Etikett: Solidar Fonder

Solidar Fonder: Grundlösa och orealistiska påståenden från FI

I sitt överklagande av Finansinspektionens varning och sanktion skriver Solidar Fonder att flera av de påståenden som Finansinspektionen har gjort helt saknar grund. 

Den 17 april beslutade Finansinspektionen om en varning och om en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor för fondbolaget Solidar Fonder AB.

En FI-undersökning hade visat att Solidar haft brister i sin hantering av intressekonflikter och i rutinerna för riskbedömning och riskhantering. FI anmärkte bland annat på att Solidar genomförde transaktioner i derivatinstrumentet med bolaget DSP för vissa av Solidars fonder, samtidigt som styrelseledamöter i Solidar hade ekonomiska intressen i bolaget. Enligt FI hanterade Solidar inte dessa intressekonflikter tillräckligt bra. Efter Finansinspektionens sanktion har Pensionsmyndigheten beslutat att avregistrera Solidars fonder från premiepensionstorget. 

I sitt överklagande av Finansinspektionens beslut skriver nu Solidar Fonder att det är helt grundlöst att hävda att Solidar Fonder i strid med andelsägarnas intresse har betalat ett courtage som är 33 miljoner kronor för högt. Solidar Fonder menar att FI:s beslut innehåller spekulativa och hypotetiska omständigheter. I övrigt skriver Solidar Fonder bland annat att inspektionens resonemang om en alternativ förvaltningsstrategi är i grunden felaktig och orealistisk och skulle ha förutsatt brott mot regelverket för värdepappersfonder. Man menar också att   

Du som abonnerar på Sak & Liv Premium kan ta del av hela överklagandet här. 

 

Solidar Fonder överklagar FI:s beslut om sanktion

I förra veckan, den 9 maj, inkom Solidar Fonder med ett överklagande av Finansinspektionens beslut om sanktion mot bolaget. 

Det var den 17 april som Finansinspektionen beslutade om en varning och om en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor för fondbolaget Solidar Fonder AB. 

Bakgrunden till beslutet var att FI:s undersökning visat att Solidar haft allvarliga brister i sin hantering av intressekonflikter samt bristfälliga rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering.

Det handlar om samma typ av hantering som även Allra varit inblandad i. Solidar genomförde omfattande och ifrågasatta transaktioner i derivatinstrumentet med bolaget DSP för vissa av Solidars fonder. Samtidigt hade styrelseledamöter i Solidar ekonomiska intressen i DSP. Enligt FI hanterade Solidar inte dessa intressekonflikter på ett strukturerat sätt. Solidar vidtog inte heller tillräckliga åtgärder för att säkerställa att bolaget handlade uteslutande i fondandelsägarnas intresse.

Eftersom Solidar Fonder vidtagit åtgärder för att komma till rätta med bristerna valde FI att stanna vid en varning mot bolaget, förenat med sanktionsavgiften på 10 miljoner kronor. 

Efter Finansinspektionens sanktion har Pensionsmyndigheten beslutat att avregistrera Solidars fonder från premiepensionstorget. Även flera andra fondtorg har valt att plocka bort Solidars fonder ur sitt utbud. 

Folksam: Vi sålde Solidars fonder redan i december

Svenska Dagbladet rapporterat att Folksam har miljardbelopp i fonder som förvaltas av Solidar Fonder. Folksam slår nu tillbaka och påpekar att de två fonder som man fortfarande har pengar i aldrig har varit i samma förvaltning som övriga fonder och därmed inte omfattas av sanktionerna. 

De två fonderna som Folksam fortfarande har kvar i sitt sortiment kom till Solidar Fonder i samband med förvärvet av ETurn.

– Media rapporterar om att Folksam har innehav i fondbolaget Solidar, vilket varnats av Finansinspektionen. Med anledning av det vill Folksam förtydliga följande: Folksam sålde sitt innehav i de aktuella Solidarfonderna under december 2017, heter det i informationen från Folksam.

Folksam skriver även att det pågår en översyn av Folksams samarbete med förmedlare: 

– Som alltid ser vi ständigt över våra innehav med våra kunders bästa för ögonen. Just nu pågår en översyn av våra förmedlarsamarbeten och vårt fondutbud för förmedlare.

Här kan du läsa artikeln i Svenska Dagbladet om Folksams fondinnehav. 

”Pensionsmyndighetens beslut grundas på brister som redan åtgärdats”

Styrelsen i Solidar Fonder är besviken över pensionsmyndighetens beslut att avregistrera bolagets fonder från premiepensionens fondtorg. Det framgår av en kommentar på tisdagskvällen från Solidar. Styrelsen har också beslutat att överklaga FI:s beslut om sanktionsavgift. 

– Vi är ytterst besvikna och beklagar att Pensionsmyndigheten har fattat beslut om avregistrering. Det är anmärkningsvärt eftersom beslutet grundar sig på historiska brister i vår verksamhet, brister som vi har åtgärdat vilket också Finansinspektionens tidigare beslut visar. Vår bedömning är att Pensionsmyndighetens beslut i detta läge tyvärr inte är till fondandelsägarnas bästa, heter det i en kommentar från Didi Welander, styrelseordförande i Solidar Fonder. Enligt Solidar står en enig styrelse i fondbolaget bakom kommentaren.

