Etikett: skL

Även Svenskt Näringsliv och SKL vill ge kassorna längre tid

Remisstiden har nu gått ut för promemorian ”Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar” där det föreslås att respiten för landets understödsföreningar ska förlängas till november, med hänsyn till att lagstiftningen om tjänstepensionsföretag skjutits upp något. Ytterligare två remissinstanser — Svenskt Näringsliv och SKL — poängterar i sina svar att den föreslagna övergångstiden är för kort.

Svenskt Näringsliv skriver i sitt remissvar att tjänstepensionskassorna måste ges rimlig tid för att rätt kunna värdera lagstiftningen.

— Den i denna promemoria föreslagna förlängningen av övergångsperioden är välkommen men Svenskt Näringsliv menar att övergångsperioden för tjänstepensionskassor behöver förlängas ytterligare. Övergångsperioden för tjänstepensionskassor bör därför förlängas att motsvara försäkringsföretagens övergångsperiod, heter det i näringslivsorganisationens remissvar.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, menar också i sitt remissvar att tiden är mycket snäv i relation till de föreslagna förändringarna promemorian.

— Understödsföreningarna kan komma att behöva mer tid för att genomföra de anpassningar och förändringar av system, bemanning och regelverk som föreslås i de kommande bestämmelserna för tjänstepensionsföretag, skriver SKL.

Här hittar du alla remissvar på promemorian. 

SKL: Självklart har landstingen har full koll på sin pensionsskuld!

Landsting och regioner har full koll på sin pensionsskuld. Det skriver chefsekonom Annika Wallenskog på Sveriges Kommuner och Landsting i ett inlägg där man tillbakavisar flera av påståendena i Skandias rapport om landstingens pensionsskulder.

— En bild målas upp av att regioner och landsting är konkursmässiga, vilket givetvis inte är fallet, skriver Annika Wallenskog i sitt inlägg på SKL:s blogg.

Annika Wallenskog påpekar att landsting och regioner har rätten att ta ut skatt, och att deras ekonomi därför inte kan jämföras med företag.
— Det finns inget egenvärde i att samla på sig övervärden i balansräkningen, mer än vad som behövs som en buffert i dåliga tider. Dessutom är värderingen av tillgångarna försiktig, vilket gör att det finns dolda värden, påpekar Annika Wallenskog.

Hon framhåller också att pensionskostnaderna är en stor post i budgeten, men på inget sätt okänd med tanke på att landsting och regioner löpande tar fram prognoser vilket gör att man har koll på sina kostnader och skulder.

– Skandias rapport ger inte hela bilden. Den tycks helt bortse från det faktiska läget: Den gamla pensionsskulden minskar och landsting och regioner har kontroll, avslutar hon sitt inlägg.

Här kan du läsa hela blogginlägget. 

Nytt avtal förhindrar sänkt pension för tidigare kommunanställda

SKL, Sobona och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor. Överenskommelsen ska förhindra att tidigare kommunanställda får sänkt pension på samma sätt som skedde vid årsskiftet.  

Bakgrunden är att vid årsskiftet drabbades runt 150 000 pensionärer pensionärer inom kommuner, landsting och regioner av sänkta pensioner. SKL fattade i januari beslut om kompensation, och parterna kom överens om att se över  regelverket för att förhindra liknande effekter i framtiden.

Den nya pensionsöverenskommelsen, som nu har tecknats, gäller från den 1 januari 2019 och innebär att ingen av de tidigare anställda i kommuner och landsting som omfattas ska kunna få sin kompletteringspension sänkt framöver.

− Överenskommelsen innebär att de berörda pensionärer som vid årsskiftet drabbades av sänkt pension, framöver kan räkna med en långsiktigt stabil och förutsägbar pension som inte kan sjunka, säger Ulf Olsson, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation, i en presskommentar.

Lösningen är att  individer födda 1937 och tidigare samt födda 1938 till 1953 – som omfattas av PA-KL, PAK eller LPAK – får rätt till en ”individuell lägstanivå”.

Lägstanivån bestäms med utgångspunkt i de nivåer som gällde som gällde kompletteringspensionen innan årsskiftet (december 2017). Nivån indexeras uppåt med prisbasbeloppsutvecklingen och kan inte sänkas. Överenskommelsen träder ikraft den 1 januari 2019.

Parterna har även kommit överens om en så kallad förhöjd lägstanivå. Den ger individen möjlighet att även fortsättningsvis kunna ta del av eventuella nivåhöjningar i samband med exempelvis friläggning eller ”balanseringar” i det allmänna pensionssystemet

Under 2018 gäller sedan tidigare den temporära lösning att berörda pensionärer får kompletteringspension i motsvarande vad som utbetaldes i december 2017, dock högst uppgående till det maximala friläggningsbeloppet. 

Så kompenserar SKL dem som har fått sänkta tjänstepensioner

Sveriges Kommuner och Landsting har nu beslutat att kompensera de kommunala pensionärer som har fått sänkta pensioner under året. Vid en pressträff på förmiddagen informerade SKL om hur kompensationen ska gå till. 

Frågan om de sänkta pensionerna för kommunala pensionärer har rört upp känslorna. Medier har fyllts av exempel på pensionärer som i år har fått sin pension sänkt med upp till 1 500 kronor per månad.  

I början av januari fick runt 150 000 pensionärer som tidigare jobbat i kommuner och landsting besked om att deras tjänstepension blir lägre i år än tidigare år. De som berörs är främst personer födda 1937 eller tidigare. 

Senast i går hotade pensionärsorganisationerna SPF och SKPF att ta till juridiska åtgärder om det intre sker reella omförhandlingar av pensionsavtalet. 

SKL meddelar nu att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. SKL:s styrelse har enhälligt ställt sig bakom den föreslagna lösningen. Den tillfälliga kompensationen gäller personer som med anledning av Pensionsöverenskommelse 02 fått besked om sänkt kompletteringspension under 2018.

Så här säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, i en presskommentar.

– Den nuvarande pensionsöverenskommelsen har inneburit sänkt tjänstepension för tidigare anställda i kommuner, landsting och regioner. För vissa handlar det om en betydande sänkning. Det är en olycklig effekt av ett äldre pensionsavtal som vi slöt med de fackliga organisationerna för över 15 år sedan. SKL har därför beslutat att de pensionärer som drabbats av en sänkning ska få en tillfällig kompensation som innebär att de får 2017 års nivå på sin tjänstepension även under 2018, säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Enligt SKL tar man genom den tillfälliga kompensationslösningen ansvar för att pensionsnivåerna för berörda pensionärer skyddas under år 2018. 

– Vi vill skicka den här signalen snabbt efter att de berörda pensionärerna fått sina pensionsbesked. Nu vidtar ett arbete för att lösa en del praktiska frågor tillsammans med KPA och Skandia, säger Joakim Larsson, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL kommer nu tillsammans med fackförbunden att förhandla om en långsiktigt hållbar lösning från 2019 och framåt. 

De sänkta tjänstepensionsutbetalningarna sägs vara resultatet av Pensionsöverenskommelsen 02, vars syfte var att säkerställa att tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal inte skulle urholkas vid införandet av nuvarande allmänna pensionssystem.

SKL menar att pensionsöverenskommelsen har fungerat bra och haft avsedd effekt. Sänkningar har förekommit tidigare, exempelvis 2010 och 2014, men sänkningarna var då inte av samma storlek som för 2018.