Etikett: garantipensionen

Så kan garantipensionen räddas för boende i Schweiz och EES

Regeringen vill utreda om lagstiftningen ska ändras så att det står klart att garantipension även i fortsättningen ska kunna betalas ut till den som bosätter sig i Schweiz eller i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I väntan på en sådan utredning föreslår regeringen i en proposition en tillfällig lösning på problemet. 

Bakgrunden är den dom i EU-domstolen från december förra året. I domen sägs att garantipension ska ses som en så kallad minimiförmån.

Detta innebär i sin tur att det saknas stöd i lagen för att även i fortsättningen betala ut garantipension när någon bosätter sig i ett annat land inom EES, eller i Schweiz.

Regeringen vill nu låta en utredning gå igenom konsekvenserna av EU-domen. Behövs det genomföras förändringar av lagstiftningen, till följd av att garantipension och garantipension till omställningspension anses vara minimiförmåner?

Tillfälligtvis tänker sig regeringen en lösning för att säkerställa att garantipensionsförmånerna kan fortsätta betalas ut till ett annat land. Så här formuleras detta i propositionen:  

– I avvaktan på resultatet från en sådan utredning och att eventuellt ändrad lagstiftning börjar gälla bör tillämpningen inte ändras utan garantipensionen bör även fortsättningsvis betalas ut med oförändrade belopp till personer bosatta i andra medlemsländer. Därmed behöver regler införas i socialförsäkringsbalken, förkortad SFB, som under en begränsad period möjliggör fortsatt utbetalning av garantipension till personer bosatta i andra medlemsländer med samma belopp som i dag.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och upphöra att gälla vid utgången av samma år.

Här kan du läsa regeringens proposition om garantipension som betalas ut i Schweiz eller EES.

Här kan du ta del av domen i EU-domstolen. 

”Rättssäkerheten brister vid beredningen av nya pensionslagar”

Svensk Försäkring går till hårt angrepp mot regeringskansliet, när det gäller beredningsprocessen för den aktuella förändringen av grundskyddet för pensionärer. Enligt Svensk Försäkring har det varit en ”beredningsprocess karakteriserad av stora brister”.

Kritiken framförs i Svensk Försäkrings remissvar på departementspromemorian ”Översyn av grundskyddet för pensionärer” (Ds 2018:18).

Något som man reagerat kraftigt på från Svensk Försäkrings sida är att man inte från början funnits upptagen på listan över remissinstanser, trots att den planerade nya lagstiftningen har stor betydelse för försäkringsbranschen. När man väl fått möjlighet att lämna ett remissyttrande, var tiden för att skriva ett remissvar anmärkningsvärt kort med tanke på förslagens omfattning, menar Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring pekar också på att det inte gjorts någon konsekvensanalys av förslagen när det gäller effekten på sparande inom tjänstepension och privat pensionssparande – trots att det är tydligt att förslagen minskar incitamenten för sparande till pensionen. Svensk Försäkring syftar här framförallt på de förslag som innebär att pensionärers bostadstillägg ska påverkas fullt ut av nivån på tjänstepensionen och privat pension, och att tjänstepensionen avräknas med 48 procent mot ett nytt tilläggsbelopp i garantipensionen. 

Svensk Försäkring är också mycket negativ till förslaget att tjänstepension och privat pensionssparande ytterligare ska minska bostadstillägg och garantipension. Detta riskerar inte minst att drabba kvinnor som sparar privat till pensionen, menar Svensk Försäkring. 

– Det är inte rimligt att straffa en kvinna med låg lön som omfattas av kollektivavtal eller väljer att spara själv med ett lägre garantipensionstillägg eller bostadstilägg, skriver Svensk Försäkring i sitt remissvar.  

Svensk Försäkring menar även att det kan ifrågasättas om det är en rimlig prioritering att satsa 2,6 miljarder kronor per år på höjd garantipension, och menar att denna frågeställning inte har analyserats tillräckligt i promemorian. 

Här kan du ta del av hela remissvaret från Svensk Försäkring. 

Här hittar du regeringens promemoria. 

Dom i HFD klargör om gränserna för garantipensionen

Inte bara bosättningstid i Sverige, utan även i andra länder, påverkar nivån på garantipensionen. Däremot är det ingen tvekan om att garantipensionen kan påverkas av utländska pensioner, konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en dom från i går den 14 juni. 

