Etikett: Solid Försäkringar

Försäkringsresultatet i Solid Försäkring ökade med 20 % 2018

Under 2018 ökade det försäkringstekniska resultatet med 20 procent jämfört med föregående år, till 88 (74) miljoner kronor. Det framgår av Resurs Holdings bokslutskommuniké som presenterades på tisdagsmorgonen. 

Premieintäkterna under helåret steg med 4 procent till 829 (800) miljoner kronor. Combined ratio förbättrades till 90,2 (91,8) procent för helåret. Rörelseresultatet steg med 1 procent till 83 miljoner kronor.

För fjärde kvartalet steg premieintäkterna med 9 procent, till 213 (195) miljoner kronor. Försäkringsrörelseresultatet ökade med 11 procent till 27 (24) miljoner kronor. Combined ratio förbättrades till 88,9 (89,7) procent. Rörelseresultatet netto sjönk med 35 procent till 13 (20) miljoner kronor till följd av sämre kapitalavkastning.

Ökningen av premieintäkten beror främst på tillväxt inom affärsområdena Trygghet och Motor. Försäljningen inom affärsområdet Produkt ökade med 15 procent, bland annat på grund av ökad försäljning under Black Friday.

Det förbättrade tekniska resultatet är kopplat till ökad lönsamhet i affärsområdena Trygghet och Resor.

För Resurs Holding som helhet ökade intäkterna under 2018 med 11 procent till 3 437 miljoner kronor, och rörelseresultatet steg med 6 procent till 1 487 miljoner kronor. Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 9 procent till 883 miljoner kronor och rörelseresultatet med 1 procent till 375 miljoner kronor.

Här kan du ta del av hela bokslutskommunikén från Resurs Holding.

KoV: Vilseledande om Solids och Biltemas cykelförsäkring

Konsumentverket anser att Solids marknadsföring av cykelförsäkringar är vilseledande. Mer specifikt gäller det den försäkring för elcyklar som erbjuds i samarbete Biltema, där Konsumentverket kritiserar att det inte tillräckligt tydligt framgår att det även krävs en hemförsäkring för att cykelförsäkringen ska gälla på det sätt som framgår av Solids och Biltemas marknadsföring. 

Solid har ett samarbete med Biltema när det gäller försäkring av cyklar som säljs via affärskedjan. Både köpare av vanliga cyklar och köpare av elcyklar erbjuds en kostnadsfri försäkring som gäller under begränsad tid. Men Konsumentverket, som fått in en anmälan från en missnöjd cykelköpare, menar att informationen om försäkringarna inte är tillräckligt tydlig när det gäller skillnaden mellan försäkringarna för vanliga cyklar och försäkringar för elcyklar. Försäkringen för elcykel är — till skillnad från försäkringen för vanliga cyklar — en försäkring för självriskeliminering och kräver därmed bland annat att försäkringstagaren har en hemförsäkring utöver cykelförsäkringen.

I en skrivelse till Solid framför Konsumentverket att marknadsföringen av cykelförsäkringarna tycks strida mot marknadsföringslagen:

— Då marknadsföringen uttalar sig om utmärkande egenskaper hos försäkringen, men inte berör de särskilda egenskaper som gäller för elcykelförsäkringen, är marknadsföringen vilseledande enligt 1 0 § MFL, heter det i skrivelsen.

Visserligen finns mer omfattande information på Solids webbplats om självriskelimineringen. Men den informationen finns inte med i marknadsföringen av cyklar på Biltema.

Konsumentverket påpekar att en grundläggande princip är dock att varje reklamenhet ska betraktas för sig. Det faktum att informationen om självriskelimineringen finns på Solids webbplats innebär inte att det är acceptabelt att den saknas i Biltemas och Solids broschyrer om försäkringen.

Solid ska nu senast den 11 februari yttra sig över skrivelsen från Konsumentverket. Därefter fattar verket beslut om eventuella åtgärder.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av skrivelsen.

