Dokumenttagg: KPA Pension

FI:s beslut om KPA:s fusion

Finansinspektionen meddelade den 25 september KPA Pension att verkställa plan för fusion mellan koncernens två tjänstepensionsbolag.

Folksams och KPA:s remissyttrande om tjänstepensionsföretagen

Folksam har tillsammans med dotterbolaget KPA Pension lämnat ett eget remissvar på Promemorian om regleringen av tjänstepensionsföretag. Folksam och KPA trycker särskilt på att staten inte i onödan lägger sig i vad parterna har bestämt om kollektivavtalade pensioner och försäkringar.