Användarvillkor

ABONNEMANGSVILLKOR

Dessa Abonnemangsvillkor gäller mellan (1) Skandinavisk Försäkringsanalys, Helgagatan 36 M, 118 58 Stockholm, [info@forsakringsanalys.se] och (2) den individ som registrerar sig (Abonnenten) för att ta del av information i eller genom Skandinavisk Försäkringsanalys nyhetstjänst ”Sak & Liv” (Tjänsten) genom nyhetsbrev, hemsida eller app på mobiltelefon. Tjänsten finns dels i ett kostnadsfritt utförande, dels som betaltjänst: Sak & Liv Premium.

Genom att använda Tjänsten accepterar Abonnenten dessa abonnemangsvillkor (”Abonnemangsvillkor”). Om Abonnenten inte accepterar Abonnemangsvillkoren, ska Abonnenten inte använda Tjänsten.

Avtal mellan Skandinavisk Försäkringsanalys och Abonnenten ska anses ha träffats när Abonnenten har accepterat dessa Abonnemangsvillkor, börjat använda Tjänsten och Skandinavisk Försäkringsanalys genom skriftlig bekräftelse eller på annat otvetydigt sätt har accepterat Abonnenten som användare av Tjänsten, varvid även Abonnemangstiden börjar löpa.

1.                 Bakgrund och syfte

 • Skandinavisk Försäkringsanalys tillhandahåller nyhetstjänsten Sak & Liv som är möjlig att ta del av genom hemsida, e-post och mobil-app (”Tjänsten”).

2.                Skandinavisk Försäkringsanalys rätt att neka användare tillgång till Tjänsten

 • När det gäller Sak & Liv Premium förbehåller sig Skandinavisk Försäkringsanalys rätten att inom sju (7) dagar från det att Abonnenten har accepterat Abonnemangsvillkoren att, utan att ange skäl därtill, neka en Abonnent tillgång till Tjänsten eller att stänga av denna från Tjänsten.
 • Om Skandinavisk Försäkringsanalys väljer att neka en Abonnent tillgång till Tjänsten enligt punkterna 1 eller 2.2 ovan är Abonnenten inte skyldig att erlägga Prenumerationsavgifter.

3.                 Ändringar i Tjänsten

 • En närmare beskrivning av Tjänsten finns tillgänglig via hemsidan för Sak & Liv.
 • Skandinavisk Försäkringsanalys har rätt att vidareutveckla de tekniska lösningar som är knutna till Tjänsten och kan därmed närsomhelst göra ändringar i de tekniska lösningarna.

4.                 Abonnemang

 • Skandinavisk Försäkringsanalys ger Abonnenten en personlig, icke-exklusiv och ej överlåtbar licens att använda Tjänsten i enlighet med dessa Abonnemangsvillkor (”Abonnemang”).
 • Dessa Abonnemangsvillkor ska inte på något sätt uppfattas som att några Rättigheter i eller till Tjänsten övergår mellan Skandinavisk Försäkringsanalys och Abonnenten (se punkt 1 nedan).
 • Skandinavisk Försäkringsanalys äger rätt att ändra dessa Abonnemangsvillkor med minst fjorton (14) dagars varsel genom meddelande i förväg på Sak & Livs webbplats. De ändrade Abonnemangsvillkoren är bindande för Abonnenten om Abonnenten fortsätter att använda Tjänsten efter att de ändrade Abonnemangsvillkoren har trätt i kraft.
 • En förutsättning för att Abonnenten ska kunna teckna abonnemang på Sak & Liv Premium, är att Abonnenten är innehavare av, anställd eller uppdragstagare hos en juridisk person. Vid registreringen anger Abonnenten sin e-postadress knuten till arbetsgivarens domänadress. Detta innebär attSkandinavisk Försäkringsanalys kan komma att neka en Abonnent tillgång till Programvaran om denne registrerar en privat e-postadress (t.ex. hotmail.com)

5.                 Licensbegränsningar

 • Abonnenten får inte: (a) distribuera, licensera, sälja eller på något annat sätt överlåta eller vidareupplåta Tjänsten, dess innehåll (såsom, men inte uteslutande, artiklar och annat nyhetsmaterial) eller någon del därav, användarnamn eller lösenord utan Skandinavisk Försäkringsanalys uttryckliga medgivande, (b) tillåta andra individer att använda Programvaran utan Skandinavisk Försäkringsanalys uttryckliga medgivande (c) kopiera Tjänsten eller någon del av denna, (d) göra en kopia av Tjänsten tillgänglig för andra användare eller tillgänglig via ett nätverk för nedladdning och användning av flera användare än Abonnenten, (e) använda programvaran på mer än tre personliga (3) enheter samtidigt, (f) ändra, översätta, dekonstruera, plocka isär, demontera (utom i den utsträckning denna begränsning uttryckligen är förbjuden enligt lag) Tjänsten, (g) ta bort märkning, meddelanden eller etiketter om ägande på eller inuti Tjänsten eller (h) använda Tjänsten att publicera eller på annat sätt distribuera information som innebär en överträdelse av gällande lag.