Styrelsen i Solidar Fonder har sedan tidigare också enats om att överklaga beslutet från Finansinspektionen om varning och sanktionsavgift, bland annat på grund av att man anser att beslutat har fattats på ett bristande underlag. 

FI: Varning och sanktion på 10 Mkr mot Solidar Fonder

Finansinspektionen har beslutat att tilldela Solidar Fonder AB en varning, och att besluta om en sanktion på 10 miljoner kronor. Det meddelade inspektionen i dag på morgonen. 

FI skriver i sin information om beslutet att en undersökning visat att Solidar har haft allvarliga brister i sin hantering av intressekonflikter, i sitt agerande i fondandelsägarnas intresse och bristfälliga rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering.

Bakgrunden är Solidar tillsammans med bolaget DS Platforms Ltd (DSP) utvecklat ett derivatinstrument. Solidar ingick därefter omfattande transaktioner i derivatinstrumentet med DSP för vissa av Solidars fonder. Här fanns samtidigt allvarliga intressekonflikter, bestående av att styrelseledamöter i Solidar hade ekonomiska intressen i DSP. 

Enligt FI hanterade Solidar inte dessa intressekonflikter, vilket har medfört en uppenbar risk att egna ekonomiska intressen har satts framför fondandelsägarnas.

Solidar vidtog inte heller tillräckliga åtgärder för att säkerställa att bolaget handlade uteslutande i fondandelsägarnas intresse. Detta eftersom bolaget hade brister i sin utvärdering av olika förvaltningsstrategier. Dessutom hade bolaget brister i rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering av de undersökta fonderna.

– Solidar har vidtagit åtgärder och planerar att vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Handeln med DSP har upphört och bolaget har förtydligat sina interna regler. Bolaget har också genomfört ändringar i sin styrelse och ledning. Med hänsyn till dessa åtgärder finner FI att det är tillräckligt att meddela Solidar en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor, skriver FI i sin kommentar till beslutet. 

Under onsdagen beslutade Danica Pension att ta bort Solidars fonder ur sitt utbud för Avtalspension SAF-LO, sedan bland annat Expressen uppmärksammade att fonderna låg kvar på Danicas fondtorg trots att de köpstoppats – åtminstone tillfälligt – av Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten har ännu inte tagit ställning till om stoppet ska bli permanent, men säger i en kommentar till Pensioner & Förmåner att undersökningen om Solidar är i sin slutfas.

Solidar Fonder hade per den sista mars ett samlat förvaltat kapital på cirka 20 miljarder kronor. Tre fjärdedelar av detta kommer från premiepensionssystemet. Om Pensionsmyndigheten beslutar att stänga av Solidar på grund av avtalsbrott kommer spararnas pengar att flyttas till andra sparalternativ. 

Här kan du ta del av FI:s fullständiga beslut om Solidar. 

Solidar Fonder: De utpekade bristerna är redan åtgärdade

De brister som Finansinspektionen pekar på har redan åtgärdats. Det säger Solidar Fonder AB i en kommentar till Finansinspektionens beslut att tilldela Solidar Fonder AB en varning och besluta om en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

Finansinspektionen anser att Solidar Fonder har haft ”allvarliga brister i sin hantering av intressekonflikter, i sitt agerande i fondandelsägarnas intresse, samt haft bristfälliga rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering.”

– Finansinspektionens kritik rör verksamhet bakåt i tiden. Nu ska vi noga gå igenom Finansinspektionens beslut och se om ytterligare åtgärder behövs. Det är viktigt att veta att intressekonflikten inte har medfört skada eller riskerat att medföra skada för våra andelsägare. Vi har naturligtvis hela tiden kundernas bästa för ögonen och våra fonder har också under den granskade tiden haft en generellt bra avkastning, säger Krister Sjöblom, VD för Solidar Fonder AB, i sin presskommentar. 

Krister Sjöblom ny VD för Solidar Fonder

Krister Sjöblom har utsetts till ny VD i Solidar Fonder AB som ingår i Solidarkoncernen. Han tillträder den 1 januari 2018.

Nuvarande VD för Solidar Fonder – Patrik Johansson – blir ansvarig för att utveckla ett nytt verksamhetsområde inom Solidarkoncernen med fokus på institutionell förvaltning.

Krister Sjöblom har lång erfarenhet inom kapitalförvaltning. Han har varit VD för eTurn Fonder AB sedan 2004.

– Solidar är ett modernt sparföretag som arbetar med kundnära lösningar. Med 25 miljarder kronor under förvaltning är Solidar en stor marknadsaktör, samtidigt som verksamheten är dynamisk, anpassningsbar och kan fånga upp rörelser i marknaden. Vårt uppdrag är att skapa trygghet och god avkastning till kunderna. Nyckeln till framgång i det uppdraget är att arbeta systematiskt, långsiktigt och i en kontrollerad riskmiljö. Jag ser fram emot att leda fondverksamheten framåt, vidareutveckla en systematisk och hållbar förvaltning och bidra till utvecklingen av nya kundanpassade produkter, säger Krister Sjöblom, i en presskommentar.