Etikett: Europeiska

Klartecken för gränsöverskridande fusion i Europeiska

ERV Försäkringsaktiebolag (publ) har nu fått klartecken att genomföra sin gränsöverskridande fusion med det danska systerbolaget Europæiske Rejseforsikring A/S. 

ERV Försäkringsaktiebolag (publ) är dotterbolag till Ergo Versicherungsgruppe i München, som i sin tur är en del av Münchener Rück-koncernen. 

Fusionen påbörjades den 15 juni år. Tidigare i år etablerade koncernen en filial i Sverige till Europeiske Rejseforsikring A/S. Filialen har namnet Europeiska ERV Filial. 

År 2016 sjönk ERV Försäkringsaktiebolags premieintäkt till 218 (232) miljoner kronor. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt försämrades till –2,5 (1,2) miljoner kronor.

Europeiska har tidigare meddelat att de planerade förändringarna inte kommer att leda till några uppsägningar. 

 

ERV Försäkring påbörjade fusion med danska Europeiska-bolaget

ERV Försäkringsaktiebolag (publ) påbörjade den 15 juni den planerade fusionen med danska systerbolaget Europæiske Rejseforsikring A/S. 

ERV Försäkringsaktiebolag (publ) är dotterbolag till Ergo Versicherungsgruppe i München, som i sin tur är en del av Münchener Rück-koncernen. 

Tidigare i år etablerade koncernen en filial i Sverige till Europeiske Rejseforsikring A/S. Filialen har namnet Europeiska ERV Filial. 

År 2015 hade ERV Försäkringsaktiebolag en premieintäkt för egen räkning på 232 (256) miljoner kronor. Resultatet uppgick till 8 (16) miljoner kronor. Bolaget hade 56 (59) anställda. 

Patrik Ugander – nordisk försäljningsdirektör i ERV-koncernen – har tidigare uttalat i Sak & Liv att de planerade förändringarna inte kommer att leda till några uppsägningar. 

 

Patrik Ugander om planerna för ERV Försäkring i Sverige

Som Sak & Liv berättat tidigare är verksamheten i reseförsäkringsspecialisten ERV Försäkringsaktiebolag på väg att läggas in i en filial till ERV-koncernens danska bolag. Patrik Ugander ger en bakgrund till planerna.

Patrik Ugander är sedan 2013 Chief Sales Officer i ERV:s nordiska organisation. Tidigare har han bland annat arbetat i ledande funktioner inom TeliaSonerna-koncernen.

Enligt Patrik Ugander har processen mot att koncentrera verksamheten i Norden till ett enda bolag pågått under flera år.

– Vi har redan i dag en organisation som fungerar helt och hållet nordiskt. Vi har en nordisk ledning och arbetar redan i dag på nordisk nivå med försäljning och produktutveckling. Det gör att vi är mer konkurrenskraftiga och får en större flexibilitet.

– Men det finns en poäng med att ta ett steg till. Om vi exempelvis i dag tecknar ett avtal om reseförsäkring med ett företag med verksamhet i bådeSverige och Danmark måste vi skriva två olika försäkringsavtal – ett för Sverige och ett för Danmark.

ERV har växt de senaste åren när det gäller kortförsäkringar och har i dag över 50 procent av kortmarknaden.

– Även där sträcker sig avtalen över landsgränserna – se till exempel våra kunder som Nordea. Vi måste bli bättre på att följa med våra kunder i den nordiska marknaden och säkerställa en samlad affär.

– Det finns också effektiviseringar när det gäller utvecklingen av it-system, annan infrastruktur och processutveckling. När vi nu tar steget till att samordna verksamheterna i Norden legalt finns det även administrativa vinster. Framöver behöver vi inte skicka in solvens 2-rapporter till flera olika länder och vi slipper skatteeffekterna kring tjänster som sker över landsgränserna. Vi är ett relativt litet bolag. Det här är ett sätt för oss att öka konkurrenskraften genom att utnyttja resurserna så bra som möjligt.

Kan du säga varför ni valde att lägga den nordiska verksamheten i det danska bolaget och inte i det svenska?

– En sak är att vi har en bredare licens i Danmark. En annan är att vi redan i dag har större delen av vår kundtjänst, skadereglering och it i Danmark. Marknadsandelen på den danska marknaden är också större.

ERV har tappat premievolym i Sverige de senaste åren, från cirka 500 miljoner kronor till i dag drygt 200 miljoner kronor. Vad är bakgrunden till nedgången?

– Huvudförklaringen är att vi har strukturerat om och gjort ett medvetet val att fokusera affären på de områden där vi ser framtida lönsamhet. Exempelvis har vi avyttrat vår kommunolycksfallsaffär och istället successivt ökat fokuseringen på rese- och reserelaterade försäkringar mot företag och privat personer, samt vår kortaffär.

