Etikett: Svenskt när

Svenskt Näringsliv: Risk att tjänstepensioner flyttar utomlands

Svenskt Näringsliv uttrycker i sitt remissvar på promemorian om tjänstepensionsföretag, att man är allvarligt oroad över innehållet i promemorian. Bland annat pekar man på risken för att tjänstepensionslösningar hamnar i andra länder i EU istället för i Sverige. Svenskt Näringsliv kräver nu att förslaget till lagstiftning görs om i grunden. 

I remissyttrandet anknyter Svenskt Näringsliv till kritiken från PTK och LO och hänvisar till den gemensamma bilaga som PTK, LO och Svenskt Näringsliv lade fram i december förra året kring tjänstepensionslagstiftningen. På samma sätt som LO och PTK avstyrker man förslaget att regelverket för tjänstepensionsverksamhet ska vara baserat på försäkringsrörelselagen och att tjänstepensionsförmåner ska ses som försäkring.

Enligt Svenskt Näringsliv måste nu ett nytt förslag till reglering av tjänstepensionsföretag tas fram. Tiden för ikrafttträdande måste därför flyttas fram, menar Svenskt Näringsliv.

En av de punkter som Svenskt Näringsliv framför är att det finns risk att svenska tjänstepensionslösningar i framtiden flyttar utomlands. Så här formuleras det i promemorian:

– Det är inte heller orimligt att tänka sig att företag och branscher i framtiden kommer att överväga att trygga tjänstepensionsförmåner i tjänstepensionsinstitut i andra EU-länder. Digitalisering och övrig teknikutveckling kommer att underlätta gränsöverskridande tjänstehandel och därmed snabba på en sådan process.

Här kan du ta del av Svenskt Näringslivs kritik mot promemorian.