I vilken utsträckning har man rätt till garantipension när man har bott och arbetat både i Sverige och i andra EU-länder?

Den frågan har Högsta Förvaltningsdomstolen rett ut i en färsk dom. 

Huvudfrågan var om – och i så fall hur mycket – pension från andra EU-länder ska minska garantipensionen. 

Ett förhandsavgörande från EU-domstolen slog fast att garantipensionen är en minimiförmån. Därmed ska förmånen inte beräknas inte enligt samma regler som andra pensionsförmåner, och den svenska lagstiftningen strider därför inte mot EU-rätten, enligt EU-domstolen.

I domen konstaterar därför Högsta förvaltningsdomstolen nu att garantipensionen ska minskas med den utländska ålderspensionen, i enlighet med den svenska lagstiftningen.

Samtidigt slår domstolen fast att det inte bara är bosättningstid i Sverige som ska beaktas, utan även bosättningsperioder i andra EU-länder. Ingen nedräkning av antalet intjäningsår ska därför ske, eftersom försäkringstagaren i detta fallet arbetat i sammanlagt minst 40 år både i Sverige och i Polen.  

Högsta förvaltningsdomstolen river därför upp tidigare instansers beräkningar av pensionen, och skickar tillbaka ärendet till Pensionsmyndigheten. 

Här kan du ta del av hela domen i målet. 

Efter EU-domen – här är förslaget om garantipension i utlandet

På vilket sätt förändrar domen i EU-domstolen läget för den svenska garantipensioner, för personer bosatta i utlandet? Nu har regeringen publicerat departementspromemorian om rättsläget efter EU-domen om garantipension inom EU/EES och Schweiz. 

I promemorian föreslås att en utredning tillsätts med syfte att belysa konsekvenserna av EU-domen, och se över vilket behov av förändringar som följer av att garantipension och garantipension till omställningspension enligt EU-rätten är att anse som minimiförmåner.

Promemorian ger föreslag på hur dessa förmåner bör hanteras till dess att en sådan utredning är klar.

Enligt förslagen ska garantipension och garantipension till omställningspension fortsatt kunna betalas ut vid bosättning i ett annat land som ingår i EES eller i Schweiz med oförändrade belopp.

Här kan du läsa departementspromemorian i dess helhet. 

Garantipension för pensionärer i utlandet utreds efter ny EU-dom

Har personer bosatta i utlandet rätt till svensk garantipension? Inom kort tillsätter regeringen en utredning om detta, med anledning av en färsk EU-dom om pensioner. I väntan på utredningen ska garantipension betalas ut minst till 2020, enligt en överenskommelse i pensionsgruppen.  

Det var i december som EU-domstolen meddelade en dom som kan få betydelse för den svenska garantipensionen. Domen innebär att det saknas stöd för att betala ut garantipension till svenska pensionärer inom EU-/EES-området och Schweiz.

Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning som analyserar domens konsekvenser och föreslår förändringar.

I väntan på utredningen föreslås nu att garantipensionen fortsatt ska att betalas ut till pensionärer i utlandet fram till åtminstone 2020. Totalt sett berörs knappt 43 000 pensionärer som bott och arbetat i Sverige, men i dag bor utomlands och får garantipension. Regeringen och alla de partier som står bakom pensionssystemet har ställt sig bakom förslaget.

– Pensionärer förtjänar trygghet och när det sker stora förändringar är det viktigt att de inte sker över en natt. Därför ser vi nu till att ta ansvar för de människor som har bott och arbetat i Sverige genom att få på plats en tillfällig lagstiftning, säger socialminister Annika Strandhäll i en presskommentar.

Hit betalas svensk garantipension i dag

Så här fördelar sig i dag antalet personer med garantipension som är bosatta utanför Sverige men inom EU/EES eller Schweiz:

Finland                   17 044
Tyskland                 5 340
Norge                      5 099
Danmark                 3 034
Spanien                  2 000
Storbritannien        1 648
Grekland                 1 451
Frankrike                1 240
Schweiz                  1 206
Italien                      1 030
Övriga EU-/
EES-länder             3 597

Totalt                    42 689

Nu ska de lägsta pensionerna höjas

Utredningen Översyn av grundskyddet för pensionärer har nu överlämnats till Pensionsgruppen. Utredningen föreslår en höjning av garantipensionen, speciellt för ogifta, och av taket i bostadstillägget.

