Etikett: Stefan Lundgren

Riksrevisionen granskar statens konsumentinsatser inom finans

Leder statens tillsyn av finansiella tjänster verkligen till ett högt konsumentskydd? Det kommer Riksrevisionen att undersöka i granskning. Resultatet av granskningen är tänkt att publiceras i november i år. 

Riksrevisionen konstaterar att nästan alla använder finansiella tjänster och produkter. Samtidigt är produkterna ofta svåra att utvärdera — och kan ha stor påverkan på folks ekonomi.

För att skydda konsumenten finns ett omfattande regelverk. Staten ger tillstånd och bedriver tillsyn över företag som arbetar med finansiella tjänster. Men innebär statens tillsyn också att det är ett högt konsumentskydd på det finansiella område?

– Det ligger i allas intresse att vi har en stabil finansmarknad med ett bra och tidsenligt konsumentskydd. Här har staten en uppgift som inte får misskötas, säger riksrevisor Stefan Lundgren i en kommentar.

Riksrevisionen påpekar också att ett bristande konsumentskydd kan orsaka kostnader för det allmänna, och dessutom ett lägre förtroende för det finansiella systemet.

Ansvar för konsumentskyddet när det gäller finansiella tjänster har bland annat regeringen, Finansinspektionen, Konsumentverket och Pensionsmyndigheten. Senast Riksrevisionen granskade konsumentskyddet inom det finansiella området var 2006, då vissa brister konstaterades.

Riksrevisionen granskar förvaltningen av premiepensionen

Riksrevisionen meddelar i dag att man påbörjar en granskning av förvaltningskostnaderna i premiepensionssystemet. 

På senare tid har det har uppmärksammats en rad brister när det gäller förvaltningen av premiepensionen, till exempel höga avgifter och dåliga resultat. Det innebär att pensionsnivåer för framtida pensionärer riskerar att påverkas negativt. Pensionsmyndigheten har bland annat formulerat att ”det finns en risk för att vissa fondbolag inom premiepensionen inte agerar för spararnas bästa, t.ex. genom uttag av dolda avgifter eller andra transaktioner som missgynnar pensionsspararna”.

I dagsläget görs ingen riktad tillsyn av de fonder som ingår i premiepensionssystemet. Riksrevisionens granskning ska nu svara på frågan om premiepensionssystemet förvaltas kostnadseffektivt och med tillräcklig tillsyn.

– Att pensionskapitalet förvaltas kostnadseffektivt och att de avgifter som tas ut ligger i linje med riksdagens intentioner är viktigt, speciellt eftersom premiepensionsspararna inte själva alltid är så aktiva eller insatta i alla pensionsval. Det sänder oroväckande signaler om dagens förvaltning inte lever upp till de kraven eftersom det handlar om våra framtida pensioner, säger riksrevisor Stefan Lundgren i en presskommentar.

Riksrevisionens granskning kommer att vara inriktad på förvaltningens kostnadseffektivitet och ska bland annat undersöka om de totala förvaltningskostnaderna i premiepensionssystemet ligger i linje med riksdagens intentioner, om regleringen och tillsynen räcker för att garantera en kostnadseffektiv förvaltning samt vilka effekter dagens förvaltningskostnader riskerar att ha på individers framtida pensioner.

Premiepensionssystemet omfattar i dag cirka 1 000 miljarder kronor. När systemet om cirka 40 år är fullt utbyggt kommer det att omfatta ett pensionskapital på cirka 6 000 miljarder kronor.