Solid Försäkring går med i kvinnliga technätverket Techella

Solid Försäkring meddelar att bolaget har blivit medlem i Techella, ett nätverk  för att lyfta fram kvinnliga talanger inom it.

Solid bjöds in att bli medlem sedan Techella uppmärksammat att Solid arbetar för rekryteringar av kvinnliga talanger till it-avdelningen, vilket innebär att verksamheten i dag har en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

— Genom att gå med och vara aktiva i Techella får våra medarbetare i vårt IT-team möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som det är givande att inspirera andra aktörer att tänka långsiktigt kring sina rekryteringar. För mig är det viktigaste att hitta rätt person med rätt kompetens. Att det över tid blivit en jämn fördelning mellan kvinnor och män är en bonus och min erfarenhet är att det bidrar till en viktig dynamik och positiv arbetskultur i teamet, säger Simon Fisher, it-chef på Solid Försäkring, i en presskommentar.

Techella är ett fristående nätverk grundat 2018, aktivt i nordvästra Skåne. Målet är att attrahera fler kvinnor till it- och techbranschen och bidra till att de som redan jobbar i branschen stannar kvar.

— Det känns verkligen värdefullt att Solid vill bli vän med Techella. Både för att jag värnar om att bygga relationer med företag som är bra för Helsingborgsregionen men också för att Solids IT-avdelning är ett föredöme för oss alla. Jag tror på idén om rätt kvinna och rätt man på rätt plats. Att Solid har en jämn fördelning mellan kvinnor och män på sin IT-avdelning är få förunnat och imponerande, säger Emelie Nilsson Sträng, grundare av Techella.

Rörelseresultatet för Solid Försäkring ökade med 46 procent

Under tredje kvartalet i år steg rörelseresultatet för Solid Försäkring med 46 procent jämfört med motsvarande period 2017, från 19 till 27 miljoner kronor. Det framgår av Resurs Holdings kvartalsrapport i dag på morgonen. 

Premieintäkten ökade under kvartalet med 4 procent till 210 (203) miljoner kronor.  Combined ratio förbättrades under perioden till 90,6 (91,5) procent.

Under perioden har Solid tecknat avtal med Orio, tidigare Saab Automobile Parts. Solid har också under kvartalet förberett för att förmedla Chubb Nordics barn- och olycksfallsförsäkringar på den nordiska marknaden. Antalet nya cykelförsäkringar har under kvartalet ökat med 8 procent. Den förbättrade lönsamheten härrör framförallt från affärsområdena Trygghet, Produkt och Motor.

Räknat på årets första nio månader har premieintäkten ökat med 2 procent till 616 (606) miljoner kronor och combined ratio sjunkit till 90,7 (92,5) procent.

Intäkterna i Resurs Holding som helhet steg under kvartalet med 15 procent till 881 miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 8 procent till 394 miljoner kronor. Under årets första månader har intäkterna stigit med 12 procent till 2 554 miljoner kronor och rörelseresultatet med 8 procent till 1 112 miljoner kronor.

Fyra granskade försäkringsbolag fick GDPR-reprimand av DI

Datainspektionen har delat ut reprimander till fyra försäkringsbolag efter en granskning av hur väl bolagen följer GDPR-regelverket: Idun, Accept, DARAG och Solid. Även försäkringsförbundet FTF råkade ut för en reprimand. 

Minns du GDPR – EU:s nya direktiv om skydd för personliga data? I våras blev inkorgarna fulla av budskap från när och fjärran om GDPR-anpassning.

Det var inte alldeles enkelt att förstå vad GDPR gick ut på. Tolkningarna gick också i sär mellan olika organisationer om vilka anpassningar som var nödvändiga efter det nya regelverkets införande.

Datainspektionen har nu genomfört sin första granskning av efterlevnaden av GDPR-reglerna. I första hand har man undersökt om olika företag och myndigheter har utsett dataskyddsombud, i enlighet med den nya lagstiftningen.

