Etikett: vardia

63 berörs när Gjensidige flyttar tjänster från Luleå till Malmö

Gjensidige Försäkring meddelar i dag att man beslutat att flytta en stor del av sin nuvarande verksamhet i Luleå. Sammanlagt berörs 63 medarbetare när Vardias privatkontor och Gjensidiges skadeverksamhet förs över från Luleå till Malmö. 

53 medarbetare på Vardias privatkontor i Luleå berörs när verksamheten flyttar till Gjensidiges kontor i Malmö. På kontoret i Malmö finns i dag cirka 100 medarbetare som arbetar med försäljning, kundservice och skador. Enligt Gjensidige är bakgrunden till beslutet bland annat att man vill förenkla och öka möjligheterna till synergier med den befintliga centerverksamheten i Malmö. 

Martin Jeppsson, Privatmarknadschef på Gjensidige Sverige, säger så här i en presskommentar: 

– Genom att slå samman kontoren kan vi bli effektivare, förenkla verksamheten och även dra nytta av de funktioner inom Gjensidiges övriga affärsområden som finns på plats i Malmö. När vi samlar vår kompetens på ett ställe får vi möjlighet att skapa ett större center som kan göra större nytta för våra kunder. Detta är ett led i att skapa kritisk massa och stordriftsfördelar inom centerverksamheten för Privat. 

Alla medarbetare på privatkontoret i Luleå är idag anställda i Vardia Försäkring.

”Förändringen kommer att medbestämmandeförhandlas med berörda fackförbund under kommande veckor och vi hoppas kunna erbjuda alla medarbetare på Vardia Försäkring anställning inom Gjensidige på kontoret i Malm”, heter det i informationen från Gjensidige. 

Samtidigt flyttas även den del av Gjensidiges skadeverksamhet som idag finns i Luleå. Det påverkar 10 medarbetare. Framöver kommer skadeverksamheten att samlas på Gjensidiges kontor i Malmö och Stockholm.

Gjensidiges företagskontor med 25 anställda i Luleå flyttar däremot inte.

Gjensidige framhåller att beslutet inte ska innebära någon förändring för Vardias kunder som kan fortsätta att kontakta Vardia via de vanliga kontaktvägarna.

Movestic lanserar nya försäkringspaket via Internet

Movestic Liv & Pension meddelar i dag att man börjar sälja livförsäkring och sakförsäkring via sin hemsida. Dessutom lanserar man tre försäkringspaket för olika livsskeden. 

Livförsäkringarna är Movestics egna. Sakförsäkringarna levereras i samarbete med Vardia, som under förra året förvärvades av Gjensidige.

Movestic har även tagit fram tre försäkringspaket, utformade för att passa olika livsskeden.

– När Movestic startade år 2000, då Moderna försäkringar och Moderna Liv & Pension, hade vi både ett sak- och ett livförsäkringsben. År 2008 separerades bolagen och sedan dess har Movestic erbjudit spar- och trygghetslösningar. När vi nu återigen erbjuder sakförsäkringar sluts cirkeln. Vi vill hjälpa våra kunder att göra smarta val för ett aktivt liv. Därför har vi handplockat och paketerat ett urval av smarta försäkringslösningar för olika delar av livet. Det ska vara enkelt att ha ett bra skydd, säger Lars Nordstrand, VD på Movestic, i en presskommentar.

• De livförsäkringsprodukter som erbjuds via hemsidan är livförsäkring, olycksfallsförsäkring och allvarlig sjukdomsförsäkring. 

• De sakförsäkringsprodukter som säljs i samarbete med Vardia/Gjensidige är bilförsäkring, hemförsäkring och villa-/hemförsäkring. 

• Försäkringspaketen är: Singel – med en hem- och olycksfallsförsäkring, Partner med liv-, olycksfalls- och allvarlig sjukdomsförsäkring och Familj med olycksfalls-, liv-, allvarlig sjukdoms- och barnolycksfallsförsäkring. 

Treåring kraschade teven – två gånger! Vardia tvingas ersätta skadan

Två gånger på två månader slog en treåring sönder teven. Allmänna reklamationsnämnden har nu beslutat att försäkringsbolaget Vardia måste ersätta båda skadorna. 

Först kastade försäkringstagarens son en leksak på teven så att den sprack. 

Sedan hände exakt samma sak igen knappt två månader senare. 

Försäkringsbolaget Vardia betalade ut ersättning för den första skadan.

Men när det hände igen, tyckte Vardia inte att man kunde säga att det rörde sig om en oförutsedd skada. 

Jodå, skadan var visst oförutsedd. Det menade Allmänna Reklamationsnämnden i sitt beslut när försäkringstagaren överklagade Vardias beslut dit. 

