Användarvillkor

ABONNEMANGSVILLKOR OCH INFORMATION
OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Version 4.0 med ikraftträdande 230330

Abonnemangsvillkoren gäller mellan (1) Skandinavisk Försäkringsanalys AB, Helgagatan 36 M, 118 58 Stockholm, organisationsnummer 559061-7840 [e-post: [email protected]] (Skandinavisk Försäkringsanalys) och (2) den person som registrerar sig (Abonnenten) för att ta del av information i eller genom Skandinavisk Försäkringsanalys nyhetstjänst ”Sak & Liv” (Tjänsten) genom nyhetsbrev, hemsida eller app på mobiltelefon. Tjänsten finns dels i ett kostnadsfritt utförande, dels som betaltjänst. Denna version av abonnemangsvillkoren avser användare av betaltjänsten, Sak & Liv Premium.

Genom att använda Tjänsten accepterar Abonnenten dessa abonnemangsvillkor (”Abonnemangsvillkor”). Om Abonnenten inte accepterar Abonnemangsvillkoren, ska Abonnenten inte använda Tjänsten.

Avtal mellan Skandinavisk Försäkringsanalys och Abonnenten ska anses ha träffats när Abonnenten har accepterat dessa Abonnemangsvillkor, börjat använda Tjänsten och Skandinavisk Försäkringsanalys genom skriftlig bekräftelse eller på annat otvetydigt sätt har accepterat Abonnenten som användare av Tjänsten, varvid även Abonnemangstiden börjar löpa.

Informationen om behandling av personuppgifter har utformats med hänsyn taget till GDPR-regelverket.

1.                 Bakgrund och syfte

 • Skandinavisk Försäkringsanalys tillhandahåller nyhetstjänsten Sak & Liv som är möjlig att ta del av genom hemsida, e-post och mobil-app (”Tjänsten”).

2.                Skandinavisk Försäkringsanalys rätt att neka användare tillgång till Tjänsten

 • Skandinavisk Försäkringsanalys förbehåller sig rätten att inom sju dagar från det att Abonnenten har accepterat Abonnemangsvillkoren att, utan att ange skäl därtill, neka en Abonnent tillgång till Tjänsten eller att stänga av denna från Tjänsten.
 • Om Skandinavisk Försäkringsanalys väljer att neka en Abonnent på Sak & Liv Premium tillgång till Tjänsten enligt punkterna 1 eller 2.2 ovan är Abonnenten inte skyldig att erlägga Prenumerationsavgifter.

3.                 Ändringar i Tjänsten

 • En närmare beskrivning av Tjänsten finns tillgänglig via hemsidan för Sak & Liv.
 • Skandinavisk Försäkringsanalys har rätt att vidareutveckla de tekniska lösningar som är knutna till Tjänsten och kan därmed utan inskränkningar genomföra ändringar i de tekniska lösningarna.

4.                 Abonnemang

 • Skandinavisk Försäkringsanalys ger Abonnenten en personlig, icke-exklusiv och ej överlåtbar licens att använda Tjänsten i enlighet med dessa Abonnemangsvillkor (”Abonnemang”).
 • Dessa Abonnemangsvillkor ska inte på något sätt uppfattas som att några Rättigheter i eller till Tjänsten övergår mellan Skandinavisk Försäkringsanalys och Abonnenten (se punkt 1 nedan).
 • Skandinavisk Försäkringsanalys äger rätt att ändra dessa Abonnemangsvillkor med minst fjorton (14) dagars varsel genom meddelande i förväg på Sak & Livs webbplats. De ändrade Abonnemangsvillkoren är bindande för Abonnenten om Abonnenten fortsätter att använda Tjänsten efter att de ändrade Abonnemangsvillkoren har trätt i kraft.

5.                 Licensbegränsningar

 • Abonnenten får inte: (a) distribuera, licensera, sälja eller på något annat sätt överlåta eller vidareupplåta Tjänsten, dess innehåll (såsom, men inte uteslutande, artiklar och annat nyhetsmaterial) eller någon del därav, användarnamn eller lösenord utan Skandinavisk Försäkringsanalys uttryckliga och skriftliga medgivande, (b) tillåta andra individer att använda Tjänsten utan Skandinavisk Försäkringsanalys uttryckliga och skriftliga medgivande (c) kopiera Tjänsten eller någon del av denna, (d) göra en kopia av Tjänsten tillgänglig för andra användare eller tillgänglig via ett nätverk för nedladdning och användning av flera användare än Abonnenten, (e) använda programvaran på mer än tre personliga (3) enheter samtidigt, (f) ändra, översätta, dekonstruera, plocka isär, demontera (utom i den utsträckning denna begränsning uttryckligen är förbjuden enligt lag) Tjänsten, (g) ta bort märkning, meddelanden eller etiketter om ägande på eller inuti Tjänsten eller (h) använda Tjänsten att publicera eller på annat sätt distribuera information som innebär en överträdelse av gällande lag.

