Etikett: insurance Europe

Försäkringarna du bör se över om det blir en hård brexit

Om det blir en hård brexit bör europeiska konsumenter kontrollera sin motorförsäkring, vårdförsäkring och reseförsäkring innan man åker till Storbritannien. Branschorganisationen Insurance Europe presenterar i dag en checklista för konsumentförsäkringar i händelse av en brexit utan utträdesavtal.

Blir det en hård brexit eller inte? Skjuts Storbritanniens utträde ur EU upp? Blir det någon brexit överhuvudtaget?

Frågorna hopar sig kring det förvirrande politiska läget när det gäller Storbritanniens våndor inför brexit och utträdesavtalet. Samtidigt kryper brexitdatumet allt närmare. På fredag händer det — om det nu inte blir ett beslut om att skjuta upp hela processen.

En hård brexit — det vill säga ett utträde ur unionen utan något som helst utträdesavtal — är inte på något sätt utesluten.

Och blir det en hård brexit, då kan man inte ta för givet att försäkringar gäller i Storbritannien för EU-medborgare på samma sätt som hittills.

Den europeiska branschorganisationen Insurance Europe har gjort en sammanställning av vilka försäkringar som kan komma att påverkas mest av en hård brexit.

Några av de försäkringstyper konsumenter bör hålla koll på är, enligt Insurance Europe, motorförsäkringar, vårdförsäkringar och reseförsäkringar. I dag kan bilförare inom EU åka till Storbritannien utan problem, men blir det en hård brexit bör man kontrollera med sitt försäkringsbolag om det kan behövas ett grönt kort. Det EHIC-kort — där EHIC står för European Health Insurance Card — som gäller inom hela EU i dag kan bli värdelöst i Storbritannien efter en hård brexit. Därför finns det anledning att se över skyddet i reseförsäkringar och vårdförsäkringar för att säkerställa att man inte riskerar att stå utan vård på resa i Storbritannien.

Här hittar du hela checklistan för konsumenter i händelse av en hård brexit.

Insurance Europe kritiserar EU-planer på att reformera Eiopa

EU är på väg att reformera de tre europeiska myndigheter som arbetar med finansiell tillsyn, däribland Eiopa som har ansvar för tillsyn inom försäkring och pension. I veckan godkände ministrarna i Ekofin ett kompromissförslag om hur tillsynen av finansmarknaden på EU-nivå ska fungera i framtiden. Men alla är inte nöjda med beslutet; den europeiska branschorganisationen Insurance Europe kritiserar bristen på insyn och bristen på kontrollfunktioner och menar att de föreslagna reformerna riskerar att förstärka de problem som redan finns i dag.  

Vid Ekofin — EU:s ministerråd med medlemsländernas finansministrar — under veckan fattades beslut om se över tillsynen på EU-nivå ska se ut när det gäller finansiella verksamheter. Rådet uppmanade ordförande att snarast möjligt inleda förhandlingar med Europaparlamentet om att reformera arbetet för den finansiella tillsynen.

Tillsynen på EU-nivå sker i dag genom tre EU-myndigheter: Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). De utövar tillsyn och ger vägledning om regler för enskilda sektorer och institut. Dessutom finns Europeiska systemrisknämnden (ESRB) som är tänkt att övervaka hela det finansiella systemet och samordnar EU:s politik för finansiell stabilitet.

I september 2017 lade EU-kommissionen fram förslag till en översyn av de europeiska tillsynsmyndigheternas och systemrisknämndens uppgifter, befogenheter, styrning och finansiering. I oktober föra året kompletterade kommissionen förslaget med nya bestämmelser för att stärka EBA:s roll för att motverka penningtvätt.

I sitt beslut tidigare i veckan underströk rådet att man vill förbättra det nuvarande systemet bland annat för att öka effektiviteten och samstämmigheten. Bland annat ska det utarbetas en strategisk tillsynsplan på EU-nivå. Den nuvarande styrningsstrukturen ska också ses över. Rådet markerade i sitt beslut att de nationella behöriga myndigheterna har en viktig roll i de europeiska tillsynsmyndigheterna förvaltningsstruktur: Beslut bör inte fattas om en majoritet av de nationella tillsynsmyndigheterna motsätter sig detta. Myndighetens yttersta beslutsfattande organ är tillsynsstyrelsen. Rådet rekommenderar samtidigt att man förstärker förvaltningsstyrelsens roll och befogenheter som ett huvudorgan för förberedelserna inför tillsynsstyrelsens möten och beslut. När det gäller finansieringen av EU-myndigheterna står rådet fast vid att det nuvarande systemet med bidrag både från EU:s budget och från de nationella behöriga myndigheterna ska bibehållas.

Befogenheterna för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska också ses över. Dessutom föreslår rådet att informationsutbytet och samarbetet mellan nationella myndigheter ska stärkas och att de europeiska tillsynsmyndigheterna tar bättre hänsyn till gränsöverskridande verksamheter.

Från svensk sida har man tidigare varit mycket kritisk till förslagen om förändrad inriktning av den finansiella tillsynen. Sverige har bland annat framfört att delar av kommissionens förslag  innebär oklara ansvarsförhållanden mellan EU-nivå och nationell nivå, sämre förutsättningar att skapa en effektiv tillsyn och en förskjutning av beslutsrätten inom myndigheterna. Regeringen har också framfört kritik mot vissa delar av kommissionens förslag som rör direkttillsyn, och framfört att den sammantagna konsekvensen av förslaget kan leda till en tillsyn som är mindre effektiv, mindre förutsägbar och sämre anpassad efter nationella förhållanden. Arbetet i Ekofin har dock lett fram till en kompromiss som samtliga medlemsstater kunnat ställa sig bakom.

