Etikett: skogsbrand

”Skogsbränderna i Kalifornien kan kosta upp till 120 miljarder kr”

Det brittiska risk management-konsultbolaget RMS Consultancy har offentliggjort sin uppskattning av försäkringsbolagens förväntade kostnader för de pågående bränderna i Kalifornien. Enligt RMS uppgår de samlade försäkrade kostnaderna till mellan 9 och 13 miljarder USD, det vill säga mellan 80 och 120 miljarder kronor. 

Den av bränderna som uppskattas vara mest kostsam är den som kallas för Camp Fire i norra Kalifornien där kostnaderna uppskattas till mellan 7,5 och 10 miljarder USD. Kostnaden för Woolsey-branden i södra Kalifornien beräknas till 1,5—3 miljarder USD. I beräkningarna har RMS summerat uppskattade kostnader för bland annat fastigheter, bilar, avbrottsförsäkring och lösöre. Camp Fire uppskattas vara den mest förödande branden hittills i Kalifornien.

Mohsen Rahnama, Chief Risk Modeling Officer vid RMS, säger så här i ett pressmeddelande:

— Skogsbränder är i dag en stor katastrofrisk som måste hanteras med bästa möjliga data och modeller. Med ökande riskexponering på grund av bebyggelse nära skogsområden och pågående klimatförändringar måste försäkringsbolag och myndigheter anpassa sig till en framtid med allt fler och allt värre skogsbränder.

Sex försäkringsbolag går till HD i tvist om 300 Mkr efter Salabranden

Sex försäkringsbolag har överklagat en dom i ett mål som rör den stora skogsbranden i Västmanland 2014. I målet kräver försäkringsbolagen skogsföretaget Stora Enso på ett skadestånd på knappt 300 miljoner kronor.   

De sex bolagen är Länsförsäkringar Bergslagen, Dalarnas Försäkringsbolag, Dina Försäkringar Mälardalen, Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna, Folksam Sak och Tre Kronor Försäkring. I målet kräver de sex försäkringsbolagen Stora Enso på 297 miljoner kronor i skadestånd enligt miljöbalken. Bolagen vill att HD ska besluta att brand genom gnistbildning utgör ”sådan annan liknande störning som avses i 32 kap 3 § första stycket 8 Miljöbalken”. Försäkringsbolagen menar att det är angeläget ur prejudikatssynvinkel att frågan prövas av HD.

Överklagandet gäller en mellandom i Mark- och miljödomstolen som senare överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Varken i första eller i andra instans fick de sex bolagen rätt mot Stora Enso.

Så här skrev Mark- och miljööverdomstolen bland annat i sin dom:

— Den omständigheten att gnistbildning kan anses vara en påräknelig följd av markberedning i skogsbruk, föranleder inte i sig någon annan bedömning än den mark- och miljödomstolen gjort. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i övrigt i mark- och miljödomstolens skäl, varför överklagandet ska avslås.

Skogsbranden utanför Sala i Västmanland sommaren 2014 kom att bli den största enskilda branden i Sverige på över 50 år.Branden uppstod i samband med markberedningsarbete på uppdrag av skogsbolaget Bergvik Väst. Arbetet utfördes av företaget MB Skog Edsbyn AB. Branden anses ha orsakats av gnistor i samband med att MB Skog körde ett skogsfordon. När det gick att få kontroll över elden knappt två veckor senare, hade över 13 800 hektar skogsmark drabbats. En person avled i branden, drygt 20 byggnader brann ned.

Parallellt med detta mål pågår flera andra mål med koppling till branden 2014. Tidigare i år meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd i ett mål där skogsbolaget Bergvik stämt Länsförsäkringar Gävleborg på 300 miljoner kronor, eftersom bolaget stod för trafikförsäkringen för den skogsmaskin som användes när branden uppstod.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium läsa överklagandet till HD från de sex försäkringsbolagen.

