Etikett: bolån

Finansinspektionen: Nu sjunker bankernas marginal på bolån

Under den senaste tiden har bankernas marginaler på bolån sjunkit. Det framgår av Finansinspektionens senaste statistik över bolånemarginaler. Under andra kvartalet gick marginalerna ned med 7 punkter, från 1,64 procent vid utgången av det första kvartalet till 1,57 procent vid utgången av det andra kvartalet.

Finansinspektionen menar att bruttomarginalen, trots nedgången under det andra kvartalet, fortsätter att ligga på en hög nivå.

De annonserade räntenivåerna – listräntor – var i princip oförändrade under kvartalet. De faktiska utlåningsräntorna sjönk däremot, till följd av större rabatter jämfört med listräntorna.

Sedan 2010 har det införts en rad regleringar för att minska sårbarheten för låntagare och banker. Regleringarna ökar bankernas kapitalkostnad. Enligt FI har de införda regleringarna inneburit en ökning av bankernas kapitalkostnad för bolån motsvarande 40–50 räntepunkter. Det betyder att endast en mindre del av den kraftiga ökningen av bankernas bruttomarginal sedan 2010–2011 kan förklaras av ökade kostnader för bankerna genom nya regleringar.

FI:s krav för att godkänna nya aktörer inom bolån

Finansinspektionen har ställt samman en promemoria som bland annat behandlar vilka krav som nya aktörer på bolånemarknaden behöver uppfylla för att få ett godkännande från tillsynsmyndigheten. 

FI poängterar i sin analys att ökad konkurrens på bolånemarknaden i grunden  är något positivt.

Samtidigt får det inte ske på bekostnad av konsumentintressen och behovet av stabilitet.

I sin promemorian beskriver Finansinspektionen några grundläggande förutsättningar som måste uppfyllas för att nya bolåneaktörer inte ska bidra till ökade risker för enskilda konsumenter eller för det finansiella systemet.

Bland annat menar FI att kravet på långsiktighet och robusthet hos aktörerna bör ske genom att aktörernas refinansieringsrisker begränsas, så att den genomsnittliga löptiden på finansieringen för nya bolåneaktörer bör spegla bolånens förväntade löptid. 

Enligt FI kommer man särskilt att beakta dessa förutsättningar vid tillståndsprövning och i tillsynen av aktörer på bolånemarknaden.

Här kan du ta del av Finansinspektionens promemoria.