Dokumenttagg: Moderna

Dom i Modernas tvist med byggbolag

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett mål där Moderna stämts av ett byggbolag. Målet rör huruvida det förelegat preklusion för byggbolagets rättsskydd i Moderna.

Getinges stämningsansökan mot Moderna

Getinge-koncernen har stämt Moderna Försäkringar vid Stockholms tingsrätt i en omfattande tvist. Stämningsansökan har av Stockholms tingsrätt delvis bedömts omfattas av sekretess.