Etikett: Terrorfinansiering

Högre krav på ID-kontroll i nya regler mot penningtvätt och terrorism

Finansinspektionen har beslutat om nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya föreskrifterna ställer bland annat högre krav på ID-kontroll av kunder. 

Bakgrunden till FI:s nya föreskrifter är att en ny lag om penningtvätt träder i kraft den 1 augusti 2017.

Föreskrifterna innehåller nya krav på identitetskontroll samt funktioner för regelefterlevnad och intern kontroll. FI ställer även krav på att företagen ska lämna nödvändiga uppgifter för att myndigheten ska kunna riskklassificera dem.

Föreskrifterna är ett led i genomförandet av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv som är tänkt att motverka att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Föreskrifterna gäller för samtliga finansiella företag som omfattas av den nya lagen och står under FI:s tillsyn. Totalt handlar det om drygt 2 300 företag.

Föreskrifterna träder i kraft samtidigt med den nya lagen, det vill säga den 1 augusti 2017.

Här hittar du FI:s nya regelverk om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism!

EU-förslag om att stoppa terrorfinansiering ute på remiss

Hur ska man kunna upptäcka och förhindra betalningsöverföringar som bidrar till att finansiera terrorism eller penningtvätt? Ett EU-förslag är ute på remiss fram till den 5 juni.  

Förslaget till vägledning har tagits fram av den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas EBA, Eiopa och Esma. Remissvar lämnas till EBA, det vill säga den europeiska tillsynsmyndigheten för banker. 

Vägledningen utgår från artikel 25 i EU-förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

För att förhindra att och upptäcka om betalningsöverföringar utnyttjas för terrorismfinansiering och penningtvätt måste betaltjänstleverantörerna kan säkerställa vem som är avsändare och mottagare av pengar. EU-regelverket innebär att information om avsändaren och betalningsmottagaren ska följa med i betalningskedjan. Betaltjänstleverantören har ansvaret för att det sker. I förslaget till vägledning anges vad förmedlande betaltjänstleverantörer och betaltjänstleverantörer ska göra när sådan information saknas eller är bristfällig.