Svensk Försäkring: Bränderna är billigare än vi först trodde

Svensk Försäkring gör nu bedömningen att de första uppskattningen av kostnaderna för sommarens skogsbränder var alltför höga. Istället för uppskattade 750 miljoner kronor, väntas nu skadekostnaderna för försäkringsbranschen uppgå till drygt 500 miljoner kronor. 

Cirka 25 000 hektar skog brann under sommaren. Svensk Försäkring har nu samlat in statistik över antalet anmälda skador efter skogsbränderna, och har genomfört möten för att gå igenom skadeläget.

Under juli fick de svenska försäkringsföretagen in 280 sådana anmälningar. De förväntade skadebeloppen ligger i dag på 532 miljoner kronor. Svensk Försäkring betonar samtidigt att osäkerheten i uppskattningarna är stor, och det kommer att ta tid innan den slutliga kostnaden för skogsbränderna kan fastställas. Först om ett år väntas en mer definitiv beräkning av de slutliga skadorna. 

Ett skäl till att kostnaderna blir så pass mycket lägre än förväntat är att en stor andel av skogen var oförsäkrad. Ett annat skäl är att restvärdet på virke och flis från brandområdena är relativt högt. 

De skadeanmälningar som har inkommit till försäkringsbolagen efter sommarens bränder gäller nästan enbart skogsskador; endast ett fåtal byggnader och fordon har skadats.

Svensk Försäkring betonar att det inte går att säga säkert om årets värmebölja är en följd av klimatförändringarna. Däremot är det klart att de pågående klimatförändringarna medför att värmeböljor blir vanligare i framtiden.

– Vid mötet på Svensk Försäkring konstaterades att samhället behöver vidta en rad åtgärder för att öka den svenska kapaciteten att bekämpa såväl skogsbränder som andra typer av naturkatastrofer, säger Staffan Moberg, jurist och klimatexpert på Svensk Försäkring.

Länsförsäkringar Gävleborg öppnar åter för att försäkra skog

Nu går det att försäkra skog i Gävleborgs län igen! För en knapp månad – den 17 juli – sedan stoppade Länsförsäkringar Gävleborg all nyförsäkring av skog, med hänsyn till de pågående skogsbränderna. Men nu är det åter fritt fram att teckna skogsförsäkring även i Gävleborgs län!

”Vi bedömer nu att risken för antändning och spridning av skogsbrand är betydligt lägre och därför häver vi stoppet från och med den 14 augusti 2018”, meddelade bolaget i går tisdag.

Marcus Lundgren, försäkringschef på Länsförsäkringar Gävleborg, kommenterar beslutet så här i bolagets pressinformation: 

– Vi beslutade om teckningsstopp för att skydda våra befintliga kunder mot att de som saknade försäkring valde att försäkra sin skog endast när det var hög risk för att en skada skulle inträffa. Risken för nya skogsbränder är, enligt SMHI:s index för skogsbrandsrisk, på en betydligt lägre nivå nu än tidigare och därför öppnar vi möjligheten att återigen teckna skogsförsäkring.

Motsvarande beslut fattades under förra veckan av Länsförsäkringar Jämtland. Även Länsförsäkringar Bergslagen har fattat beslut om att åter öppna för att försäkra skog.  

”Årets skogsbränder kan bli dyrare än branden i Västmanland”

Årets skogsbränder kan komma att bli dyrare för försäkringsbolagen jämfört med branden i Västmanland 2014, rapporterade Sveriges Radios ekoredaktion under torsdagen.

Ekoredaktionen har intervjuat Johan Litsmark som är naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Enligt Johan Litsmark kommer antagligen skadekostnaden för försäkringsbolagen att bli högre än vids branden i Västmanland 2014. Då brann 14 000 hektar och skadekostnaderna för försäkringsbolagen blev drygt 400 miljoner kronor. 

Ett skäl till att årets bränder kan bli dyrare är att fler byggnader har drabbats än under Västmanlandsbranden. 

Johan Litsmark menar samtidigt att det finns någon större risk för att det skulle bli dyrare att försäkra sin skog framöver.

Här kan du ta del av hela inslaget i Ekot.