Etikett: Karin Chenon

Branschen och FI diskuterar ny redovisningsstandard

Finansinspektionen kommer under maj–september att genomföra en serie diskussionsmöten, för att ta in branschens synpunkter när det gäller den nya redovisningsstandarden, meddelar Svensk Försäkring.  

Vi är på väg att få en ny global redovisningsstandard som rör försäkring – IFRS 17. 

FI är på väg att dra igång ett regelverksprojekt kopplat till IFRS 17. FI:s projekt beräknas starta under 2019. Det nya regelverket kan komma att träda i kraft den 1 januari 2021.

IFRS 17-standarden har visserligen inte fullt ut antagits av EU än, men FI har valt att redan nu genomföra FI diskussionsmöten med försäkringsbranschen. Med tanke på att omställningen väntas bli omfattande, kan det vara bra att få in synpunkter i ett tidigt skede. 

Inför diskussionsmötena hos FI, kommer Svensk Försäkring att arrangera förberedande möten.

– Branschen har nu chansen att påverka utformningen av de nya föreskrifterna, säger Karin Chenon, ekonom på Svensk Försäkring, i en presskommentar.

– Vi ges möjlighet att belysa för FI vilka effekter standarden får för svenska förhållanden och vilka delar i standarden som kanske inte är så relevanta. IFRS 17 är en mycket komplex standard där vi gemensamt behöver samla alla krafter till den utmaning försäkringsföretagen ställs inför när de ska implementera standarden. Finansinspektionens initiativ välkomnas varmt av oss i branschen.

Svensk Försäkring gör tummen ner för EU:s nya rapportkrav

Svensk Försäkring underkänner EU:s förslag om rapporteringskrav för tjänstepensionsinstitut. I ett remissvar skriver Svensk Försäkring att den europeiska tillsynsmyndigheten Eiopas rapporteringskrav är alltför långtgående och har fel tidpunkt för ikraftträdande. Dessutom kritiserar man tanken på att information om enskilda institut ska lämnas direkt till Eiopa. 

Eiopas förslag påverkar de svenska tjänstepensionskassorna, försäkringsföretag som tillämpar övergångsreglerna för tjänstepensionsverksamhet samt de företag som i framtiden väljer att ombilda sig till tjänstepensionsföretag.

När det gäller tidpunkten för ikraftträdande påpekar Svensk Försäkring att den är illa vald, då en första årsrapportering föreslås redan för 2018 – vilket är året innan det reviderade tjänstepensionsdirektivet IORP II ska vara genomfört.

– Tjänstepensionsinstituten och tillsynsmyndigheter måste få tillräckligt med tid för att anpassa system och rutiner till förändrade rapporteringskrav. Vi anser att det är olyckligt att EIOPA väljer att införa nya rapporteringskrav bara ett år innan IORP II-direktivet ska vara genomfört i EUs medlemsstater. För att undvika att nya regler införs två gånger på kort tid, föreslår vi därför i vårt remissvar att EIOPA senarelägger ikraftträdandet av de nu remitterade förslagen, säger Karin Chenon ekonom på Svensk Försäkring i en presskommentar.

Svensk Försäkring konstaterar också att Eiopa i sitt förslag helt har bortsett från den kollektiva lösning vi har i Sverige, med branschgemensamma planer och institut som tryggar utfästelserna i pensionsplanerna för alla de arbetsgivare som är anslutna till planen.

Här kan du ta del av hela remissvaret från Svensk Försäkring