Etikett: understödsförening

Även Svenskt Näringsliv och SKL vill ge kassorna längre tid

Remisstiden har nu gått ut för promemorian ”Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar” där det föreslås att respiten för landets understödsföreningar ska förlängas till november, med hänsyn till att lagstiftningen om tjänstepensionsföretag skjutits upp något. Ytterligare två remissinstanser — Svenskt Näringsliv och SKL — poängterar i sina svar att den föreslagna övergångstiden är för kort.

Svenskt Näringsliv skriver i sitt remissvar att tjänstepensionskassorna måste ges rimlig tid för att rätt kunna värdera lagstiftningen.

— Den i denna promemoria föreslagna förlängningen av övergångsperioden är välkommen men Svenskt Näringsliv menar att övergångsperioden för tjänstepensionskassor behöver förlängas ytterligare. Övergångsperioden för tjänstepensionskassor bör därför förlängas att motsvara försäkringsföretagens övergångsperiod, heter det i näringslivsorganisationens remissvar.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, menar också i sitt remissvar att tiden är mycket snäv i relation till de föreslagna förändringarna promemorian.

— Understödsföreningarna kan komma att behöva mer tid för att genomföra de anpassningar och förändringar av system, bemanning och regelverk som föreslås i de kommande bestämmelserna för tjänstepensionsföretag, skriver SKL.

Här hittar du alla remissvar på promemorian. 

FI: Vi ville egentligen ha en längre övergångsperiod

I sitt remissvar skriver Finansinspektionen att man ser positivt på regeringens förslag om att övergångsperioden för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor förlängs till utgången av 2020. Samtidigt påpekar FI att den föreslagna förlängningen är dock kortare än vad FI tidigare har förordat. 

Enligt förslaget ipromemorian ”Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar” ska pensionskassornas övergångstid för att anpassa sig till det kommande regelverket för tjänstepensionsbolag förlängas fram till den 1 november i år.

De flesta remissinstanser hittills har i sina remissvar på hittills över promemorian ”Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar” antingen meddelat att man avstår från att yttra sig, eller givit en allmänt positiv men relativt ytlig kommentar till förslaget om att förlänga övergångsperioden för understödsföreningar.

Det stora undantaget hittills är Tjänstepensionsförbundet, som organiserar landets större pensionskassor, som i sitt remissvar menar att regeringens förslag innebär en orimlig tidspress för tjänstepensionskassorna. Tjänstepensionsförbundet förordar istället samma övergångstid som vanliga försäkringsbolag, enligt nuvarande förslag fram till den 31 december 2022.

Nu har Finansinspektionen lämnat sitt remissyttrande. Finansinspektionen skriver i yttrandet att man ser positivt på att övergångsperioden för tjänstepensionskassorna förlängs. Några övriga synpunkter har man inte på promemorian.

FI passar dock på att påpeka att man faktiskt i ett tidigare skede förordat en längre övergångsperiod. Detta skulle kunna tolkas som ett — må vara något vagt — visst stöd för Tjänstepensionsförbundets syn att övergångstiden bör förlängas ytterligare.

Här kan du ta del av promemorian om förlängd övergångstid för understödsföreningar.

Och här hittar du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang FI:s remissyttrande.

”Fortfarande orimligt kort övergångstid för pensionskassor”

Trots förslaget om att förlänga övergångstiden är det fortfarande orimligt kort tid för understödsföreningarna för att anpassa sig till det kommande regelverket för tjänstepensionsbolag. Det skriver Tjänstepensionsförbundet i sitt remissyttrande på förslaget om ytterligare förlängd övergångstid för understödsföreningar. Förbundet vill nu ha samma övergångstid som vanliga försäkringsbolag, enligt nuvarande förslag fram till den 31 december 2022.

Enligt förslaget i promemorian ska pensionskassornas övergångstid förlängas fram till den 1 november i år. Här kan du ta del av promemorian om förlängd övergångstid för understödsföreningar.

Förbundet konstaterar i sitt remissvar att man i och för sig välkomnar att övergångsperioden förlängs så att tjänstepensionskassorna kan fortsätta att tillämpa nuvarande reglering i avvaktan på den nya tjänstepensionsregleringen. Detta eftersom medlemsföretagen annars skulle ha behövt genomgå två resurskrävande ombildningar och byten av grundläggande reglering på kort tid.