Det var ett år sedan Pensionsgruppen initierade en översyn av pensionssystemets grundskydd – garantipensionen, äldreförsörjningsstödet och bostadstillägget. Syftet var att förbättra situationen för de pensionärer som har det sämst ställt, vilket ofta är äldre ensamstående kvinnor.

Den slutrapport som nu överlämnats innehåller ett paket av åtgärder. Bland annat föreslås att garantipensionen höjs med 200 kronor för alla garantipensionärer, samt att den utökas med ett behovsprövat tillägg på upp till 700 kronor för ogifta och 200 kronor för sammanboende garantipensionärer. Taket i bostadstillägget föreslås höjas från 5 600 till 7 000 kronor.

– De som varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår gemensamma välfärd ska ha en bra pension. Det är en viktig del av den svenska modellen. Därför är det otroligt viktigt att öka tryggheten för Sveriges pensionärer och särskilt för dem med lägst pensioner, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen.

Förslaget ska nu ut på remiss och delar av paketet kan komma att justeras. Ambitionen är att förändringen ska vara genomförd senast år 2020, samtidigt som flera andra delar i den nya pensionsöverenskommelsen träder i kraft.

Utredningens förslag i korthet:

Om garantipensionen

 • Garantipensionen ska höjas för både gifta och ogifta. Avräkning ska ske mot allmän pension på samma sätt som görs idag.
 • Ett tilläggsbelopp i garantipensionen ska införas med ett högre belopp för ogifta än för gifta. Tilläggsbeloppet ska avräknas mot tjänstepension och nettokapitalinkomster med 48 procent.
 • Nivån på garantipensionen ska justeras utifrån uttagsålder om uttaget görs senare än vid åldern för tidigast uttag av garantipension.

Om bostadstillägget

 • Bostadskostnadstaket i bostadstillägget ska höjas till 7 000 kronor per månad.
 • Ersättningsgraden för bostadskostnaden i bostadstillägget ska vara 100 procent upp till 3 000 kronor, 90 procent mellan 3 001 och 5 000 kronor, och 70 procent mellan 5 001 och 7 000 kronor.
 • Konsumtionsstödet i bostadstillägget ska avskaffas.
 • Vid beräkning av bostadstillägg ska tjänstepension, privat pension, arbetsinkomster, etableringsersättning och studiemedel tas upp med 100 procent i reduceringsinkomsten.
 • Avräkning av bostadstillägg mot en reduceringsinkomst som överstiger ett prisbasbelopp ska höjas till 62 procent.
 • Vid höjning av garantipensionen ska fribeloppet i bostadstillägget höjas till samma nivå som garantipensionen.
 • Skälig bostadskostnad i det särskilda bostadstillägget ska höjas till 7 000 kronor per månad.

Om äldreförsörjningsstödet

 • Ett fribelopp för arbetsinkomster ska införas för personer med äldreförsörjningsstöd. Fribeloppet ska uppgå till 24 000 kr per år.
 • Skälig bostadskostnad ska höjas till 7 000 kronor per månad.

Hela utredningen kan laddas ner här.

Swedbank: Garantipensionen höjs 110–130 kr per månad

En garantipensionär får nästa år mellan 110 och 130 kr mer per månad i pension. Det har Swedbank räknat ut med utgångspunkt från SCB:s framräknade prisbasbelopp 2018.  

Statistiska Centralbyrån, SCB, har räknat ut att prisbasbeloppet höjs med 700 kronor nästa år, till 45 500 kronor. Det förhöjda prisbeloppet beräknas höjas med 800 kronor till 46 500 kronor.

Formellt är det regeringen som senare i höst ska fastställa nivån på basbeloppen.

Swedbank har räknat på utfallet om regeringen beslutar i enlighet med SCB:s beräkningar. 

Enligt Swedbank kommer garantipensionen att höjas med mellan 110 och 130 kronor per månad för 700 000 pensionärer. 

Här kan du ta del av alla Swedbanks beräkningar kring basbeloppshöjningarna.