Etikett: Swedsec

Försäkringsförmedlare varnas – spred kunders telefonnummer i SMS

Swedsecs Disciplinnämnd har beslutat att tilldela en försäkringsförmedlare en varning för brott mot kundsekretessen. Bakgrunden är att förmedlaren av misstag spred kundernas telefonnummer i ett grupp-SMS i samband med att han skulle byta arbetsplats. 

I januari i år sade förmedlaren upp sig från sin anställning på ett förmedlarföretag, som var anknutet ombud till ett försäkringsbolag.

För att informera kunderna om detta skickade han ut ett grupp-SMS från sin privata mobil till sina kontakter.

Grupp-SMS:et innebar att samtliga mottagares telefonnummer blev synliga för dem som nåddes av meddelandet, däribland två personer på förmedlarens nya arbetsplats. Den som ville kunde därmed med hjälp av telefonnumren räkna ut vilka kunder som förmedlaren hade.

Så här skriver Swedsec i sin information om fallet:

– Genom att sprida telefonnumren till obehöriga har försäkringsförmedlaren brutit mot den lagreglerade sekretessen och sekretess- och tystnadspliktsförbindelsen. Regler om tystnadsplikt är av central betydelse på värdepappersmarknaden och det är av stor vikt att dessa regler följs för att upprätthålla allmänhetens förtroende för företagets verksamhet. SwedSecs disciplinnämnd gör bedömningen att även om det var en engångsföreteelse och oavsiktligt så har spridningen varit av sådan omfattning att försäkringsförmedlaren inte kan undgå en varning.

Förmedlarföretaget menar att förmedlaren dessutom gjorde sig skyldig till att ha brutit mot sitt anställningsavtal eftersom han tog kontakt med företagets kunder sedan han sagt upp sig, för att få dem att flytta med till hans nya företag.

Här kan du ta del av beslutet i anonymiserad form.

Rådgivare brast i dokumentation – Swedsec återkallar licensen

SwedSec har beslutat att återkalla licensen för en försäkringsrådgivare mot bakgrund av att han har avstått från företagets krav på dokumentation och arkivering vid tecknande av försäkring. 

Försäkringsrådgivaren är anställd vid ett SwedSec-anslutet företag och hade tidigare en aktiv SwedSwec-licens. 

Det var företaget självt som anmälde till SwedSec att rådgivaren vid flera tillfällen frångått gällande regelverk när det gäller krav på dokumentation av försäkrings- och investeringsrådgivning. Företaget har också konstaterat brister i arkiveringsrutiner. Totalt handlar det om sex fall av bristande dokumentation. Bristerna kom fram när en kund framförde klagomål mot hans rådgivning. Klagomålet resulterade då i att företaget fick ersätta kunden med 20 000 kr. 

Försäkringsrådgivaren har själv framfört att han inte fått någon tydlig information om vilken skyldighet han hade när det gäller dokumentationen, och att arbetsbelastningen tidvis under förra året var extrem. Han har på grund av företagets anmälan sagt upp sig från sin tjänst.

Så här skriver SwedSec i sitt beslut om återkallelse: 

– Disciplinnämnden finner sammantaget att licenshavaren genom de upprepade överträdelserna så allvarligt har åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten att hans licens bör återkallas. Med hänsyn till omständigheterna kan återkallelsen tidsbegränsas, vilket SwedSec inte har motsatt sig.

Här kan du ta del av Swedsecs beslut.