Etikett: tjänstepensionsförbundet

”Fortfarande orimligt kort övergångstid för pensionskassor”

Trots förslaget om att förlänga övergångstiden är det fortfarande orimligt kort tid för understödsföreningarna för att anpassa sig till det kommande regelverket för tjänstepensionsbolag. Det skriver Tjänstepensionsförbundet i sitt remissyttrande på förslaget om ytterligare förlängd övergångstid för understödsföreningar. Förbundet vill nu ha samma övergångstid som vanliga försäkringsbolag, enligt nuvarande förslag fram till den 31 december 2022.

Enligt förslaget i promemorian ska pensionskassornas övergångstid förlängas fram till den 1 november i år. Här kan du ta del av promemorian om förlängd övergångstid för understödsföreningar.

Förbundet konstaterar i sitt remissvar att man i och för sig välkomnar att övergångsperioden förlängs så att tjänstepensionskassorna kan fortsätta att tillämpa nuvarande reglering i avvaktan på den nya tjänstepensionsregleringen. Detta eftersom medlemsföretagen annars skulle ha behövt genomgå två resurskrävande ombildningar och byten av grundläggande reglering på kort tid.

Men samtidigt poängterar förbundet att den föreslagna övergångsperioden är orimligt kort. Tiden behöver utökas ytterligare för att ge tjänstepensionskassorna rimligt tid att göra nödvändiga strategiska överväganden och förberedelser inför den nya regleringen, skriver Tjänstepensionsförbundet i sitt yttrande.

Så här formuleras det bland annat i remissvaret:

— Med tanke på de omfattande förändringarna i reglering för tjänstepensionskassornas del är det uppenbart att dessa måste ges tillräckligt med tid att göra strategiska analyser och förbereda en ansökan om ombildning till tjänstepensionsförening och denna tid måste räknas från det att alla förutsättningar är klara.

Förbundet påpekar också att det faktiskt inte handlar om någon förlängd övergångstid, utan att det snarare handlar om att regeringskansliets arbete med regleringen har blivit så försenat  att den föreslagna förlängningen av övergångsperioden bara betyder att arbetet med omvandlingen har bara förskjutits i tiden — inte att pensionskassorna får mer tid på sig för förberedelser. Uppskattningen är att den nya lagen om reglering av tjänstepensionsföretag kan vara på plats tidigast 1 juli i år, och enligt förslaget i promemorian ska pensionskassornas övergångstid alltså utsträckas till den 1 november.

— Med hänsyn till att senareläggningen av övergångsperiodens slut till november 2019 delvis sker under sommarmånaderna då det är svårt att hålla extra stämmor etc. medför senareläggningen därmed i realiteten ingen utökad tid för tjänstepensionskassorna, heter det i förbundets kritiska remissvar.

Förbundets förslag är att understödsföreningar ska få samma övergångsregler som försäkringsbolag med tjänstepensionsverksamhet som omfattas av övergångsregler till Solvens II, vilket i promemorian ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” föreslås vara till 31 december 2022. Här kan du läsa den promemorian som presenterades i juli förra året.

Tjänstepensionsförbundet organiserar landets största pensionskassor, däribland FPK, Kåpan, PP Pension och Svenska Kyrkans Pensionskassa.

Remissyttrandet är undertecknat av Kjell Norling som är ordförande för Tjänstepensionsförbundet och VD för PP Pension.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang läsa remissyttrandet i dess helhet.

Alecta, AMF och Afa till attack mot TPL i gemensam debattartikel

De tre partsbolagen Alecta, AMF och Afa tillsammans med Tjänstepensionsförbundet skriver i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet att förslaget om reglering av tjänstepsnsionföretag riskerar att leda till långtgående och långvariga försämringar av de svenska tjänstepensionerna.

Debattartikeln anknyter till det remissvar som de fyra undertecknarna av debattartikeln skrev tidigare.

