Etikett: Trygghetskommissionen

Så vill Trygghetskommissionen stoppa livskvalitetsbrotten

Fokusera på de internationella stöldligornas logistik inom Sverige! Omdefiniera polisens roll vid it-relaterade bedrägeribrott! Det är två av förslagen från Trygghetskommissionen för att stoppa internationella stöldligor och it-relaterade bedrägerier. 

Trygghetskommissionen, som initierats av försäkringsbranschen genom Svensk Försäkring, presenterade i dag sin andra och slutliga rapport: ”Den nya tidens livskvalitetsbrott”.

Rapporten handlar framförallt om it-relaterade bedrägerierna och om internationella stöldligor i Sverige.

Internationella stöldligor och bedrägerier är två områden där brottsligheten i kontrast till annan kriminalitet ser ut att öka. Det handlar om brott som påverkar människors livskvalitet. Det är hög tid att samhället med kraft reagerar mot den nya tidens livskvalitetsbrott, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen, i en presskommentar.

Kommissionen föreslår nu, när det gäller de internationella stöldligornas verksamhet, att polisen riktar mer fokus mot  logistikkedjorna i Sverige som gör att stöldligorna kan operera. De får i dag inte får tillräcklig uppmärksamhet i de satsningar som görs mot brottsligheten, menar kommissionen.

De it-relaterade bedrägerierna utreds, enligt kommissionen, inte i tillräcklig omfattning i dag. Trygghetskommissionen föreslår därför att polisens roll omdefinieras till att ge privata aktörer större utrymme för att öka effektiviteten. Kommissionen betonar också vikten av att i det brottsförebyggande arbetet också involverar aktörer som inte traditionellt haft en sådan uppgift, exempelvis it-branschen.

Christina Lindenius, VD på Svensk Försäkring, säger i en kommentar att försäkringsbranschen nu ska se över hur man kan agera med utgångspunkt från kommissionens arbete:

─ Trygghetskommissionen har gjort ett gediget arbete och har i två rapporter fördjupat kunskapen om orsakerna till den ökande vardagsbrottsligheten och hur man kan arbeta för att öka tryggheten. Vi ska nu titta närmare på hur försäkringsbranschen kan vara en part i arbetet med att aktivera samhället mot livskvalitetsbrott framåt.

Trygghetskommissionen tillsattes i juni 2017. Följande personer har ingått i kommissionen: ordförande Fredrik Reinfeldt, sekreterare
Fredrik Van Kesbeeck Andersson, Codan/Trygg-Hansas VD Patrick Bergander, Stöldskyddsföreningens VD Annika Brändström, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad Per-Erik Ebbeståhl, docent Lars Korsell, generalsekreterare Magnus Lindgren, i stiftelsen Tryggare Sverige, tidigare poliskommissarie Christer Nordström och tidigare riksdagsledamot Nalin Pekgul.

Här hittar du hela Trygghetskommissionens rapport. 

Reinfeldt presenterar förslag mot stöldligor och bedrägerier

Nu på torsdag den 10 januari presenteras Trygghetskommissionens förslag om att stoppa internationella stöldligor och it-bedrägerier. Förslaget presenteras vid en presskonferens med Svensk Försäkrings VD Christina Lindenius och Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt.

Trygghetskommissionen bildades i juni 2017 på initiativ av Svensk Försäkring, med uppgiften att belysa vardagsbrottslighet och otrygghet, och att lägga fram förslag på ätgärder som kan bryta den negativa utvecklingen.

I juni förra året presenterades en första rapport från kommissionen, om brottsrelaterade otryggheten och problemen kring utsatta områden.

Nu i veckan presenteras kommissionens andra och slutliga rapport. Den handlar om vad som går att göra åt brott som begås av internationella stöldligor, och om hur samhället kan motverka it-bedrägerier. Trygghetskommissionen beskriver de typerna av brottslighet som ”Den nya tidens livskvalitetsbrott”.

— En betydande del av stöldbrottsligheten i Sverige begås av internationella stöldligor. Bedrägerierna, och främst de it-relaterade bedrägerierna, är idag västvärldens snabbast växande brottsfenomen, heter det i Svensk Försäkrings inbjudan till presentationen.

Trygghetskommissionens förslag för att öka tryggheten i orten

Inrätta särskilda zoner i områden där det behövs mer trygghet för medborgarna! Det är ett av de bärande förslagen i Trygghetskommissionen rapport som presenterades i dag på förmiddagen. 

Den första rapporten fokuserar på vad kommissionen kallar för ”livskvalitetbrott” – sådan brottslighet som skapar otrygghet i vardagen. Just denna typ av brottslighet har diskuterats mycket på sistone, bland annat mot bakgrund av situationen i utsatta förortsområden på olika håll i Sverige. 

I rapporten lägger Trygghetskommissionen fram ett förslag som man kallar för AMP – Affärs- och MedborgarPlats. Modellen har inspirerats av internationella exempel, bland annat i Holland och USA.

Idén innebär bland annat att både offentliga institutioner och kommersiella verksamheter förenas i arbetet att skapa levande och attraktiva platser tillgängliga för alla. I konceptet ingår att det ska anställas särskilda trygghetsvärdar för området som bland annat ser till att det hålls ordning – inget klotter, rena toaletter, inga överfulla papperskorgar. Finansieringen är tänkt att ske gemensamt från kommuner och privata intressenter som fastighetsägare och försäkringsbolag. Privata aktörer är tänkta att stå för huvuddelen av finansieringen.   