Bland de granskade branscherna fanns försäkringsbranschen. Totalt undersöktes 412 företag och myndigheter. Granskningen ledde fram till 66 tillsynsärenden. Nu har Datainspektionen beslutat om en reprimand i 57 av dessa ärenden.

Fyra försäkringsbolag har råkat ut för en reprimand för att man inte rapporterat i tid om dataskyddsombud. De fyra bolagen är Idun Liv, Accept Försäkring, DARAG och Solid. Datainspektionen inledde även ett tillsynsärende kring Danica Pension, men det resulterade inte i någon reprimand.

Datainspektionen har möjlighet att vid sidan av reprimanden även döma ut en avgift. Det har dock inspektionen avstått från med hönsyn till att det har gått så kort tid sedan lagstiftningen trädde i kraft. Så här skriver Datainspektionen i sin motivering till detta:

– Det huvudsakliga skälet till varför besluten stannat vid en reprimand istället för en administrativ sanktionsavgift är den relativt korta tid som förflutit sedan den 25 maj 2018.

Datainspektionen pekar ut fackförbunden som en grupp organisationer som har varit dåliga på att följa regelverket om dataskyddsombud. Ett av de fackförbund som får en reprimand är försäkringsbranschens fackförbund FTF.

Solids intäkter ökade till 205 Mkr under andra kvartalet

Premieintäkterna för Solid Försäkring ökade med 7 procent under andra kvartalet till 205 (192) miljoner kronor. Det framgår av Resurs Holdings kvartalsrapport i dag på morgonen. 

Totalkostnadsprocenten förbättrades under kvartalet till 91,3 (92,6) procent. Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 23 (21) miljoner kronor. 

Av rapporten framgår bland annat att Solid Försäkring har utvidgat samarbetet med Synsamkedjan till att också omfatta Danmark, och att man har inlett samarbete med Chubb om förmedling av barn- och olycksfallsförsäkring.  

För Resurs Holding totalt ökade intäkterna under kvartalet meds 13 procent till 868 miljoner kronor. Rörelseresultatet steg 10 procent till 374 miljoner kronor. 

Solids tekniska resultat steg med 31 procent första kvartalet

Det tekniska resultatet i Solid Försäkringar ökade med 31 procent till 21 (16) miljoner kronor under första kvartalet, jämfört med motsvarande period 2017. Det framgår av Resurs Holdings kvartalsrapport som presenterades i dag. 

Premieintäkten sjönk under perioden med 5 procent, till 200 (210) miljoner kronor, i huvudsak beroende på avvecklingen av reseförsäkringar i Storbritannien. 

Totalkostnadsprocenten förbättrades till 90,3 procent (93,3 procent) framförallt beroende på ett bättre skadeutfall än tidigare. 

Samtidigt minskade rörelseresultatet till 20 MSEK (23) jämfört med motsvarande kvartal föregående år, beroende på lägre avkastning från finansrörelsen.

I rapporten nämns bland annat att samarbetet utökats med resebyrån Ticket under kvartalet. Även samarbetet med Autoexperten har utvecklats, vilket innebär att totalt 770 kan erbjuda erbjuda Solids vägassistansförsäkring. 

Solid lanserar cykelförsäkring i Norge med hjälp av XXL

Solid Försäkring meddelade under tisdagen att man inlett ett samarbete om cykelförsäkringar med sportbutikskedjan XXL i Norge. Enligt Solid är XXL därmed den första butikskedjan i Norge som, oberoende av hemförsäkringsbolag, ger kunden ersättning vid stöld av cykel.

Samarbetet med XXL är Solid Försäkrings första kliv in på den norska marknaden när det gäller cykelförsäkringar. 

– XXL Sport & Villmark har under ett antal år förmedlat Solids cykelförsäkringar i både Sverige och Finland. I och med affären med XXL Norge tar vi nu ett ännu större grepp om försäkringsmarknaden på cyklar i Norden, säger Mats Nilsson, Key Account Manager vid Solid Försäkring, i en presskommentar.