6.                Skandinavisk Försäkringsanalys åtaganden

 • Skandinavisk Försäkringsanalys ska tillhandahålla Tjänsten till Abonnenten.

7.                 Pris och betalning

 • Pris för Abonnemanget framgår av vid var tid gällande prislista, vilken finns tillgänglig på Sak & Livs webbplats (”Prenumerationsavgiften”). Abonnemangsavgiften beläggs med moms enligt svenskt regelverk, för närvarande 6 procent för abonnenter i Sverige. Betalning sker i svenska kronor (SEK).
 • Prenumerationsavgiften erläggs mot faktura. Vid betalning mot faktura betalas för hela abonnemangsperioden 12 månader i förskott inget annat överenskommits. Vid betalning mot faktura ska betalning ske enligt vad som framgår av fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635).
 • Ett erbjudande på Sak & Liv Premium kan innehålla en inledande provperiod om 30 dagar då Abonnenten inte behöver betala för Tjänsten. Om inget annat uttryckligen har överenskommits övergår ett sådant provabonnemang efter 30 dagar till ett betalt abonnemang till ordinarie pris, under förutsättning att inte Abonnenten dessförinnan inom 30-dagarsperioden inkommer med en skriftlig uppsägning av Tjänsten. Abonnent som tecknat provabonnemang faktureras efter 30 dagar på hela abonnemangsperioden 12 månader i förskott, såvida inte abonnemanget sagts upp dessförinnan.

8.                 Personuppgiftsbehandling och behandling enligt GDPR-regelverket

 • Skandinavisk Försäkringsanalys behandlar personuppgifter om dig som Abonnent för tillhandahållandet av Tjänsten. Skandinavisk Försäkringsanalys ansvarar för behandling av Abonnentens personuppgifter i samband tillhandahållandet av Tjänsten. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är i första hand tecknandet av kundavtal, där registrering av personuppgifter som namn, adress, kontaktperson, eventuell betalningsinformation och e-post behövs för att uppfylla avtalet. Denna typ av information kan också komma att delas med företag vi samarbetar med för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, såsom företag som hanterar faktureringar, betalningar och bokföring.
 • Genom att använda Tjänsten samtycker även Abonnenten till att Skandinavisk Försäkringsanalys samlar in eller på annat sätt bearbetar sådana personuppgifter om dig som Abonnent som Skandinavisk Försäkringsanalys får del av från Abonnenten eller genom Abonnentens användning av Tjänsten för statistiska ändamål eller marknadsföringsändamål.
 • Skandinavisk Försäkringsanalys gör bedömningen att företaget, enligt GDPR-regelverket, endast registrerar ett fåtal uppgifter om sina kunder. Bedömningen är också att dessa uppgifter inte är känsliga. Skandinavisk Försäkringsanalys hanterar inte heller personuppgifter som en del av sin kärnverksamhet. Därför utses inte heller dataskyddsombud.
 • Om Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, har den registrerade rätt att på begäran få dem raderade. Personuppgifterna raderas normalt inom tolv månader efter det att kundavtalet för abonnemang på Tjänsten har upphört. Personuppgifterna kan dock komma att sparas även längre tid om detta krävs av lagstiftning som innebär att uppgifterna måste sparas en viss tid, till exempel för bokförings- och arkivändamål.
 • Abonnenten har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter och rätt att kräva begränsning av behandling av de egna personuppgifterna. Abonnenten har även rätt till dataportabilitet.
 • Skulle någon typ av personuppgiftsincident inträffa innebärande att personuppgifterna röjs för utomstående, åtar sig Skandinavisk Försäkringsanalys normalt anmäla detta till Datainspektionen inom 72 timmar från upptäckt. Ansvarig för detta är företagets personuppgiftsansvarige, tillika ansvarige utgivare för publiceringen av Sak & Liv. Kontaktuppgifter finns på företagets hemsida.
 • Skandinavisk Försäkringsanalys förbinder sig att om person vars personuppgifter förekommer i personuppgiftsregister vid företaget begär detta att ta del av registrerad information — i normalfallet under förutsättning att inte begäran är orimlig eller uppenbart ogrundad — utan kostnad tillhandahålla den registrerade informationen inom 30 dagar. Vid mer komplicerade ärenden kan denna period förlängas med ytterligare 60 dagar med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Den personuppgiftsansvarige underrättar i sådana fall den registrerade om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits samt anger orsakerna till förseningen. Skulle det finnas rimliga skäl att betvivla identiteten hos den person som lämnar in en sådan anhållan om att ta del av registrerade personuppgifter, kan ytterligare information för att bekräfta den registrerades identitet komma att begäras in.
 • Om den registrerade lämnar begäran i elektronisk form, ska informationen om möjligt tillhandahållas i elektronisk form, om den registrerade inte begär något annat. Skulle så icke ske, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.
 • Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör hen behandlas. Den registrerade har även rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade.
 • I händelse av invändningar mot hanteringen av personuppgifter har Abonnenten rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet, i detta fallet Datainspektionen.

