Etikett: Institutet mot mutor

Sluta muta! Ny rekommendation ska förhindra korruption i branschen

Svensk Försäkring har fattat beslut om en branschrekommendation mot mutor och andra otillbörliga förmåner. Rekommendationen stödjer det regelverk om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet som tagits fram av Institutet mot mutor. 

Institutet mot mutor är en ideell näringslivsorganisation grundad 1932. Svensk Försäkring är stödjande medlem i Institutet mot mutor, som verkar för självregle­ring som medel att bekämpa korruption i samhället. Institutet har tagit fram en kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet, som ett komplement till mut­brottslagstiftningen.

— Ett gott förtroende för försäkringsbranschen är av stor vikt och Svensk Försäkrings styrelse har antagit en rekommendation mot mutor och andra otillbörliga förmåner, skriver Svensk Försäkring i sin presentation av branschrekommendationen.

I rekommendationen lyfter Svensk Försäkring fram delar i försäkrings­verksamheten där särskild försiktighet bör iakttas.

Det gäller exempelvis upphand­lingar, skadereglering, distribution av försäk­ringar och investeringsverksamhet. Inom dessa områden bör försäkringsföretagen iaktta särskild försiktighet så att mutbrottslagstiftningen och IMMs kod inte överträds, heter det i rekommendationen.

— Försäkringsföreta­gens anställda bör därför, för att undvika varje misstanke och för att värna om de anställdas integritet, vara mycket restriktiva med att ta emot en förmån från andra företag eller personer och med att lämna, utlova eller erbjuda en sådan förmån. Vid minsta tveksamhet om en förmån är otillbörlig bör den anställda undvika att er­bjuda förmånen respektive tacka nej och således inte ta emot den, skriver Svensk Försäkring.

Här kan du läsa hela branschrekommendationen från Svensk Försäkring.