Etikett: ulf Bernitz

Djup spricka i Svensk Försäkring i synen på tjänstepensionslagen

Den planerade lagstiftningen om tjänstepensionsföretag, baserad på EU:s IORP II-direktiv, orsakar splittring bland Svensk Försäkrings medlemsföretag. Vid sidan av remissyttrandet från Svensk Försäkring har särskilda yttranden kommit från en rad olika medlemsföretag. 

Det här inte till ovanligheterna att medlemsföretag i branschorganisationer, som Svensk Försäkring, lämnar särskilda yttranden i samband med remissomgångar. Enskilda bolag kan ha intressen som skiljer sig åt från övriga medlemsföretag, eller anser att det finns skäl att trycka extra på några hjärtefrågor.

Men när det gäller den kommande lagstiftningen om tjänstepensionsföretag, som baseras på EU:s IORP-direktiv, är splittringen bland medlemsföretagen i synen på det kommande regelverket ovanligt stor. I remissvaret från Svensk Försäkring beskrivs splittringen bland medlemsföretagen så här:

– Svensk Försäkring har i några grundläggande frågor inte en samlad position. Det gäller frågan om huruvida verksamheten i tjänstepensionsföretagen ska anses som försäkringsrörelse eller inte och vissa förslag som går utöver vad som krävs för att genomföra andra tjänstepensionsdirektivet (gold-plating).

Här hittar du yttrandet från Svensk Försäkring.

En rad företag har valt att lämna in egna remissvar, vid sidan av yttrandet från Svensk Försäkring.

AMF, Afa Försäkring och Alecta har – tillsammans med Tjänstepensionsförbundet – lämnat ett gemensamt remissvar, där de betonar tjänstepensionssektorns unicitet och behovet av särlagstiftning, och sågar de flesta av promemorians förslag. I yttrandet – på sammanlagt 37 sidor – skriver de bolagen bland annat så här: ”Vi anser emellertid att den övervägande delen av förslagen i promemorian inte är ändamålsenliga för våra verksamheter eller de intressen som vi tillvaratar. Det gäller särskilt förslagen att tjänstepensionsverksamhet ska utgöra försäkringsrörelse, att regleringen till större del bygger på försäkringsrörelselagen och Solvens 21 istället för Iorp 22 och att företag med enbart riskförmåner inte omfattas.”  Man pekar också på att konkurrenskraften internationellt drabbas om Sverige får en mer krävande IORP-lagstiftning än andra EU-länder.  Här kan du läsa AMF-Afa-Alecta-yttrandet. 

•  Skandia, Länsförsäkringar, Swedbank Försäkring och SEB Pension och Försäkring har gått samman om ett annat gemensamt remissvar. I sitt yttrande välkomnar man tvärtom ”… den rubricerade promemorians ställningstaganden att den nya regleringen av tjänstepensionsföretag ska ansluta till redan etablerade former för tryggande av pension och att tjänstepensionsverksamheten ska ses som det den faktiskt är och kommer vara. nämligen försäkringsrörelse.” De fyra undertecknande bolagen står också bakom synsättet att IDD-lagstiftningen ska gälla även tjänstepensionsföretag.

• Dessutom har Handelsbanken Liv har valt att lämna in ett alldeles eget yttrande.

AMF, Afa och Alecta har vid sidan av sitt remissvar även lämnat in ett rättsutlåtande från professor Ulf Bernitz, en av Sveriges främsta auktoriteter på EU-rätt. Ulf Bernitz slår i sitt utlåtande bland annat fast att tjänstepensionsverksamhet enligt EU-rätten ska som en särskild verksamhetsform och att den kommande svenska lagstiftningen på området därför bör utformas självständigt, nära baserad på IORP II-direktivet och frikopplad från den nuvarande svenska försäkringsrörelselagstiftningen.  Här kan du ta del av Ulf Bernitz rättsintyg.

Bankföreningen: Nya bankavgiften kan strida mot EU-rätten

Förslaget om att höja avgiften till resolutionsreserven strider sannolikt mot EU-rätten. Det menar Svenska Bankföreningen, och stöder sig på ett rättsutlåtande från Ulf Bernitz. Bankföreningen ordnar i dag ett seminarium om den föreslagna höjningen av resolutionsavgiften.

Enligt utlåtandet från Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, leder avgiftshöjningen till att Sverige får en resolutionsreserv som är oproportionerlig för ändamålet. Avgiften kan också strida mot EU:s statsstödsregler,menar Bernitz och understryker att om regeringen ska gå vidare med förslaget måste det notifieras för EU-kommissionen eftersom det är förbjudet att genomföra ett statsstöd som inte har anmälts till kommissionen.

Bernitz pekar också på att resolutionsavgifterna går rakt in i statens tillgångar som en intäkt – och mycket väl kan användas till att finansiera statens utgifter i stället för att vara fonderade och tillgängliga vid behov.

– Rättsutlåtandet stärker uppfattningen om att en kraftigt höjd och permanent resolutionsavgift bör ses som en förtäckt skatt. Sakliga skäl för en höjning, kopplade till finansiell stabilitet, saknas helt i regeringens argumentation, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen, i ett pressuttalande.

– Precis som Bernitz anser vi att resolutionsavgiften måste fonderas. Det är också den lösning man valt inom Bankunionen. Här i Sverige sätts istället avgiften in på ett konto i Riksgäldskontoret och kan därmed användas av staten för att finansiera ökade utgifter. Det är tydligt att slutresultatet riskerar bli en oproportionellt hög avgift som inte kan motiveras utifrån bankkrishantering.

Hans Lindberg säger också att Bankföreningen ser mycket allvarligt på att konkurrensen riskerar att kraftigt snedvridas om förslaget realiseras, både på den svenska marknaden och på de marknader utomlands där svenska banker är verksamma via filialer.