Men samtidigt poängterar förbundet att den föreslagna övergångsperioden är orimligt kort. Tiden behöver utökas ytterligare för att ge tjänstepensionskassorna rimligt tid att göra nödvändiga strategiska överväganden och förberedelser inför den nya regleringen, skriver Tjänstepensionsförbundet i sitt yttrande.

Så här formuleras det bland annat i remissvaret:

— Med tanke på de omfattande förändringarna i reglering för tjänstepensionskassornas del är det uppenbart att dessa måste ges tillräckligt med tid att göra strategiska analyser och förbereda en ansökan om ombildning till tjänstepensionsförening och denna tid måste räknas från det att alla förutsättningar är klara.

Förbundet påpekar också att det faktiskt inte handlar om någon förlängd övergångstid, utan att det snarare handlar om att regeringskansliets arbete med regleringen har blivit så försenat  att den föreslagna förlängningen av övergångsperioden bara betyder att arbetet med omvandlingen har bara förskjutits i tiden — inte att pensionskassorna får mer tid på sig för förberedelser. Uppskattningen är att den nya lagen om reglering av tjänstepensionsföretag kan vara på plats tidigast 1 juli i år, och enligt förslaget i promemorian ska pensionskassornas övergångstid alltså utsträckas till den 1 november.

— Med hänsyn till att senareläggningen av övergångsperiodens slut till november 2019 delvis sker under sommarmånaderna då det är svårt att hålla extra stämmor etc. medför senareläggningen därmed i realiteten ingen utökad tid för tjänstepensionskassorna, heter det i förbundets kritiska remissvar.

Förbundets förslag är att understödsföreningar ska få samma övergångsregler som försäkringsbolag med tjänstepensionsverksamhet som omfattas av övergångsregler till Solvens II, vilket i promemorian ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” föreslås vara till 31 december 2022. Här kan du läsa den promemorian som presenterades i juli förra året.

Tjänstepensionsförbundet organiserar landets största pensionskassor, däribland FPK, Kåpan, PP Pension och Svenska Kyrkans Pensionskassa.

Remissyttrandet är undertecknat av Kjell Norling som är ordförande för Tjänstepensionsförbundet och VD för PP Pension.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang läsa remissyttrandet i dess helhet.

Pensionskassornas övergångstid kan förlängas till november 2019

En ny promemoria från Finansdepartementet föreslår att pensionskassornas övergångstid förlängs till november 2019. Övriga understödsföreningen får övergångsperioden förlängd till och med 2020, enligt promemorians förslag.

Dagens understödsföreningar lever på sätt och vis på lånad tid. Redan när nuvarande försäkringsrörelselag infördes, beslutades att de skulle ombildas till försäkringsbolag enligt försäkringsrörelselagen.

Övergångstiden har förlängts flera gånger. Först hette det att befintliga understödsföreningar fick möjlighet att driva sin verksamhet fram till utgången av 2014. Nuvarande förlängning innebär att understödsföreningar kan drivas fram till utgången av juni 2019. Därefter måste de antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation.

I den nya promemorian från Finansdepartementet föreslås nu att övergångsperioden för understödsföreningar som är tjänstepensionskassor ska förlängas ytterligare till utgången av november 2019 och för övriga understödsföreningar till utgången av år 2020. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

De nuvarande övergångstiderna för pensionskassor och understödsföreningar har fått utstå hård kritik bland annat i samband med remissomgången på det nya regelverket för tjänstepensionsbolag.

Här kan du läsa hela promemorian. 

Svensk Försäkring: Alltför kort övergångstid för pensionskassor!

Den övergångstid för understödsföreningar som föreslås i en färsk proposition är alldeles för kort. Det skriver Svensk Försäkring i en kommentar.

I propositionen föreslås att nuvarande regler för understödsföreningar förlängs till juni 2019, mot bakgrund av att den nya lagstiftningen för tjänstepensionsbolag ska vara klar i januari 2019.

Svensk Försäkring markerar nu att tiden är alldeles för kort, och menar att regeringen borde ha övervägt en mer pragmatisk lösning.

