2019-04-17

HFD:s dom om Praktikertjänsts pensionslösning

I ett beslut meddelat den 15 april undanröjer Högsta förvaltningsdomstolen ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om en pensionslösning från Praktikertjänst, och avvisar ansökningen.
Läs hela dokumentet
2019-04-08

HD sade nej till PT av dom om branden i Västmanland 2014

Högsta domstolen beslutade den 1 april att inte ge prövningstillstånd för de sex försäkringsbolag som hade stämt StoraEnso på 297 miljoner kronor skadestånd enligt miljöbalken efter den omfattande skogsbranden i Västmanland år 2014.
Läs hela dokumentet
2019-04-08

Ansökan om överprövning av upphandling av försäkringsförmedlare

Willis Towers Watson begärde den 11 mars att förvaltningsrätten i Linköping överprövar ett upphandlingsunderlag från Norrköpings och Linköpings kommuner, avseende en upphandling av försäkringsförmedlare. WTW menar att upphandlingsunderlaget inte borde kräva att företag som deltar i upphandlingen har erfarenhet av kommuner med fler än 75 000 invånare.
Läs hela dokumentet
2019-04-05

Dom i tvisten mellan Trygg-Hansa och Ebeco

Stockholms tingsrätt har dömt till Trygg-Hansas fördel i en tvist där elbolaget Ebeco krävt Trygg-Hansa på skadeersättning på 8 miljoner kronor på grund av reklamationer på termostater. Trygg-Hansa nekade skadeersättning då man ansåg att försäkringsvillkoren inte uppfyllts när det gällde dokumentation och tidsfrist för reklamation.
Läs hela dokumentet
2019-04-03

Dom mellan Länsförsäkringar Bergslagen och Cassandra

Den 29 mars föll dom i en tvist vid Västerås tingsrätt där Cassandra Oil stämt Länsförsäkringar Bergslagen för att få ut försäkringsersättning på drygt 85 miljoner kronor efter en brand 2017. Länsförsäkringar Bergslagen vann målet och Cassandra tvingas betala rättegångskostnader på 4,7 miljoner kronor.
Läs hela dokumentet
2019-03-29

HFD:s dom om beskattning av pension från USA

Beskattningstidpunkten för inkomster som härrör från en utländsk pensionsordning ska bestämmas utan beaktande av när skattskyldigheten inträder i det land där inkomsterna är intjänade. Det framgår av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som gäller pension från USA.

Läs hela dokumentet
2019-03-19

Förvaltningsrätten underkände Skatteverkets beslut om LeoVegas-aktier

Förvaltningsrätten i Stockholm underkänner Skatteverkets beslut om värdering av onoterade LeoVegas-aktier, vid överlåtelse till en kapitalförsäkring i Danica. Skatteverket ansåg att nio personers aktieinnehav borde uppvärderats med drygt 87 Mkr. Domstolen går istället på den värdering som utförts av Kaptena. Här är en av de nio domarna.
Läs hela dokumentet
2019-02-27

HD:s beslut om trafikskadelagen och branden i Västmanland

Högsta domstolen meddelar i ett beslut att Bergvik Skog Väst AB:s skada i samband med skogsbranden i Västmanland har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen
Läs hela dokumentet
2019-01-29

Skatteverket kommenterar HFD:s dom om pensionsrådgivning

Skatteverket har publicerat en kommentar till domen i Högsta förvaltningsdomstolen från december om pensionsrådgivning som tillhandahålls av arbetsgivare. I kommentaren beskriver Skatteverket bland annat hur förmånsvärdering ska ske av mer omfattande pensionsrådgivning som anses vara en skattepliktig förmån.
Läs hela dokumentet
2019-01-28

HD:s beslut om prövningstillstånd för skadeärende i Gjensidige

Högsta domstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd för en försäkringstvist i ett skadeärende i Gjensidige, där en försäkringstagare uppget att hon blivit rånad på sin bil. Prövningstillståndet gäller tillämpningen av Försäkringsavtalslagen 6 kap. 2 § första stycket tredje meningen.
Läs hela dokumentet
2018-10-17

Folksams och KPA:s remissyttrande om tjänstepensionsföretagen

Folksam har tillsammans med dotterbolaget KPA Pension lämnat ett eget remissvar på Promemorian om regleringen av tjänstepensionsföretag. Folksam och KPA trycker särskilt på att staten inte i onödan lägger sig i vad parterna har bestämt om kollektivavtalade pensioner och försäkringar.  
Läs hela dokumentet
2018-03-29

Stämning på 33 miljoner kronor mot Trygg-Hansa efter brandskada

Företaget Bioendev har stämt Trygg-Hansa på 33,4 miljoner kronor efter en brand vid en torkanläggning för sågspån, där Trygg-Hansa inte vill stå för skadekostnaden.
Läs hela dokumentet
2019-03-19

Förvaltningsrätten underkände Skatteverkets beslut om LeoVegas-aktier

Förvaltningsrätten i Stockholm underkänner Skatteverkets beslut om värdering av onoterade LeoVegas-aktier, vid överlåtelse till en kapitalförsäkring i Danica. Skatteverket ansåg att nio personers aktieinnehav borde uppvärderats med drygt 87 Mkr. Domstolen går istället på den värdering som utförts av Kaptena. Här är en av de nio domarna.
Läs hela dokumentet
2018-09-17

Därför stämmer Bengt Lindströms dödsbo LF Sak på 12,7 Mkr

Den kände konstnären Bengt Lindströms dödsbo riktar, tillsammans med ett bolag tillhörigt dödsboet, krav mot Länsförsäkringar Sak på 12,7 miljoner kronor. Bakgrunden är att Länsförsäkringar Sak var försäkringsgivare för en förmögenhetsbrottsförsäkring för en advokat som anses ha försnillat Bengt Lindströms tillgångar genom att sälja hans tavlor utan att köpeskillingen kommit konstnären eller hans företag till del.
Läs hela dokumentet
2019-02-26

Förmedlarbolag förlorade i domstol om avgift till FI

Ett förmedlarbolag har förlorat ett mål i förvaltningsrätten om Finansinspektionens tillståndsavgift. Bolaget hävdade att man skickade med post in en begäran om återkallelse av sitt tillstånd till Finansinspektionen i januari 2017, men domstolen menade att det inte fanns något som visade att återkallelsen skickats redan då.
Läs hela dokumentet
2019-03-18

Högsta domstolens dom om preskription efter brandskada

Hur preciserad måste en skadeanmälan vara för att preskriptionstiden ska avbrytas? Den frågan har prövats av Högsta domstolen i ett mål som gäller en kioskbrand i Trollhättan. Länsförsäkringar Älvsborg hade överklagat en dom i ärendet till HD eftersom man ansåg att skadeanmälan inte var tillräckligt preciserad. HD går i domen på kioskägarens linje.  
Läs hela dokumentet
2019-01-14

Missnöjd kund stämmer försäkringsförmedlare i Malmö

En privatperson har stämt ett försäkringsförmedlarföretag i Malmö på 116 000 kronor på grund av felaktig rådgivning om investeringar. Kunden har fått rätt i Allmänna Reklamationsnämnden men har inte fått några pengar tillbaka från bolaget.    
Läs hela dokumentet