Etikett: solvenskapital

PRI överklagar FI:s beslut om solvenskapital till domstol

Stigande inflation och räntor bidrar till att beräkningen av PRI:s solvenskapitalkrav måste förändras från standardmodellen till en intern modell, menar Finansinspektionen i ett beslut. PRI har nu överklagat beslutet till domstol med utgångspunkt bland annat från att det skulle ta betydande resurser i anspråk att utveckla en intern modell som uppfyller Solvens 2-kraven.  

Den 19 december fattade Finansinspektionen beslut i ett ärende som gäller beräkningen av PRI:s solvenskapitalkrav.

Hittills har PRI, enligt beslut från april förra året, beräknat sitt solvenskapitalkrav med utgångspunkt från ”standardformeln” för beräkning av solvenskapitalkrav, med ett tillägg med utgångspunkt från att FI bedömde att bolagets riskprofil avviker väsentligt från de antaganden som ligger till grund för beräkning enligt standardmodellen.

I maj förra året inledde FI ett ärende för att bedöma om detta kapitalkrav skulle kvarstå. Och den 19 december kom FI fram till att bedömningen var att den tidigare grunden för kapitalkravet inte skulle kvarstå, utan istället ersättas av ett kapitalkrav med utgångspunkt från en intern beräkningsmodell. Detta bland annat eftersom stigande inflation och räntor har medför ytterligare avvikelser i förhållande till de antaganden som ligger till grund för standardmodellen.

PRI:s solvenskapitalkrav enligt standardformeln uppgick per den 30 juni 2022 till 5 722 miljoner kronor. Enligt FI:s modell för hur kapitalkravet borde beräknas skulle solvenskapitalkravet detta datum istället ha legat på 12 178 miljoner kronor.

FI konstaterar i sitt beslut att PRI är exponerat mot flera och potentiellt sett mycket stora skador, vilket enligt FI måste reflekteras i solvenskapitalkravet. PRI:s totala försäkringsansvar vid utgången av 2021 uppgick enligt årsredovisning till 333,4 miljarder kronor.. Den omständigheten att PRI historiskt har haft låga skadekostnader bör inte påverka bedömningen, menar FI.

På PRI är man dock inte tillfreds med FI:s beslut. Detta bland annat med utgångspunkt från att man menar att det inte skett några väsentliga förändringar av förutsättningarna för beräkning av solvenskapitalkravet.

PRI har framfört till FI att man påbörjat infasningen av ett verktyg för att kunna göra ratingbedömningar av de kreditförsäkrade företagskunderna. Dock menar PRI att det är för tidigt att kunna utvärdera lämpligheten av denna externa data, och det inte är möjligt att värdera lämpligheten i uppgifterna under tiden som den interna modellen utvecklas.

De resurser som skulle krävas för att utveckla en intern modell bedöms också av PRI vara omfattande, inte minst i relation till bolagets premievolym och samlade driftskostnader.

— PRI anser att det inte är ansvarstagande att starta ett projekt i storleksordningen 20–200 miljoner kronor och ökade förvaltningskostnader, ett projekt som spenderar försäkringstagarnas tillgångar, om det inte finns en hög sannolikhet att kunna utveckla en modell som uppfyller de högt ställda kraven i regelverket. Det finns därför inte skäl för Finansinspektionen att ålägga företaget att utveckla en intern modell, heter det bland annat i PRI:s argumentation.

I ett överklagande den 28 december begär nu bolaget att förvaltningsrätten upphäver FI:s beslut från den 19 december. PRI:s ombud Kompass Advokat har begärt anstånd fram till den 30 januari med att utveckla sin talan.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av FI:s beslut. Och här hittar du PRI:s överklagande.