Dokumenttagg: Moderna

Förlikning mellan Getinge och Trygg-Hansa

Stockholms tingsrätt har noterat att förlikning har skett i ett mål där Getinge AB, Atrium Medical Corporation och Maquet Cardiovascular US Sales riktat krav mot Moderna, som nu ingår i Trygg-Hansas organisation.

Dom i Modernas tvist med byggbolag

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett mål där Moderna stämts av ett byggbolag. Målet rör huruvida det förelegat preklusion för byggbolagets rättsskydd i Moderna.

Getinges stämningsansökan mot Moderna

Getinge-koncernen har stämt Moderna Försäkringar vid Stockholms tingsrätt i en omfattande tvist. Stämningsansökan har av Stockholms tingsrätt delvis bedömts omfattas av sekretess.

Dom i Högsta domstolen i tvisten mellan Göta Lejon och Moderna

Högsta domstolen meddelade den 15 oktober dom i målet där Göta Lejon stämt Moderna Försäkringar i en tvist om ersättning efter två spårvagnsolyckor i Göteborg. Tvisten har bland annat handlat om det frågan ifall det har förelegat preskription för Göta Lejons ersättningskrav mot Moderna.