom ingen riskanalys genomförts av att tillåta autonoma motorredskap att framföras på väg och cykelbana. ”Ett motorredskap som exempelvis väger 100 kg och färdas i 20 km/h kan orsaka omfattande personskador på oskyddade trafikanter som kommer i dess väg”, heter det i remissvaret.

  • Registrering ett måste! Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen menar också att autonoma motorredskap Klass II bör registreras. ”En registrering medför att det är möjligt att identifiera ägaren till redskapet och kräva trafikförsäkring av denne”, skriver de i remissvaret.

  • Ge tillgång till digital information! Försäkringsbolag och skadelidande måste ha laglig rätt att ta del av digital information med koppling till ett olycksförlopp. ”Detta är nödvändigt för att ansvar ska kunna fördelas på vållande part vid en trafikolycka”, konstaterar Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen.

    Här kan du ta del av hela yttrandet från Svensk Försäkring.