Men alla är inte tillfreds med inriktningen på EU:s framtida tillsyn av finansmarknaderna.

En av de kritiska rösterna är branschorganisationen Insurance Europe, som i en skrivelse framför bland annat att Eiopas nuvarande ledningsstruktur inte innehåller de kontrollfunktioner som behövs, och att de föreslagna förändringarna understryker snarare än hanterar de problemen. Insurance Europe förespråkar bland annat ökad öppenhet kring tillsyns- och budgetfrågor för Eiopa.

Här hittar du mer information om Ekofins beslut om de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Här finns mer information om Insurance Europes ståndpunkt kring Eiopas mandat och styrning. 

”Nytt EU-förslag kan skapa problem för pay-as-you-drive-försäkringar”

Den europeiska branschorganisationen Insurance Europe varnar för att ett nytt EU-förslag om personlig integritet i digital information i sin nuvarande utformning riskerar att skapa problem för pay-as-you-drive-försäkringar. 

Så kallade pay-as-you-drive-försäkringar är på väg att få ett genomslag i Sverige, med bland annat aktörer som Greater Than i samarbete med Moderna och Paydrive i samarbete med Gjensidige.

Försäkringsmodellen innebär att bilens hastighet och körskicklighet mäts med digital teknik, och att försäkringspremien sätts utifrån förarens körstil.

Men kanske kan ett nytt EU-förslag ställa till problem framöver för pay-as-you-drive-försäkringar.

EU-förslaget handlar om personlig integritet när det gäller digital information. Enligt den europeiska branschorganisationen Insurance Europe, som har reagerat negativt på EU-förslaget, finns det oklarheter när det gäller vilken typ av information som ett försäkringsbolag ska kunna lagra digitalt.

— Exempelvis förbjuder förslaget användande och lagring av data genom teknisk utrustning — som bland annat lagrar information för motorförsäkring med telematik — i många sammanhang och innebär inte något klart undantag som tillåter försäkringsbolag att använda data för att kunna erbjuda telematik-försäkringsprodukter. Utan ett sådant undantag kommer försäkringsbolag att drabbas av juridisk oklarhet, och kan tvingas dra tillbaka sådana produkter som kan göra det möjligt att erbjuda förare ett mer skräddarsytt försäkringsskydd, menar Insurance Europe.

Insurance Europe uppmanar nu EU att gå igenom förslaget för att undvika denna typ av oönskade effekter.

Här kan du ta del av hela ställningstagandet från Insurance Europe.

Insurance Europe: IASB måste skjutas upp minst två år!

I november beslutade IASB att skjuta upp införandet av den nya redovisningsstandarden IFRS 17 med ett år. Men det räcker inte, minst två år behöver regelverket skjutsa upp menar en lång rad försäkringsorganisationer i ett öppet brev till IASB. 

I brevet, som är ställt till ordförande i IASB, International Accounting Standards Board, Hans Hoogervorst, skriver Insurance Europe att IASB måste ta sig tid att genomföra en revidering av delar av den föreslagna nya redovisningsstandarden.

— Även om vi välkomnar styrelsens beslut att skjuta upp införandet av IFRS 17 och IFRS 9, håller vi fast vid att införandet måste skjutas upp i två år för att åtgärda problemen med IFRS 17 och för att ge försäkringsbolagen tillräckligt med tid för att genomföra en framgångsrik implementering av standarden, heter det i brevet från Insurance Europe och tio andra internationella försäkringsorganisationer.

Här kan du ta del av brevet till IASB.

Även Insurance Europe går emot EU-krav på försäkringsgarantisystem

Insurance Europe menar i ett remissvar att det är alldeles för tidigt att ta ställning till om det behövs gemensamma EU-regler om krav på försäkringsgaranti, med tanke på att det har gått så kort tid sedan Solvens II-regelverket infördes.

Vi har tidigare skrivit om Svensk Försäkrings yttrande om planerna på att införa gemensamma regler inom EU med krav på försäkringsgarantisystem, motsvarande den bankgaranti som finns för privatpersoner i händelse av att en bank går omkull. Svensk Försäkring säger i sin kommentar till konsultationen från EIOPA att det inte finns något behov av gemensamma EU-regler för garantisystem.

Även den europeiska försäkringsorganisationen Insurance Europe uttrycker stark skepsis till förslaget. I sitt yttrande över konsultationen från EIOPA trycker man framförallt på att det är alldeles för tidigt att ta ställning till behovet av sådana regler, eftersom det bara är två år sedan de nya striktare Solvens II-reglerna infördes. Insurance Europe påpekar att de fall som handlar om bolag som gått omkull i samtliga fall inträffade innan Solvens II-reglerna infördes.

Och om det ändå införs EU-regler om försäkringsgarantisystem måste de vara mycket flexibla så att de olika europeiska länderna får stor frihet att välja själva vilken typ av system man vill införa, anser Insurance Europe.

Här hittar du mer information om yttrandet från EIOPA.