Etikett: Hållbara investeringar

Regeringen utreder grönt sparande med skattesubventioner

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om ett nytt skattegynnat sparande. Tanken är att det nya sparandet ska ha koppling till gröna investeringar, det vill säga investeringar som gynnar en hållbar utveckling.   

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

– Ett skattegynnat grönt sparande med en tydlig kvalitetsmärkning skulle både skapa tydlighet för spararna och samtidigt bidra till finansieringen av en omställning mot ett hållbart samhälle, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en presskommentar.

Det finns flera olika alternativ för att ett sådant sparande ska bli skattegynnat, exempelvis genom avdragsrätt eller genom en skattereduktion. Regeringen lyfter som exempel fram det nederländska systemet med gröna sparkonton. Ett annat alternativ kan vara en lägre beskattning av sparande på investeringssparkonton där bara finansiella instrument eller fondandelar som uppfyller vissa miljökrav får förvaras.

Här kan du ta del av utredningsdirektiven. 

Nordea erbjuder grön finansiering även för mindre företag

Nordea lanserar nu ett koncept för grön finansiering för mindre och medelstora företag i Sverige. 

I sin information om det nya konceptet konstaterar Nordea att gröna obligationer är på väg att få ett genomslag när det gäller finansieringslösningar för större företag. Men hittills har det inte varit lika vanligt med lösningar för grön finansiering för mindre företag. 

Nordeas koncept innebär att kunden tar upp gröna lån i Nordea, inriktade på hållbara investeringar. Nordea exemplifierar energieffektiva byggnader, vindkraft, elektriska fordon och solenergi.

– Vi har över en halv miljon mindre och medelstora företag som kunder. Vi har en löpande dialog med våra kunder, och hållbarhet är ett ämne som ofta diskuteras. Det talar om för oss att det finns en stor och växande efterfrågan på sådana produkter som gröna lån, säger Magnus Montan, Head of Business Banking på Nordea. 

Enligt Nordea kommer kunder som är kvalificerade för grön finansiering att få något bättre kommersiella villkor än företag som inte arbetar med hållbara finansieringslösningar. 

– Vi tror att grön finansiering är här för att stanna, och i framtiden kommer att etableras som en marknadsstandard. Vi tror också att vår egen kreditportfölj blir starkare, med tanke på att de mest hållbara företagen och är morgondagens vinnare – vilket redan i dag visas i olika analyser, säger Magnus Montan. 

SPP Fonder lanserar ny klimatsmart Europafond

SPP Fonder meddelar i dag att man lanserar en fossilfri fond med inriktning på Europa: SPP Europa Plus.

– Efterfrågan på ytterligare klimatsmarta sparprodukter har varit stor. Framför allt från institutionella kunder. Därför är det glädjande att vi nu kan erbjuda även en fossilfri Europafond. Genom att placera i en Europafond får kunden också en bredare riskspridning på sitt sparande än exempelvis i en lite snävare Sverigefond, säger Åsa Wallenberg, VD för SPP Fonder, i en kommentar.

I SPP:s Pluskoncept ingår i dag SPP Global Plus, SPP Sverige Plus, SPP Tillväxtmarknad Plus och nu SPP Europa Plus. Fonderna är indexnära, samtidigt som de integrerar hållbarhetsaspekter och inte investerar i bolag som utvinner eller distribuerar fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver. Fonderna väljer även bort bolag som har högt fossilt fotavtryck och investerar mer i bolag som har lågt fossilt fotavtryck och högt hållbarhetsbetyg, enligt koncernens hållbarhetsanalys.

– Upp till 10 procent av fonderna dedikeras dessutom till bolag som sitter på lösningar på framtidens klimatutmaningar. Till skillnad från aktivt förvaltade fonder är inte målet att förutse vilken enskild teknik som blir dominerande i framtiden. För att sprida riskerna investerar fonden istället i många olika tekniker, exempelvis i vindkraft, vattenkraft, solenergi och bergvärme.

SPP:s Plusfonder finns tillgängliga hos bland annat SPP, Avanza, Nordnet, fondmarknaden.se och Pensionsmyndigheten.

Alecta får höjt betyg på Max Matthiessens hållbarhetslista

Alecta har fått höjt betyg till väl godkänt i Max Matthiessens hållbarhetsrankning. Det framgår av Max Matthiessens information om hållbarhetsundersökningen i dag på morgonen. 

