Etikett: Gruppundantag

Slutsamarbetat! Näringsdepartementet vill slopa gruppundantag för försäkring

I dag har försäkringsbranschen ett undantag i lagen som innebär att vissa branschsamarbeten är tillåtna. Men det undantaget från konkurrenslagstiftningen ser nu ut att försvinna! Ett lagförslag om detta skickades ut på remiss i förra veckan. 

Näringsdepartementet har lite grand i skymundan har tagit fram en promemoria, med titeln ”Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn”. 

I promemorian har departementet tagit fasta på en preliminär ståndpunkt från EU-kommissionen, om att försäkringsbranschens gruppundantag nog borde tas bort. Enligt promemorians lagförslag ska undantaget ska tas bort redan den 1 augusti nästa år. 

En kort bakgrund till lagförslaget:

I princip är det förbjudet enligt konkurrenslagstiftningen för företag att samarbeta om sådant som priser, marknadsuppdelningar och utformning av produkter.

Det ska råda konkurrens.

Dock finns undantag från förbudet.

I Sverige finns närmare bestämt sju undantag i lagstiftningen som gäller samarbeten inom olika branscher. Ett av de undantagen gäller försäkringsbranschen. Det undantaget är i sin tur en anpassning till EU:s konkurrensrätt.

Enligt det undantaget har försäkringsbranschen rätt att samarbeta när det gäller: 

  1. Gemensamma beräkningar. 
  2. Gemensamma undersökningar. 
  3. Poolning och samåterförsäkring. 

Men nu har EU-kommissionen börjat fundera på om inte undantaget för försäkringsbranschen borde slopas. Kommissionen ifrågasätter om förutsättningarna för ett gruppundantag verkligen är uppfyllda. Det handlar dels om att försäkringssektorn enligt kommissionen inte längre behöver ett gruppundantag, dels om att kommissionen menar att man inte längre med säkerhet kan säga att befintliga samarbeten når upp till de villkor som ställs för att en gruppundantagsförordning ska få antas.

Något färdigt beslut finns inte på plats än från kommissionens sida, men kanslihuset i Sverige är gärna proaktiva när det gäller ny EU-rätt – om inte annat för att den svenska lagstiftningsprocessen ibland tar längre tid än EU:s motsvarande processer. Därför ligger man steget före med lagförslaget i promemorian. 

Nu ska sägas att det inte nödvändigtvis alltid är förbjudet med allt samarbete mellan försäkringsbolag, om lagen antas. Företagen får samarbete, om det inte rör sig om samarbeten som är förbjudna enligt konkurrenslagen. 

Men något gruppundantag för försäkringsbranschen ser det inte ut att bli framöver. Det skulle kunna innebära att Konkurrensverket framöver blir mer restriktivt med att godkänna samarbeten inom branschen. 

Förslaget har nu skickats ut på remiss. Remissvaren ska vara inne senast den 1 februari. 

Vill du läsa hela promemorian? Klicka här