Enligt Alecta, AMF och Afa tillsammans med Tjänstepensionsförbundet innebär förslaget till ny lagstiftning lägre pensioner, dyrare pensioner och mindre trygga pensioner.

Dessutom slår förslaget mot den svenska partsmodellens förmåga att leverera trygghet under och efter arbetslivet. Därför bör lagförslaget arbetas om, skriver undertecknarna av artikeln.

Här kan du läsa hela debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Tjänstepensionsförbundets tuffa kritik mot den nya lagstiftningen

Den nya lagstiftningen för tjänstepensionsföretag innebär en orimlig tidspress för tjänstepensionskassorna. Det skriver Tjänstepensionsförbundet i ett kritiskt remissyttrande på promemorian om en ny reglering av tjänstepensionsföretag. 

Tjänstepensionsförbundet – som i första hand består av svenska pensionskassor – har yttrat sig över promemorian ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” som lades fram av regeringen i juli.

Den nya lagen är tänkt att gälla tjänstepensionsföretag som enbart erbjuder livförsäkring knuten till en anställning. Alla försäkringsföretag och pensionskassor som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag och det blir möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag.

Förslaget bygger på EU:s tjänstepensionsdirektiv IORP II. Regeringen föreslår i promemorian att EU-regelverket kompletteras med en förstärkt solvensreglering och föreslår bland annat ett riskkänsligt kapitalkrav som motsvarar kapitalbehovet enligt Finansinspektionens trafikljusmodell. De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 maj 2019.

I sitt remissvar riktar förbundet bitvis tuff kritik mot förslaget till ny lagstiftning, som man menar är alltför långtgående och innehåller för snäva tidsramar för anpassningen till den nya lagstiftningen. Det här är några av de punkter där tjänstepensionsförbundet framför kritik:

Olyckligt att utgå från försäkring! Förbundet menar att den nya IORP-lagstiftningen behövs, men menar att förslaget att basera tjänstepensionsregleringen på ställningstagandet att tjänstepensionsverksamheten är en form av försäkringsrörelse är olyckligt och får flera oönskade konsekvenser.

Alltför begränsad syn på tjänstepension! Tjänstepensionsförbundet kritiserar kravet i promemorian på att tillståndet att driva tjänstepensionsverksamhet måste vara kopplat enbart till försäkringsklasserna inom direkt livförsäkring. Istället vill man att Lagen om tjänstepensionsföretag ska avse all verksamhet som omfattas av IORP II-regelverket.

Orimlig tidspress för pensionskassorna! I remissvaret skriver Tjänstepensionsförbundet att det sent framtagna lagförslaget innebär en orimlig tidspress för pensionskassorna, eftersom övergångsperiodens slutdatum är redan den 30 juni nästa år. Förbundet önskar att befintliga pensionskassor ska få ett förenklat övergångsförfarande och påpekar att försäkringsföretagens tjänstepensionsverksamheter har fram till den 31 december 2022 på sig att anpassa sig till de nya reglerna.

– Det saknas helt motivering i promemorian till varför just tjänstepensionskassor ska ha en större tidspress på sig än försäkringbolagen, skriver Tjänstepensionsförbundet i sitt remissvar.

Remisstiden för promemorian är fram till den 12 september. Ytterligare synpunkter från remissinstanserna kan med andra ord förväntas under veckan.

Här kan du läsa Tjänstepensionsförbundets remissvar.

Lars-Åke Vikberg ny i styrelsen för Tjänstepensionsförbundet

SPK:s VD Lars-Åke Vikberg har valts in som ny ledamot i Tjänstepensionsförbundets styrelse.

Lars-Åke Vikberg tillträdde den 1 september som ny VD i SPK. I styrelsen för Tjänstepensionsförbundet ersätter han Peter Hansson som tidigare var VD för SPK under 25 års tid men som nu lämnat sin tjänst för att gå i pension.

Kjell Norling har omvalts som ordförande och Marie Hagstedt har omvalts som ledamot i styrelsen.