Bakgrunden till att Max Matthiessen nu får betyget väl godkänt är att bolaget har infört mer proaktiva invalskriterier för aktie- och ränteportföljen

Det är femte året i rad som Max Matthiessen presenterar sin undersökning av hållbart pensionskapital. 

Enligt undersökningen är det en positiv trend i bolagens hållbarhetsarbete. Flera pensionsbolag, både inom traditionell försäkring och fondförsäkring, förbättrar sina betyg i årets undersökning.

– Under de fem år vi har gjort analysen har ansvarsfullt ägande blivit en alltmer prioriterad fråga för pensionsbolagen. I årets undersökning har vi höjt våra krav och grävt djupare i pensionsbolagens portföljer, säger Kaj Elfgren, analytiker på Max Matthiessen, i en presskommentar.

Förutom Alecta får även Folksam, KPA, AMF och SPP betyget väl godkänd nivå inom traditionell försäkring, ett betyg de belönades med även förra året.

Länsförsäkringar Liv och Skandia Liv ligger kvar på ett godkänt betyg bland traditionella bolag. SEB Pension & Försäkring och Handelsbanken Liv har höjt ambitionen inom aktieportföljen, och kan därmed klättra upp till ett godkänt betyg.

Inom fondförsäkring är – precis som föregående år – endast SPP som kvalificerar sig till ett väl godkänt betyg. SPP har höjt hållbarhetsnivån på sitt fondtorg, har en tydlig hållbarhetsmärkning och ett brett utbud av hållbara fonder.

Folksam, Länsförsäkringar Liv, SEB Pension & Försäkring och Skandia Liv ligger kvar på en godkänd nivå. Även Danica och Movestic får godkänt i årets undersökning.

Alecta: Söderbergs missar det viktigaste

Alecta fick rött ljus i Söderberg & Partners rapport om pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Nu reagerar Alecta och hävdar att Söderbergs missar det viktigaste hållbarhetsansvaret – ett hållbart pensionssystem.

I en osignerad kommentar till rapporten Hållbara Pensionsbolag 2017 – Ansvarsfull ägarstyrning skriver Alecta att bolaget ”med förvåning” noterar bedömningen av dess hållbarhetsarbete.

”Enligt vår bedömning missar granskningen vårt viktigaste hållbarhetsansvar – ett hållbart pensionssystem. Ett system som ger pensioner som pensionstagarna kan leva på nu och i framtiden, och som samtidigt ger stabila pensionsbolag som överlever finanskrascher.” Ett sådant bolag anser sig Alecta vara genom sin kostnadseffektivitet.

Alecta fick rött ljus bland annat för att bolaget enligt rapporten ”saknar en tydlig strategi för att ta hänsyn till hållbarhet i valberedningsarbetet”.

På detta svarar Alecta att av de 16 bolag där man suttit med i valberedningen hör en klar majoritet till de absolut bästa företagen inom hållbarhet i sina respektive branscher internationellt sett, enligt en oberoende granskning.

När det gäller hållbara investeringar menar Alecta sig ha valt en annan strategi än branschen i övrigt och att detta inte beaktas i standardiserade rankningar.

”Vi har valt att bara investera i ca 100 bolag, och att förvalta dem i egen regi. Det innebär att vi är betydande ägare i alla våra innehav och att vi dessutom för en tät dialog med bolagen. Vår modell ger oss mycket god kunskap om och insikt i de bolag vi äger och betydande möjligheter att påverka. Alecta investerar aldrig i verksamheter med koppling till kontroversiella vapen eller med mer än 30 procent omsättning från kol. Vi är med i FN:s Global Compact och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Enligt Söderberg & Partners rapport är vi bland de största investerarna i gröna obligationer och vår investeringsportfölj har lägst koldioxidavtryck av alla undersökta bolag.”

Här kan du läsa hela Alectas kommentar

Toppen Skandia! Botten KPA! Söderbergs rankar hållbarhetsarbete

Söderberg & Partners har släppt årets rapport om pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Den innehåller bland annat en rankning av bolagen, där bara fyra får grönt ljus för sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

Året hållbarhetsrapport från Söderberg & Partners heter Hållbara Pensionsbolag 2017 – Ansvarsfull ägarstyrning och fokuserar på bolagens ägarstyrning och arbete i valberedningar. Den innehåller även en rankning av 13 pensionsbolag utifrån deras hållbarhetsarbete.

