Etikett: helårsöversikt

Folksams förvaltade kapital överstiger nu 400 miljarder kr

Förra året översteg Folksams förvaltade kapital för första gången 400 miljarder kronor och den samlade premievolymen 50 miljarder kronor. Det framgår av Folksamgruppens rapport för helåret 2018 som presenterades under fredagen. 

Det förvaltade kapitalet för hela Folksamgruppen uppgick vid årsskiftet till 404 miljarder kronor, jämfört med 394 miljarder kronor ett år tidigare. Utöver detta kapital under förvaltning hanterar Folksam också fondförsäkringstillgångar på 137 miljarder kronor, en nedgång jämfört med 140 miljarder kronor ett år tidigare.

Premievolymen — om man slår samman premierna inom sakförsäkring och livförsäkring i Folksamgruppen — översteg för första gången 50 miljarder kronor. Premierna uppgick till 54,0 miljarder kronor, en uppgång med 8,1 procent jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 49,9 miljarder kronor. Siffran omfattar premieintäkten inom sakförsäkring, premieinkomsten inom livförsäkring och inbetalningar från sparare i fondförsäkring i försäkringsbolagen i Folksamgruppen. Tillväxten kommer huvudsakligen från den kollektiva tjänstepensionsaffären, medan premierna inom sakförsäkring har minskat något.

— Vi har ett tydligt fokus på att genom ett mer komplett erbjudande ännu bättre möta våra kunders behov och därigenom öka affärsvolymen. Lanseringen av produkten Privatpension i början av 2018 är en del av detta, säger F0lksamgruppens VD Jens Henriksson i sin kommentar.

— 2019 kommer säkerligen bli ett intensivt och spännande år för Folksamgruppen. Både affären, våra kostnader liksom hållbarhet kommer att ha lika hög prioritet. Vi ska ta vara på alla möjligheter som bjuds för att nå det övergripande målet, att ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder, avslutar Jens Henriksson.

En utmaning för Folksam torde vara att man under 2018 snarare tycks ha fjärmat sig än närmat sig målet att ha branschens mest nöjda kunder. Folksams kundindex låg för 2018 på 75 jämfört med 78 ett år tidigare och 79 två år tidigare. Dock ska sägas att Folksam påpekar att en ny mätmetod medför ett lägre numerärt värde, och att utfallet för 2018 i själva verket är likvärdigt med utfallet för 2017. I det nya FKI-mätetalet ingår inte partner och företag, utan bara privat- och individmarknad.

Livförsäkring

Av rapporten framgår att avkastningen i Folksam Liv var på 1,5 (4,2) procent och i KPA Pension 0,5 (4,6) procent. Nedgången i avkastningen beror i första hand på en svagare utveckling av gruppens aktieinnehav. Premieinkomsten för hela Folksam Liv-gruppen steg till 39,6 (35,3) miljarder kronor. Förvaltat kapital inom livförsäkring vid årets utgång uppgick till 360 (347) miljarder kronor. Därutöver tillkommer alltså 137 (140) miljarder kronor i fondförsäkringstillgångar.

Skadeförsäkring

Premieintäkten för hela Folksam Sak-gruppen sjönk till 14,5 (14,7) miljarder kronor. Minskningen beror dels på att Unionen och Vision valde att inte förnya sina försäkringar i Förenade Liv, dels på att Folksam under året sålde sina aktier i det finländska dotterföretaget Folksam Skadeförsäkring. Totalkostnadsprocenten i Folksam Sak låg på samma nivå som föregående år: 97,9 procent.

Här kan du ta del av Folksams helårsöversikt.