Etikett: Västmanland

Sex försäkringsbolag går till HD i tvist om 300 Mkr efter Salabranden

Sex försäkringsbolag har överklagat en dom i ett mål som rör den stora skogsbranden i Västmanland 2014. I målet kräver försäkringsbolagen skogsföretaget Stora Enso på ett skadestånd på knappt 300 miljoner kronor.   

De sex bolagen är Länsförsäkringar Bergslagen, Dalarnas Försäkringsbolag, Dina Försäkringar Mälardalen, Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna, Folksam Sak och Tre Kronor Försäkring. I målet kräver de sex försäkringsbolagen Stora Enso på 297 miljoner kronor i skadestånd enligt miljöbalken. Bolagen vill att HD ska besluta att brand genom gnistbildning utgör ”sådan annan liknande störning som avses i 32 kap 3 § första stycket 8 Miljöbalken”. Försäkringsbolagen menar att det är angeläget ur prejudikatssynvinkel att frågan prövas av HD.

Överklagandet gäller en mellandom i Mark- och miljödomstolen som senare överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Varken i första eller i andra instans fick de sex bolagen rätt mot Stora Enso.

Så här skrev Mark- och miljööverdomstolen bland annat i sin dom:

— Den omständigheten att gnistbildning kan anses vara en påräknelig följd av markberedning i skogsbruk, föranleder inte i sig någon annan bedömning än den mark- och miljödomstolen gjort. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i övrigt i mark- och miljödomstolens skäl, varför överklagandet ska avslås.

Skogsbranden utanför Sala i Västmanland sommaren 2014 kom att bli den största enskilda branden i Sverige på över 50 år.Branden uppstod i samband med markberedningsarbete på uppdrag av skogsbolaget Bergvik Väst. Arbetet utfördes av företaget MB Skog Edsbyn AB. Branden anses ha orsakats av gnistor i samband med att MB Skog körde ett skogsfordon. När det gick att få kontroll över elden knappt två veckor senare, hade över 13 800 hektar skogsmark drabbats. En person avled i branden, drygt 20 byggnader brann ned.

Parallellt med detta mål pågår flera andra mål med koppling till branden 2014. Tidigare i år meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd i ett mål där skogsbolaget Bergvik stämt Länsförsäkringar Gävleborg på 300 miljoner kronor, eftersom bolaget stod för trafikförsäkringen för den skogsmaskin som användes när branden uppstod.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium läsa överklagandet till HD från de sex försäkringsbolagen.