Etikett: könsbyte

Svensk Försäkring: Risk att regler för könsbyte underlättar bedrägerier

Det finns en risk att den förenklade processen vid könsbyten kan komma att utnyttjas för syften som inte varit avsedda, exempelvis olika former av bedrägerier. Det skriver Svensk Försäkring i sitt remissvar på departementspromemorian ”Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen”

Förslaget till ny lagstiftning om könstillhörighet tar sin utgångspunkt i hur varje person identifierar sig själv.

Tanken är därför att medicinsk behandling skiljs från juridiskt byte av kön. Det ska med andra ord vara fullt möjligt att byta kön i folkbokföringen, utan att genomföra några medicinska ingrepp. 

– Ingen ska  tvingas genomgå medicinska ingrepp som vederbörande själv inte vill genomgå. Alla som vill ha vård och behandling ska få det. Att byta juridiskt kön ska bli en snabb och enkel process som i regel inte kräver kontakt med vården, hette det i regeringens presentation av förslaget i maj.

I sitt remissvar skriver Svensk Försäkring att man inte har några synpunkter på förslagen i promemorian om att förenkla ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.

Men med tanke på att det finns risk att det nya regelverket i värsta fall kan komma att missbrukas för bedrägerier menar Svensk Försäkring att Lagstiftaren bör följa upp att det nya regelverket utnyttjas på det sätt som avsetts utan en ökad risk för missbruk.

Här kan du ta del av departementspromemorian.