”Bedömningen av om en händelse varit oförutsedd bör enligt nämndens mening göras utifrån vilka insikter som kan krävas av en försäkringstagare i allmänhet. /…/ Med beaktande av detta och utredningen i övrigt finner nämnden att skadan måste anses ha inträffat på ett oförutsett sätt. Vardia Försäkring ska därför rekommenderas att reglera skadan i enlighet med försäkringsvillkoren”, heter det i ARN:s beslut. 

Vardia får tillrättavisning av Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden har underkänt ett beslut från Vardia om att sätta ned skadeersättningen med 50 procent, på grund av att en bilägare hade slitna däck vid en olycka. Av reklamationsnämnden beslut framgår att Vardias försäkringsvillkor inte har några särskilda krav på däckens profildjup.

Försäkringstagaren var med om en trafikolycka i januari i år, då han körde på ett annat fordon som hade stannat upp. Försäkringstagaren bedömdes som vållande.

Däckdjupet på bilen var lägre än vad som är tillåtet – däcken baktill hade ett djup på 1 mm och däcken framtill 5 mm. Vardia gjorde därför en nedsättning på 50 procent av ersättningen för skadorna på försäkringstagarens bil.

Nämnden konstaterar att det inte framgår av Vardias yttrande eller bifogade försäkringsvillkor att Vardia uppställt några särskilda krav på däcks profildjup. Villkoren hänvisar inte heller till någon författning i denna del.

Försäkringsbolaget har därmed inte visat att det funnits förutsättningar för att sätta ned försäkringsersättningen, menar nämnden – som därför rekommenderar Vardia att reglera skadan med utgångspunkten att försäkringstagaren inte brutit mot aktsamhetskravet.

Nu avslöjar Gjensidige prislappen för Vardia i Sverige!

I april i år berättade Gjensidige att man var på väg att köpa den svenska verksamheten från det krisdrabbade norska Vardia. Affären genomfördes den 1 juli.

Med Vardia-affären ökade Gjensidige sin marknadsandel i Sverige från 1,6 till 2,5 procent – en rejäl ökning med andra ord.

Vardia-köpet omfattade dels bolagets svenska försäkringsportfölj med en premievolym på cirka 600 miljoner kronor, dels det svenska säljbolaget Vardia Försäkring AB med 125 anställda. 

I rapporten för tredje kvartalet, som Gjensidige presenterade i dag, avslöjas vad Gjensidige betalar i Vardia-affären. Prislappen på försäkringsportföljen är netto 200 miljoner miljoner kronor. För bolaget betalar Gjensidige 54,2 miljoner kronor, och en tilläggsköpeskilling beroende på resultatet framöver. Tilläggsköpeskillingen kan som mest uppgå till 30 miljoner kronor. 

Under årets första fem månader var vinsten i Vardia Försäkring AB 4,5 miljoner kronor. 

Gjensidiges rapport för tredje kvartalet visar i övrigt att koncernens premieintäkter ökade till 5 705,5 (5 471,2) miljoner NOK jämfört med tredje kvartalet förra året. Försäkringsrörelseresultatet sjönk till 711,8 (1 091,0) miljoner NOK och combined ratio steg till 87,5 (80,1) procent. Sammantaget steg koncernens vinst till 1 515,9 (951,7) miljoner NOK tack vare förbättrad kapitalavkastning.

Mer detaljer kring kvartalsrapporten hittar du här

Ulf Spång gör comeback i försäkringsbranschen

Ulf Spång – tidigare finansdirektör i Skandia – gör nu comeback i försäkringsbranschen. Han föreslås nu som ny styrelseledamot i det norska börsnoterade försäkringsbolaget Vardia – under namnändring till ”insr”. Ulf Spång ersätter Karl Høie i styrelsen. 

Ulf Spång har under flera år drivit en skatteprocess, sedan han 2002 upptaxerades avseende oredovisade inkomster om 20 miljoner kronor från en utländsk kapitalförsäkring. Han dömdes även att betala skattetillägg på 4,2 miljoner kronor. Så sent som förra året fick han nej till resning i Högsta förvaltningsdomstolen i skattemålet.

Vardia byter namn till insr ASA

Det norska försäkringsbolaget Vardia byter nu namn till ”insr ASA”. Bytet sker vid en extra bolagsstämma den 17 oktober. 

Bolagets VD Espen Husstad kommenterar namnbytet så här i ett pressmeddelande:

– Det nya namnet ”insr” (uttalas som det engelska ordet ”insure”) är valt för att signalera kärna i att vara ett försäkringsbolag. 

Enligt pressinformationen från Vardia kommer varumärket Vardia fortfarande att användas i kundkommunikationen med de egna kunderna, samtidigt som fokus också kommer att ligga på distribution via externa partners. Med andra ord tycks det som om bolaget framöver hoppas på att vara försäkringsgivare i olika White label-upplägg. 

Vardia fanns tidigare etablerat i Sverige med kontor på tre platser i landet: Luleå, Örebro och Stockholm. Tidigare i år såldes den svenska verksamheten till Gjensidige.