– En ombildning kräver noggranna förberedelser och ett antal strategiska beslut. Med tanke på att de närmare förutsättningarna för ombildning inte väntas vara på plats förrän tidigast i januari 2019 blir det oerhört knappt om tid för tjänstepensionskassorna, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring, i en presskommentar.

Regeringen ger i propositionen en försiktig öppning för en ytterligare förlängning, ifall det nya tjänstepensionsregelverket skulle försenas. Det talas även om eventuella särskilda övergångsregler till detta regelverk.

– Det verkar tyvärr som att tjänstepensionskassorna kommer att få leva i ovisshet om sin framtida reglering in i det sista. För att undvika det borde regeringen ha övervägt en mer pragmatisk lösning redan nu, säger Johan Lundström.

Understödsföreningar får fortsätta till juni 2019

I dag presenterade regeringen det väntade förslaget om att förlänga övergångstiden för understödsföreningar. Propositionen föreslår att övergångsperioden för understödsföreningar förlängs till utgången av juni 2019, i avvaktan på en ny reglering för tjänstepensionsföretag.

Egentligen upphävdes lagen om understödsföreningar i samband med införandet av ny försäkringsrörelselag.

Då sades det att befintliga understödsföreningar fick fortsätta att driva sin verksamhet enligt 1972 års lag till utgången av 2014. Därefter skulle föreningarna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen, eller träda i likvidation.

Övergångsperioden för understödsföreningar har därefter förlängts en gång, fram till
utgången av 2017. Och nu är förslaget alltså att förlänga en gång till, fram till juni 2019.  

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Här kan du ta del av hela propositionen. 

Svensk Försäkring: Tiden räcker inte för pensionskassorna!

Pensionskassorna behöver mer tid! Svensk Försäkring skriver i ett remissvar att tjänstepensionskassorna behöver en längre övergångsperiod än vad som har föreslagits i en promemoria från Finansdepartmentet. 

I promemorian föreslås att övergångsperioden för de nuvarande reglerna för understödsföreningarna ska förlängas ytterligare, fram till utgången av juni 2019.

Svensk Försäkring skriver att det är bra att det föreslås en förlängd övergångsperiod.

Men det räcker inte, menar Svensk Försäkring!

För understödsföreningar som arbetar med tjänstepension – tjänstepensionskassor – är förlängningen extra viktig, eftersom man också måste kunna förbereda sig inför de nya reglerna om tjänstepensionsföretag.

Flera tjänstepensionskassor väntas ombildas till tjänstepensionsföretag.

Enligt Svensk Försäkring är den föreslagna förlängningen för kort för att ge tjänstepensionskassorna tillräcklig tid att förbereda sig inför en eventuell ansökan om ombildning till tjänstepensionsföretag.

Svensk Försäkring pekar dels på att det är möjligt enligt EU-regler att förlänga tiden fram till utgången av 2019. Dessutom påpekar man att i det reviderade tjänstepensionsdirektivet ges möjlighet att förlänga den tiden till den 31 december 2022. Svensk Försäkring skriver att man ”… utgår från att departementet kommer att överväga i det fortsatta arbetet kring den framtida tjänstepensionsregleringen”.

Här kan du ta del av hela Svensk Försäkrings remissvar!

Grattis alla understödsföreningar – förlängt liv till år 2019!

Understödsföreningar ska få finnas fram till den 30 juni 2019. Det föreslås i en promemoria som publicerades i dag.

Lagen om understödsföreningar upphävdes i samband med införandet av den nuvarande försäkringsrörelselagen.

Emellertid fick befintliga understödsföreningar fortsätta att driva sin verksamhet ytterligare en tid innan de antingen skulle ombildas till försäkringsbolag eller träda i likvidation.

Först bestämdes att understödsföreningarna kan få finnas fram till utgången av 2014. 

Genom en proposition 2013 förlängdes övergångsperioden för understödsföreningar till utgången av 2017.

Och nu föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar förlängs ytterligare till den 30 juni 2019 – i avvaktan på en ny reglering för tjänstepensionsföretag.

Här kan du läsa hela promemorian om understödsföreningarna!