Solid Försäkring har över 20 års erfarenhet av cykelbranschen och har byggt upp ett omfattande stöldskyddsregister. Registret innehåller sökbara cyklar och är direkt uppkopplat både mot polis och försäkringsbolag.

Stadium + Solid = sant! Nytt erbjudande till cykelköpare

Solid Försäkring har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Stadium, Sveriges största sportkedja. Enligt avtalet får den som köper en cykel hos Stadium en cykelförsäkring i tre månader – helt kostnadsfritt.

– Med Solid Försäkrings cykelförsäkring kan vi erbjuda våra kunder ett tryggare cykelköp. Försäkringen ersätter självrisken i samband med stöld av cykeln, vilket skapar mervärde för våra kunder och hjälper oss på Stadium att aktivera världen, säger Niclas Malm, affärsområdeschef på Stadium, i ett pressmeddelande.

Solid Försäkring har över 20 års erfarenhet från cykelbranschen. Bolagets stöldskyddsregister innehåller sökbara cyklar och är direkt uppkopplat både mot polis och försäkringsbolag. Genom samarbetet med Stadium stärker Solid Försäkring sin position inom segmentet ytterligare.

– Nu ökar vi våra marknadsandelar på cykelmarknaden ytterligare och samarbetet med Stadium ger en tydlig signal om att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande till våra partners. Försäkringen ersätter kundens självrisk i samband med stöld av cykeln och är en väldigt uppskattad produkt. Vi kommer att förvalta förtroendet väl och hjälpa Stadium att utveckla sin affär ytterligare med försäkringskonceptet, säger Helen Hedvind Persson, New Business Sales, Solid Försäkring, i sin kommentar.

Solid Försäkrings combined ratio förbättrades till 89,7 procent

Solid Försäkrings combined ratio förbättrades under fjärde kvartalet förra året till 89,7 procent, jämfört med 111,1 procent fjärde kvartalet 2016. Det framgår av moderbolaget Resurs Holdings bokslutskommuniké som presenterades i dag på morgonen. 

Förbättringen beror i första hand på att Solid avvecklat en olönsam affär inom reseförsäkring i Storbritannien. Avvecklingen av den brittiska affären innebar att premievolymen sjönk under fjärde kvartalet, med 2 procent till 195 (198) miljoner kronor. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet till 20 (–17) miljoner kronor. Exklusive den avvecklade brittiska affären ökade premievolymen med 3 procent under perioden. 

För helåret minskade premieintäkten med 12 procent till 800 (909) miljoner kronor. Rörelseresultatet på helåret steg till 83 (49) miljoner kronor och combined ratio förbättrades för helåret till 91,8 (98,4) procent. 

Intäkterna i Solid utgör ungefär 6 procent av Resurs Holding-koncernens samlade intäkter. Hela koncernen hade under 2017 intäkter på 3 091 (2 797) miljoner kronor och ett rörelseresultat på 1 397 (1 140) miljoner kronor. 

ARN: Kund fick rätt mot Solid om garanti vid bilköp

Allmänna reklamationsnämnden har gett en kund rätt mot Solid Försäkring om en garantiförsäkring som tecknats i samband med ett bilköp. Solid rekommenderas nu att låta garantin få övergå till den nya ägaren av bilen. 

Kunden tecknade Solids garantiförsäkring i våras i samband med att hon köpte en bil. Försäkringen hon tecknade var av omfattningen ”Large” och löper fram till 2020. 

Bilen såldes senare till en annan köpare, och ägarförändringen anmäldes till Solid. Enligt villkoren var det möjligt att låta försäkringen följa med till den nye ägaren om ägarförändringen anmäls inom sju dagar vilket också skedde. 

Solid vägrade dock att godkänna att försäkringen följde med till den nye ägaren, och hävdade att garantiförsäkringen var av typen ”AKP-garanti” vilket innebar att den inte gick att överlåta.  