Trots att pensionsbolagen ofta är stora ägare i många företag verkar de sakna den rätta viljan eller förmågan att förmå valberedningar att kräva hållbarhetskompetens hos styrelseledamöter.

6 av 10 pensionsbolag skriver i sin ägarstyrningspolicy att hållbarhetsfrågor är styrelsens ansvar. Men hållbarhetskompetens finns bara i 2 av 10 bolagsstyrelser som pensionsbolagen har nominerat. Faktum är att valberedningarnas intresse för hållbarhetskompetens hos styrelseledamöter har halverats sedan 2015, medan efterfrågan på digitaliseringskompetens har mer än fördubblats.

Rapporten innehåller också en genomgång av 13 pensionsbolags hållbarhetsarbete utifrån tre områden: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande samt process för hållbara investeringar. Områdena betygssätt var för sig och vägs sedan samman till en rankning enligt en trafikljusmodell.

Rött ljus: Alecta, KPA Pension, Nordea Liv & Pension

Gult ljus: AMF, SEB Pension & Försäkring, Gamla SEB Trygg Liv, Folksam Liv, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Gamla Trad

Grönt ljus: Swedbank, SPP, Länsförsäkringar Nya Trad, Skandia

– Vi ser att de bolag som fått röda betyg tidigare år är mer angelägna att förbättra sitt hållbarhetsarbete och få ett högre betyg. Vi ser också att de bolag som under längre perioder tilldelats gröna betyg tenderar att ”luta sig tillbaka” och nu hamnar på efterkälken i några av de perspektiv som vi tittar på i vår analys. Hela branschen utvecklas väldigt snabbt inom detta område, och det är därför viktigt att fortsätta ligga i framkant och leda utvecklingen för att kunna behålla ett grönt betyg, säger Victoria Lidén som är en av rapportens författare.

Hela rapporten finns att läsa här.

Ny lag ställer krav på fonders information om hållbarhet

I dag publicerade regeringen sin proposition ”Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val”. I lagförslaget ställs krav på fondförvaltare att lämna information om fondernas inställning till hållbarhet. 

De frågor som fondförvaltarna ska informera om är på vilket sätt man tar hänsyn till frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 

– Kravet syftar till att underlätta för investerare att bedöma vilka hållbarhetsaspekter som beaktas vid fondförvaltningen, skriver regeringen i propositionen.

I propositionen föreslås också lagändringar som gör det möjligt för fondbolag att erbjuda investeringssparkonton i egen regi.

Här kan du ta del av hela propositionen.

SPP marknadsför grönt tänkande med röda lok

SPP använder målade lok som en del av höstens marknadsföringskampanj. Tanken är att de röda loken ska få människor att förstå hur viktigt det är att ha en tänka grönt.
I ett pressmeddelande säger Mia Östberg Lanasby, tf chef för innehållsmarknadsföring på SPP att bolaget på det här sättet vill öka både engagemang och kunskap kring hållbar livsstil och vilken skillnad man kan göra med sitt sparande:
– Vi tror på att ge konkreta exempel på hur vi alla kan bidra där ett exempel kan vara att välja tåg framför fossilbränsledrivna transportmedel, säger hon.
SPP-tågen kommer att rulla mellan Malmö och Sundsvall.
Hur ser SPP:s hållbarhetsarbete ut? Du som är Sak & Liv Premium-amvändare kan läsa om alla svenska pensionsbolags hållbarhetesarbete i Sak & Livs rapport ”Pensionerna och hållbarheten”.

AP-fonder får utmärkelse för sitt stöd till FN:s hållbarhetsmål

De svenska AP-fonderna AP1, AP2, AP3, AP4 tillhör de pensionsförvaltare som har fått en utmärkelse för det gemensamma uttalandet om vikten av att institutionella investerare investerar i lösningar som stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, UN Sustainable Development Goals.

Dessa investeringar, så kallade Sustainable Development Investments, ska liksom andra investeringar möta kraven på förväntad avkastning – samtidigt som de stödjer FN:s globala hållbarhetsmål.

Samarbetet, som uppmärksammar och uppmuntrar dessa värdeskapande investeringar har erhållit utmärkelsen av Responsible Investor Awards för Innovation & Industry Leadership inom kategorin Collaborations: Leading Institutional Investors committing to the SDGs.

Vid sidan av AP-fonderna har även holländska PGGM, APG, ABP, bpfBOUW, SPW, MN, Actiam samt Kempen Capital Management fått samma omdöme. 

