Dokumenttagg: Solvens II

Proposition om ändringar av Solvens II-regelverket

Den 24 mars lade regeringen fram propositionen ”Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet” som innehåller förslag till lagstiftning för genomförande i svensk rätt av de ändringar i Solvens II-direktivet som har gjorts genom ett ändringsdirektiv i EU från december 2019.