2018-12-10

Dom för urkundsförfalskning av försäkringsbrev

Byggbolaget fick nej från Gar-Bo på att teckna en färdigställandeförsäkring. Då beslutade bolagets företrädare att förfalska försäkringsbrevet, för att få påbörja ett bygge. Nu har han dömts till böter och villkorlig dom för urkundsförfalskning.
Läs hela dokumentet
2018-12-05

Åtal mot polis för försäkringsbedrägeri

En polis i södra Sverige har åtalats misstänkt för försäkringsbedrägeri, för att felaktigt ha försökt få ut försäkringsersättning i samband med avbokning av en semesterresa.
Läs hela dokumentet
2018-11-27

Förvaltarberättelsen i konkursen för Aspis Liv

I november lämnade konkursförvaltaren in förvaltarberättelsen för Aspis Livs konkursbo. Av den framgår att underskottet i boet uppgår till cirka 36 miljoner kronor.
Läs hela dokumentet
2018-11-21

Hovrättsdomen i tvisten mellan AIG och J Lindeberg

AIG har vunnit mot modeföretaget J Lindeberg i en dom i hovrätten som rör försäkringstagarens upplysningsplikt. J Lindeberg krävde pengar av AIG under ett avtal om förmögenhetsbrottsförsäkring. Men eftersom J Lindeberg inte informerat AIG om vissa brister i sina säkerhetsrutiner behöver inte AIG betala ut ersättning, menar Svea hovrätt som därmed går på samma linje som tingsrätten.
Läs hela dokumentet
2018-11-19

Sex försäkringsbolag överklagar dom om Salabranden till HD

Är StoraEnso skyldigt till den stora skogsbranden i Västmanland 2014? Ja, menar sex försäkringsbolag som nu har överklagat en dom till Högsta domstolen. I målet krävs Stora Enso på ett skadestånd på 297 miljoner kronor.
Läs hela dokumentet
2018-10-17

PTK:s remissyttrande om tjänstepensionsföretagen

PTK menar i sitt remissyttrande att riskerar att reglera bort stora delar av en väl fungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad om promemorians förslag blir verklighet.
Läs hela dokumentet
2018-10-17

Folksams och KPA:s remissyttrande om tjänstepensionsföretagen

Folksam har tillsammans med dotterbolaget KPA Pension lämnat ett eget remissvar på Promemorian om regleringen av tjänstepensionsföretag. Folksam och KPA trycker särskilt på att staten inte i onödan lägger sig i vad parterna har bestämt om kollektivavtalade pensioner och försäkringar.  
Läs hela dokumentet
2018-03-29

Stämning på 33 miljoner kronor mot Trygg-Hansa efter brandskada

Företaget Bioendev har stämt Trygg-Hansa på 33,4 miljoner kronor efter en brand vid en torkanläggning för sågspån, där Trygg-Hansa inte vill stå för skadekostnaden.
Läs hela dokumentet
2018-09-17

Därför stämmer Bengt Lindströms dödsbo LF Sak på 12,7 Mkr

Den kände konstnären Bengt Lindströms dödsbo riktar, tillsammans med ett bolag tillhörigt dödsboet, krav mot Länsförsäkringar Sak på 12,7 miljoner kronor. Bakgrunden är att Länsförsäkringar Sak var försäkringsgivare för en förmögenhetsbrottsförsäkring för en advokat som anses ha försnillat Bengt Lindströms tillgångar genom att sälja hans tavlor utan att köpeskillingen kommit konstnären eller hans företag till del.
Läs hela dokumentet
2018-03-15

Konsumentverket om Folksams marknadsföring

Konsumentverket anser att Folksam har varit vilseledande i sin marknadsföring av hemförsäkringar samt av sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Detta eftersom reklamutskicken har haft en utformning där de har gått att förväxla med fakturor eller fakturapåminnelser.
Läs hela dokumentet
2017-02-24

Trygg-Hansa förlorade i oenig hovrätt i nytt whiplashmål

Trygg-Hansa har förlorat ett mål i hovrätten för Västra Sverige, där en kvinna krävt ersättning för en whiplash-skada. Trygg-Hansa tvingas nu betala 850 000 kronor i rättegångskostnader och 62 000 kr per år i livränta.  Rätten var inte enig, ett hovrättsråd anmälde avvikande mening.
Läs hela dokumentet
2018-07-02

Pensionsmyndighetens svar till JO om Allras kritik

Pensionsmyndigheten har svarat till Justitieombudsmannen, sedan Allra inkommit med kritik mot myndighetens agerande kring Allras fonder på premiepensionens fondtorg.
Läs hela dokumentet
2018-10-03

KO:s stämning mot AmTrust för oskäliga försäkringsvillkor

Konsumentombudsmannen har invändningar mot AmTrusts villkor, som man anser är oskäliga. Nu har KO stämt AmTrust, och kräver ett förbud mot att använda vissa formuleringar i försäkringsvillkoren för konsumentförsäkring.  
Läs hela dokumentet