9.                 Ansvarsbegränsning

 • Skandinavisk Försäkringsanalys tar inget ansvar för innehållet i den information som tillhandahålls i eller genom Tjänsten (såsom, men inte uteslutande, artiklar och annat nyhetsmaterial) eller för Abonnentens användning av denna information.
 • Skandinavisk Försäkringsanalys ansvarar inte för förlust, förvanskning eller missbruk av information och/eller övrigt innehåll i Tjänsten. Skandinavisk Försäkringsanalys ansvarar inte heller för eventuell teknisk störning och/eller obehöriga angrepp som begränsar Abonnentens tillgång till Tjänsten eller dess innehåll.
 • Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och utan någon form av garantier. Skandinavisk Försäkringsanalys totala ansvar under avtalet är under alla omständigheter begränsat till direkta skador upp till ett belopp motsvarande en månads Prenumerationsavgift som Abonnenten har betalat till Skandinavisk Försäkringsanalys under gällande Abonnemangstid.

10.              Avtalstid och upphörande av abonnemang

 • För Abonnenter som abonnerar på Sak & Liv Premium mot faktura, gäller abonnemanget med en bindningstid på tolv (12) månader (”Abonnemangstiden”) om inte annat uttryckligen har överenskommits. Om Abonnenter som abonnerar på Sak & Liv Premium mot faktura inte säger upp Abonnemanget senast en (1) månad före utgången av aktuell Abonnemangstid förlängs avtalet därefter med ytterligare en period om tolv (12) månader.
 • För Abonnenter som abonnerar på Sak & Liv Premium och vars prenumerationsavgift dras från konto kopplat till kort, gäller abonnemanget med en bindningstid på en (1) månad (”Abonnemangstiden”) om inte annat uttryckligen har överenskommits. Om Abonnenter som abonnerar på Sak & Liv Premium med kortbetalning inte säger upp Abonnemanget senast en (1) dag före utgången av aktuell Abonnemangstid förlängs avtalet därefter med ytterligare en period om en (12) månad.
 • Abonnentens uppsägning av Abonnemanget ska ske skriftligt på av Skandinavisk Försäkringsanalys anvisat sätt, i normalfallet via e-post till Sak & Livs kundtjänst: [email protected]
 • Skandinavisk Försäkringsanalys förbehåller sig rätten att ändra Prenumerationsavgiften vid sådan förlängning av Abonnemangstiden som beskrivs ovan.
 • Abonnenten kan även säga upp Abonnemanget om Skandinavisk Försäkringsanalys i väsentlig mån ändrar Abonnemangsvillkoren. Uppsägning ska då ske inom fjorton (14) dagar från Skandinavisk Försäkringsanalys meddelande om ändrade Abonnemangsvillkor..
 • Skandinavisk Försäkringsanalys har rätt att säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan om Abonnenten väsentligen bryter mot dessa Abonnemangsvillkor eller i övrig mot reglerna för Abonnemanget och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från skriftlig begäran härom samt vid Abonnentens, eller dennes arbets- eller uppdragsgivares, konkurs eller om Abonnenten, eller dennes arbets- eller uppdragsgivare, annars kan förväntas vara på obestånd.
 • Till förtydligande anges att Abonnentens uteblivna betalning av Prenumerationsavgiften eller andra avgifter alltid ska anses utgöra väsentligt avtalsbrott från Abonnentens sida.
 • Abonnenten har inte rätt till återbetalning av erlagd Prenumerationsavgift eller andra erlagda avgifter vid Abonnemangstidens förtida upphörande.

11.              Rättigheter

 • Äganderätt, immateriella rättigheter och andra rättigheter i och till Tjänsten och dess innehåll (”Rättigheter”) kvarblir hos Skandinavisk Försäkringsanalys och/eller dess leverantörer.

12.              Tillämplig lag och tvist

 • Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Svenska lagvalsregler ska dock inte äga tillämpning.
 • Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.