– Vi tror att det här ligger väldigt rätt i tiden, sade kommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt i dag på morgonen när förslaget presenterades.   

Trygghetskommissionen menar också att det behövs ett kunskapscentrum för att få igång och driva på arbetet med AMP. 

Trygghetskommissionen har inrättats av Svensk Försäkring, men har arbetat helt självständigt. Förutom Fredrik Reinfeldt är följande personer medlemmar i kommissionen: Patrick Bergander, Annika Brändström, Per-Erik Ebbeståhl, Lars Korsell, Magnus Lindgren,  Christer Nordström, Nalin Pekgul och Fredrik Van Kesbeeck Andersson (sekreterare). 

Här hittar du rapporten med kommissionens förslag.

Trygghetskommissionen presenterar rapport i Almedalen

Vad bör göras för att vända utvecklingen i utsatta områden i Sverige? Vad kan göras för att minska gängkriminaliteten? Den 4 juli kommer Trygghetskommissionen med ordförande Fredrik Reinfeldt i spetsen att presentera en rapport om hur tryggheten kan ökas i utsatta områden. Rapporten presenteras i samband med Almedalsveckan i Visby. 

Trygghetskommissionen tillsattes i juni förra året, av den svenska försäkringsbranschenDen oberoende expertkommissionen fick då i uppdrag att analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otryggheten i samhället.

En slutrapport från kommissionen ska lämnas den 31 december i år. 

Vid sidan av ordförande Fredrik Reinfeldt är kommissionens sammansatt av följande personer: Patrick Bergander, CEO Codan/Trygg-Hansa, Annika Brändström, VD, Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad, Lars Korsell, kriminolog, Samordningen mot våldsbejakande extremism, Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, Christer Nordström, Poliskommissarie, Nalin Pekgul, sjuksköterska. Fredrik Andersson, hovrättsassessor vid Hovrätten för Skåne och Blekinge, är kommissionens sekreterare. 

Trygghetskommissionen om den ökade otryggheten i samhället

På tisdagsförmiddagen presenterade Trygghetskommissionen för första gången sitt arbete, vid ett seminarium under rubriken ”Otryggheten ökar – hur vänder vi utvecklingen?”. 

Trygghetskommissionen tillsattes av branschorganisationen Svensk Försäkring i juni 2017. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otrygghet i samhället.

Med på seminariet den 30 januari fanns bland annat följande personer med:

Fredrik Reinfeldt  ordförande i Trygghetskommissionen

Greta Berg – expert på Trygghet & Säkerhet på SKL

Mats Galvenius – VD för Larmtjänst och vice VD vid Svensk Försäkring

Per Geijer – säkerhetschef vid Svensk Handel

Kommissionen ska redovisa sitt uppdrag i form av en slutrapport senast den 1 juni.

Vid sidan av ordförande Fredrik Reinfeldt är kommissionens sammansatt av följande personer: Patrick Bergander, CEO Codan/Trygg-Hansa, Annika Brändström, VD, Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad, Lars Korsell, kriminolog, Samordningen mot våldsbejakande extremism, Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, Christer Nordström, Poliskommissarie, Nalin Pekgul, sjuksköterska, Fredrik Andersson (kommissionens sekreterare), hovrättsassessor vid Hovrätten för Skåne och Blekinge (tjl)

Fredrik Reinfeldt presenterar Trygghetskommissionen i januari

Den 30 januari kommer Trygghetskommissionen för första gången att presentera sitt arbete, vid ett seminarium under rubriken ”Otryggheten ökar – hur vänder vi utvecklingen?”. Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt inleder seminariet.

Trygghetskommissionen tillsattes av branschorganisationen Svensk Försäkring i juni 2017. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otrygghet i samhället.

Senast den 1 juni 2018 ska kommissionen redovisa uppdraget i form av en slutrapport.

Med på seminariet den 30 januari kommer i övrigt följande personer att finnas med:

Greta Berg – expert Trygghet & Säkerhet, SKL

Torbjörn Ferndahl – vd SäkerhetsBranschen

Mats Galvenius – vd Larmtjänst, vice vd Svensk Försäkring

Per Geijer – säkerhetschef, Svensk handel

Åsa Irlander Strid – bitr. enhetschef, Enheten för statistiska undersökningar, Brå

Rikard Silverfur – näringspolitisk expert, Fastighetsägarna

Håkan Wall – polismästare/enhetschef, NOA, Polismyndigheten

Moderator: Willy Silberstein

Reinfeldt leder Svensk Försäkrings trygghetskommission

Tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt kommer att leda den oberoende Trygghetskommission som Svensk Försäkring tagit initiativ till. 

Trygghetskommissionen är tänkt att svara på frågor om hur samhället ska hantera en negativ brottsutveckling, färre uppklarade brott och en tilltagande otrygghet. 

Avsikten att kommissionen under våren 2018 ska presentera sin analys av situationen när det gäller vardagstryggheten, och komma med konkreta förslag som ökar tryggheten i samhället. Kommissionen kommer också att få i uppdrag att föreslå åtgärder där försäkringsbranschen bidrar till att öka tryggheten.

På måndag förmiddag presenteras kommissionen vid en pressträff där kommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt och Svensk Försäkrings VD Christina Lindenius presenterar Trygghetskommissionen och dess uppdrag.