Enligt Patrik Ugander kommer inte de planerade förändringarna att leda till några uppsägningar.

– Organisationen för sälj- och marknad finns kvar i Sverige. De eventuella neddragningar av personalen som görs räknar vi med att hantera genom naturlig avgång.

Nästa steg i processen är att lämna in en ansökan till Finansinspektionen om beståndsöverlåtelse från det svenska ERV-bolaget till det danska.

– Sedan beror det på hur snabbt processen hos FI tar. Det kan dröja upp till ett år innan vi genomför överlåtelsen till det danska bolaget, beroende på hur lång tid det tar med ärendet hos FI, säger Patrik Ugander.

Europeiska ERV kan omvandlas till filial till det danska bolaget

Reseförsäkringsbolaget Europeiska ERV – eller ERV Försäkringsaktiebolag som är det officiella namnet – kan vara på väg att avvecklas som självständigt bolag. Senare i år tar styrelsen ställning till och verksamheten i Sverige ska läggas över i en nyetablerad filial till det danska ERV-bolaget. 

ERV Försäkringsaktiebolag är dotterbolag till Ergo Versicherungsgruppe i München, i sin tur en del av Münchener Rück-koncernen. 

Nu har koncernen etablerat en ny filial i Sverige med namnet Europeiska ERV Filial, som är filial för det danska bolaget Europeiske Rejseforsikring A/S. 

Enligt verksamhetsbeskrivningen ska filialen teckna reseförsäkringar och andra försäkringar inom ramen för resor. Filialen skall också överta andra försäkringar, inklusive återförsäkringar med undantag för livförsäkringar, samt därmed förenlig verksamhet.

VD för filialen är Johannes von Hülsen, som har varit VD för ERV Försäkringsaktiebolag sedan 2012 då bolaget också bytte namn från Europeiska för att markera koncerntillhörigheten. Vice VD för filialen är Peter Steen Olsen, nordisk CFO i ERV-koncernen.

Något formellt beslut om att överlåta den svenska verksamheten till filialen har ännu inte fattats. Om ERV-koncernen går vidare med projektet kan överföringen till filialen komma att ske i november i år.   

År 2015 hade ERV Försäkringsaktiebolag en premieintäkt för egen räkning på 232 (256) miljoner kronor. Resultatet uppgick till 8 (16) miljoner kronor. Bolaget hade 56 (59) anställda. 

ARN: Maken krossade klockan – nu ska försäkringsbolaget betala

Försäkringstagaren bad sin man titta på ett armbandsur där boetten satt lös efter ett batteribyte. Han tog klockan och tryckte till – och krossade glaset! Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar nu försäkringsbolaget att betala ut skadeersättning. 

När klockan gått sönder kontaktade försäkringstagaren Stjärnurmakarna. Hon erbjöds att skicka klockan i ett paket för reparation.

Men klockan skickades i retur med beskedet att den inte gick att laga. 

När försäkringstagaren anmälde skadan till Eurostar Retail Support och Europeiska ERV, där hon tecknat en allriskförsäkring, fick hon besked om att försäkringen inte gällde eftersom hon inte anlitat en Stjärnurmakarbutik för batteribytet.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterar dock att kravet i försäkringsvillkoren att anlita en Stjärnurmakare bara gäller vid inträffad skada eller vid värdering, inte för batteribyte.

Inte heller strider det mot försäkringsvillkoren att räcka över klockan till sin man, konstaterar ARN. Bolaget rekommenderas därför att reglera skadan och betala ut skadeersättning.  

Europeiska fälldes för att ha nekat ersättning vid resa till sjuk mormor

En försäkringstagare har rätt till ersättning när man ställer in en resa för att hälsa på sin sjuka mormor – trots att sjukdomen har uppstått långt tidigare. I alla fall om mormor har varit besvärsfri från sjukdomen under en längre tid. 

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, har fällt ERV (Europeiska Försäkrings AB) i ett fall där en kvinna begärt pengar för en inställd resa på grund av att hennes mormor blivit akut sjuk. Europeiska nekade kvinnan ersättning eftersom man menade att det inte handlade om ett akut sjukdomsfall. 

Kvinnans mormor hade tidigare fått en cancerdiagnos, men hade innan hon akut lades in på sjukhus inte behandlats för sjukdomen under de senaste sex månaderna.

Enligt ARN innebär detta att kravet i försäkringsvillkoren är uppfyllt, eftersom det då handlar om ett akut sjukdomsfall.  

Klicka här för att ta del av hela ARN:s beslut.