Fondförvaltare ska tvingas informera kunder om hållbarhet

Regeringen har lagt fram en lagrådsremiss, som bland annat innebär att fondförvaltare ska lämna information om fonders förvaltning med avseende på hållbarhet. Lagförslaget öppnar också för fondförvaltare att erbjuda investeringssparkonton. 

– Med den här lagstiftningen lägger sig Sverige bland de främsta i världen med skarpa krav på hållbarhet i fondsparandet. Vi tror att hållbara fonder inte bara är bra för planeten utan även för plånboken, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund i en presskommentar.

Den föreslagna lagstiftningen innebär också att den fondförvaltare som inte beaktar hållbarhetsaspekter vid förvaltningen av en fond, också ska lämna information om detta.

Andra förslag i lagrådsremissen är att fondförvaltare ska ha möjlighet att erbjuda egna investeringssparkonton och att fondrådgivare kan ta betalt direkt från kunden för oberoende rådgivning eller portföljförvaltning.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Här kan du läsa hela lagrådsremissen!

SPP i topp inom hållbarhet – bankerna i botten!

SPP ligger i toppen bland svenska pensionsbolag när det gäller hållbarhet. Bankernas pensionsbolag hamnar däremot i botten av listan. Det framgår vid en summering av de sammanställningar av hållbarhet i pensionsbranschen som har gjorts av de största svenska förmedlarbolagen.

Frågor om hållbarhet i placeringarna har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren.

Sak & Liv har gjort en sammanställning av de största livbolagen arbete för hållbarhet, och de mätningar som görs av hur hållbart olika pensionsbolag arbetar.

Den övergripande bilden är att SPP ligger i toppen när det gäller hållbarhetsarbetet, tätt följt av KPA och Folksam. Men Skandia och AMF har satsat hårt på hållbarhet de senaste åren, och knappar in på de ledande bolagen.

I botten på listan ligger de bankägda pensionsbolagen, visar Sak & Livs sammanställning.

Rapporten omfattar även en genomgång bolag för bolag om livbolagens hållbarhetsarbete i praktiken – samt en ordlista som förklarar förkortningar och fackuttryck som används i alla hållbarhetsredovisningar.

Du som är abonnent på Sak & Liv Premium kan klicka här för att ta del av hela rapporten!

Storebrand säljer ut aktier i bolagen bakom Dakota Access Pipeline

Storebrand har beslutat att sälja ut sina aktier i de företag som ligger bakom planerna på att bygga Dakota Access Pipeline i USA. Det meddelade bolaget i går kväll. Vi menar att detta är dåliga långsiktiga investeringar, både för våra pensionskunder och ur ett hållbarhetsperspektiv”, säger Storebrand i en kommentar.

De amerikanska företag som Storebrand nu har avyttrat sina aktier i är Marathon Petroleum Corporation, Enbridge Inc och Phillips 66.

Planerna på att bygga oljeledningen har fått kritik båda ur miljösynvinkel, och för att den gör intrång i urbefolkningens rättigheter där ledningen dras fram 

Storebrand har haft direkt kontakt med företagen och har arbetat genom olika internationella grupper av investerare för att bland annat kräva en annan dragning av oljeledningen.

Protesterna har inte hjälpt, nyligen skrev president Trump under en presidentorder som innebar att bygget kunde återupptas.

Alectas Magnus Billing får EU-uppdrag om hållbara investeringar

Alectas vd Magnus Billing ska arbeta i en grupp inom EU som ser över hållbara investeringar. 

Enligt EU-kommissionen är Magnus Billing utsedd att vara med i en så kallad högnivågrupp för hållbara investeringar, som har i uppdrag ta fram förslag på strategi för hållbara investeringar inom EU.

– Jag är väldigt stolt att få möjligheten att bidra till arbetet med de rekommendationer som ska ligga till grund för Europeiska kommissionens strategi för hållbara investeringar. Det är viktiga frågor för mig, för Alectas verksamhet och våra kunder. Alectas övertygelse om aktiv förvaltnings goda förutsättningar att stödja hållbara investeringar blir värdefullt i högnivågruppens arbete. Det är en förmån att få tillfälle att bidra till utvecklingen av ett europeiskt ramverk inom hållbara investeringar som sannolikt får stor påverkan på Alectas verksamhet och på vårt uppdrag, säger Magnus Billing i ett pressmeddelande i dag.