Etikett: Södertälje kommun

Trygg-Hansa vann mot Södertälje kommun i tvist om upphandling

Kan en kommun utan vidare avbryta en försäkringsupphandling, med hänvisning till att man har beslutat att anlita ett kommunalt captivebolag? Nej, säger förvaltningsrätten i Stockholm i ett färskt domslut där Trygg-Hansa överklagat ett beslut från Södertälje kommun om att avbryta en upphandling. 

Under förra året påbörjade Södertälje kommun en upphandling av projektförsäkring för kommunen och för den kommunala verksamheten i Telge-koncernen. Upphandlingen genomfördes med hjälp av Söderberg & Partners.

Men den 15 december meddelade kommunen att man ville avbryta upphandlingen, för att istället anlita det kommunala captivebolaget Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF. 

Beslutet att avbryta upphandlingen fick Trygg-Hansa att reagera. Enligt Trygg-Hansa var beslutet att avbryta upphandlingen ogiltigt eftersom det skedde utan godtagbar anledning. 

Trygg-Hansa menade i sitt överklagande att upphandlingen påbörjats enbart för att konkurrensutsätta SRF:s lösningar, som kommunen inte var helt nöjd med. När SRF så småningom böjde sig för kommunens krav önskade kommunen avbryta upphandlingen. 

Men där agerade kommunen fel, ansåg Trygg-Hansa: 

– Kommunen har åsidosatt likabehandlingsprincipen genom att direktupphandla med SRF vid sidan av upphandlingen istället för att uppmana SRF att delta i upphandlingen och lämna anbud under samma förutsättningar som bolaget och andra potentiella leverantörer, menade Trygg-Hansa i sin argumentation.

Dessutom menade Trygg-Hansa att kommunen brutit mot sekretessregler genom att ge SRF information om innehållet i Trygg-Hansas bud. 

Kommunen hävdade däremot att upphandlingen avbrutits på grund av bristande konkurrens, eftersom det endast kommit in ett enda bud. Enligt kommunen har det inte heller skett några brott mot sekretessreglerna.  

Domstolen underkänner i sin dom kommunens påstående om att upphandlingen avbrutits på grund av bristande konkurrens, eftersom det är först i domstolen som detta argument förts fram. När upphandlingen avbröts sade kommunen istället att upphandlingen avbröts på grund av att kommunen valt att teckna ett avtal med SRF istället för att fullfölja upphandlingen. 

Så här heter det i domen: 

– Sammantaget anser förvaltningsrätten således att kommunen inte har förmått visa att det förelegat sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen. Utredningen ger vidare stöd för att kommunen har agerat i strid med likabehandlings- och öppenhetsprincipen. Bolagets ansökan ska därför bifallas och kommunens beslut att avbryta upphandlingen upphävas.

Motsvarande beslut har även fattats när det gäller det kommunala bolaget Telge Nät AB som gäller en avbruten upphandling om företagsförsäkring. 

Du som abonnerar på Sak & Liv Premium kan ta del av domen här.