Etikett: understödsföreningar

Lagstiftning om försäkringsföreningar skjuts upp till augusti

Regeringen har lagt fram en proposition om regelverket för dagens understödsföreningar när de omvandlas till försäkringsföreningar. Enligt propositionen ska lagändringarna träda i kraft den 1 augusti i år, vilket är en senareläggning jämfört med förslagen i promemorian förra året då förslaget var att lagen skulle träda i kraft den 1 juli.

Förslaget bygger på en analys från förra året av ämnessakkunnige Patric Thomsson och gäller de av dagens understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor.

Enligt lagförslaget ska dessa understödsföreningar — efter det att de har omvandlats till försäkringsföreningar — få tillämpa en särskilt anpassad reglering med undantag från regler som gäller övriga försäkringsföretag.

Undantagen gäller bland annat försäkringsrörelselagen regler om information, försäkringstekniska avsättningar, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav, interna modeller, företagsstyrning och grupptillsyn. Enligt förslaget ska föreningarna i stället uppfylla särskilt anpassade krav på information, ett schablonberäknat kapitalkrav, tillräckliga tillgångar och en sund och ansvarsfull styrning. Regeringen — eller myndighet som regeringen bestämmer — ska få meddela föreskrifter om kraven.

Särskilda anpassningar av kraven ska också göras för mindre föreningar. Sådana föreningar som beviljas undantag ska inte behöva tillämpa vissa associationsrättsliga bestämmelser i försäkringsrörelselagen eller bestämmelserna om information i försäkringsavtalslagen. Det ska även gälla vissa särskilda bestämmelser om tillsyn.

Försäkringsföreningarna ska även få vissa undantag från revisorslagen. Inte heller ska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och lagen om försäkringsdistribution vara tillämplig på försäkringsföreningarna.

När det gäller förslaget att ikraftträdandet ska vara den 1 augusti, skriver regeringen bland annat så här i promemorian:

— Övergångsperioden för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor har förlängts till utgången av 2020, vilket innebär att ansökningar om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen ska vara inlämnade till Finansinspektionen senast den 31 december 2020 (se prop. 2018/19:67 s. 8–10). Den särreglering för försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar som föreslås i denna proposition bör träda i kraft så snart som möjligt så att understödsföreningarna ges skäligt rådrum att ta ställning till den fortsatta verksamheten.

— Föreningarna behöver tid för att kunna göra nödvändiga analyser, anpassningar av verksamheten och, i förekommande fall, hinna ansöka om undantag m.m. Enligt regeringens bedömning innebär en övergångstid från augusti fram till utgången av 2020 en tillräckligt lång tid för anpassning och överväganden om vilken reglering som är lämpligast för verksamheten. De föreslagna lagändringarna bör därför träda i kraft den 1 augusti 2020.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av propositionen.