6.                Skandinavisk Försäkringsanalys åtaganden

 • Mediatrender ska tillhandahålla Tjänsten till Abonnenten.

7.                 Pris och betalning

 • Pris för Abonnemanget framgår av vid var tid gällande prislista, vilken finns tillgänglig via Sak & Livs webbplats (”Prenumerationsavgiften”).
 • Betalning av Prenumerationsavgiften sker för hela abonnemangsperioden i förskott samt mot faktura såvida annat inte överenskommes. Vid betalning mot faktura ska betalning ske enligt vad som framgår av fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635).

8.                 Personuppgiftsbehandling

 • Skandinavisk Försäkringsanalys behandlar personuppgifter om dig som Abonnent för tillhandahållandet av Tjänsten. Skandinavisk Försäkringsanalys är personuppgiftsansvarig för behandling av Abonnentens personuppgifter i samband tillhandahållandet av Programvaran. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).
 • Genom att använda Tjänsten samtycker Abonnenten till att Skandinavisk Försäkringsanalys samlar in eller på annat sätt bearbetar sådana personuppgifter om dig som Abonnent som Skandinavisk Försäkringsanalys får del av från Abonnenten eller genom Abonnentens användning av Tjänsten för statistiska ändamål eller marknadsföringsändamål.

9.                 Ansvarsbegränsning

 • Skandinavisk Försäkringsanalys tar inget ansvar för innehållet i den information som tillhandahålls i eller genom Tjänsten (såsom, men inte uteslutande, artiklar och annat nyhetsmaterial) eller för Abonnentens användning av denna information.
 • Skandinavisk Försäkringsanalys ansvarar inte för förlust, förvanskning eller missbruk av information och/eller övrigt innehåll i Tjänsten. Mediatrender ansvarar inte heller för eventuell teknisk störning och/eller obehöriga angrepp som begränsar Abonnentens tillgång till Tjänsten eller dess innehåll.
 • Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och utan någon form av garantier. Skandinavisk Försäkringsanalys totala ansvar under avtalet är under alla omständigheter begränsat till direkta skador upp till ett belopp motsvarande en månads Prenumerationsavgift som Abonnenten har betalat till Skandinavisk Försäkringsanalys under gällande Abonnemangstid.

10.              Avtalstid och förtida upphörande

 • Ett abonnemang på Sak & Liv Premium gäller tolv (12) månader (”Abonnemangstiden”). Om Abonnenten inte säger upp Abonnemanget senast en (1) månad före utgången av aktuell Abonnemangstid förlängs avtalet därefter med ytterligare en period om tolv (12) månader. Abonnenten kan även säga upp Abonnemanget om Skandinavisk Försäkringsanalys ändrar det i väsentlig mån. Uppsägning ska då ske inom fjorton (14) dagar från Skandinavisk Försäkringsanalys meddelande om ändrade Abonnemangsvillkor.
 • Skandinavisk Försäkringsanalys förbehåller sig rätten att ändra Prenumerationsavgiften vid sådan förlängning av Abonnemangstiden som beskrivs i punkt 1 ovan.
 • Skandinavisk Försäkringsanalys har rätt att säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan om Abonnenten väsentligen bryter mot dessa Abonnemangsvillkor eller i övrig mot reglerna för Abonnemanget och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från skriftlig begäran härom samt vid Abonnentens, eller dennes arbets- eller uppdragsgivares, konkurs eller om Abonnenten, eller dennes arbets- eller uppdragsgivare, annars kan förväntas vara på obestånd.
 • Till förtydligande anges att Abonnentens uteblivna betalning av Prenumerationsavgiften eller andra avgifter alltid ska anses utgöra väsentligt avtalsbrott från Abonnentens sida.
 • Abonnenten har inte rätt till återbetalning av erlagd Prenumerationsavgift eller andra erlagda avgifter vid Abonnemangstidens förtida upphörande.
 • Abonnentens uppsägning av Abonnemanget ska ske på av Skandinavisk Försäkringsanalys anvisat sätt, i normalfallet via e-post till Mediatrenders kundtjänst.

11.              Rättigheter

 • Äganderätt, immateriella rättigheter och andra rättigheter i och till Programvaran och dess innehåll (”Rättigheter”) kvarblir hos Skandinavisk Försäkringsanalys och/eller dess leverantörer.

12.              Tillämplig lag och tvist

 • Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Svenska lagvalsregler ska dock inte äga tillämpning.
 • Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

* * *