Kunden vände sig till Allmänna reklamationsnämnden, som konstaterade att det får anses klarlagt att kunden tecknat en försäkring som inte var av typen ”AKP-garanti”. Solid ska därför godkänna att garantin övergår till bilens nye ägare, skriver ARN. 

Solids försäkringsresultat ökade 73 procent tredje kvartalet

Under tredje kvartalet i år ökade Solid Försäkring sitt försäkringsrörelseresultat med 73 procent till 19 (11) miljoner kronor. Det framgår av moderbolaget Resurs Holdings kvartalsrapport i dag på morgonen. 

En förklaring till resultatökningen är att Solid är på väg att avveckla ett olönsamt brittiskt reseförsäkringsprogram. Avvecklingen i Storbritannien är också förklaringen till att premieintäkten under tredje kvartalet sjönk med 7 procent till 203 (219) miljoner kronor. Räknar man bort verksamheten i Storbritannien som är under avveckling, ökade premieintäkterna istället med 8 procent under kvartalet.

Combined ratio för tredje kvartalet förbättrades till 91,5 (95,8) procent.

I rapporten berättas också om en rad nya samarbeten för Solid: I juli lanserades en betalförsäkring för yA Bank i Norge, Synsam Group har genomfört ett pilotprojekt i Norge, Finland och Sverige och en fullskalig lansering planeras för det fjärde kvartalet i över 350 butiker. Ett nytt partnersamarbete har ingåtts med den finska optikkedjan Optiplus, och ett samarbete med Speedy Bilservice – en del av Mekonomen Group– lanserades under kvartalet i Sverige. 

För Resurs Holding som helhet ökade intäkterna under kvartalet med 7 procent till 769 miljoner kronor, och rörelseresultatet steg med 21 procent till 364 miljoner kronor. 

Här hittar du mer information om kvartalsresultatet. 

Konsumentverket kritiserar utskick från assistansförsäkrare

Konsumentverket har granskat marknadsföring från fyra företag som säljer bland annat vägassistansförsäkringar: Assistansbolaget, Falck, Solid och SBM. Samtliga fyra bolag har nu lovat att ändra sina utskick så att det tydligare framgår att det handlar om reklamerbjudanden. 

Enligt Konsumentverket har man funnit flera marknadsföringsutskick som ser ut som fakturor. 

Detta kan ställa till det för konsumenterna, påpekar Konsumentverket. En del råkar betala av misstag, och binder sig därmed vid en försäkring som de inte hade tänkt beställa. Andra upptäcker att det inte är en faktura, men irriteras av att det inte framgår tydligt att det är reklam.

– Konsumentverket har fått anmälningar om sådana här utskick i flera år och vi ser att de ställer till med problem för konsumenterna. Därför har vi granskat företagens utskick och begärt att de ändrar dem, säger juristen Joel Westerlund i en presskommentar.

– Förhoppningen är att konsumenternas problem med den här sortens utskick minskar eller upphör. Men det är fortfarande viktigt att läsa noga innan man betalar något som ser ut som en faktura, eftersom det ibland är reklam som kommer i ett ”fönsterkuvert”.

Solid Försäkring tar hjälp av Speedy Bilservice för vägassistans

Solid Försäkring har ingått ett Speedy Bilservice för att kunna erbjuda vägassistansförsäkring i samband med bilservice.

Den som tecknar en Speedy Bilservice assistans får hjälp årets alla dagar, dygnets alla timmar om oturen är framme och det blir ett plötsligt driftstopp. Assistansen gäller i Sverige och ger konsumenten bland annat rätt till hjälp på plats, bärgning, hyrbil och hotell.

Enligt Solid är Speedy Bilservice ett företag med mycket nöjda kunder. Snittbetyget från kunderna är 4,6 av 5,0 på ratingsajten reco.se. 

Speedy Bilservice AB hade år 2016 en omsättning på 46,0 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 3,9 miljoner kronor.