Etikett: Almega

Flexpension åt alla! Almega överens med facket om nytt avtal

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen informerade i dag om att man har tecknat ett avtal om flexpension i tjänsteföretag. Samtidigt har man kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017.

Enligt Almega har man därmed undanröjt en långvarig konfliktfråga om flexpension.

– Det innebär att vi gemensamt lyckats lösa en svår konfliktfråga som under lång tid sett svårlöslig ut. Genom överenskommelsen kommer det bli enklare att anställa och bli anställd, beredskapsreglerna anpassas till ny teknik och parterna har tagit fram en vägledning som ska underlätta att rätt kompetens blir kvar vid neddragning. Vi kommer nu kunna rikta blicken framåt och fortsätta arbetet med att utveckla framtidens avtal. Just att utveckla kollektivavtalen är något våra medlemsföretag har högt upp på önskelistan, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega, i en presskommentar. 

– Äntligen! Nu har även medlemmarna inom Almega flexpension. Det är ett bra avtal för både anställda och arbetsgivare. Detta hade aldrig gått utan den kraft som Unionens medlemmar och förtroendevalda har visat tillsammans för att få flexpension till alla medlemmar, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder i sin kommentar.

– Den stora vinsten är att pensionsvillkoren för våra ingenjörer i tjänsteföretagen nu förbättras genom förstärkta avsättningar och mer inflytande över hur och när de vill runda av sina arbetsliv. Samtidigt har många andra frågor för både fack och arbetsgivare har besvarats och lösts. Förhandlingarna som har pågått mellan parterna sedan i höstas har lett fram till en lösning som alla står bakom, säger Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörers förbundsordförande, i pressmeddelandet om det nya avtalet.

Bakgrunden till uppgörelsen är att Unionen och Sveriges Ingenjörer under våren 2016 varslade om strejk på flera avtalsområden i Almegas förbund för att få flexpension. Motsvarande lösning finns redan på andra delar av den privata arbetsmarknaden.

Konflikten bröt aldrig ut i och med att Arbetsdomstolen interimistiskt förklarade att en strejk var otillåten. Därmed slöts avtal utan flexpension i avtalsrörelsen 2016. Oenigheten kvarstod dock och under hösten och vintern har parterna arbetat intensivt och förhandlat fram en överenskommelse för att lösa frågan.

Uppgörelsen i stora drag mellan Almega och fackförbunden

  • Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
  • Vägen framåt, Steg för steg, En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist
  • Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag
  • Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
  • Avräkning av semesterersättning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och uttagsår
  • Förändrade regler om anställningsformer
  • Förändrade regler om beredskap
  • Ny förhandlingsordning vid rättstvister

Almega: Nu har arbetsgrupperna lagt fram förslaget om flexpension

Almega meddelar att de fyra arbetsgrupper som tillsattes under hösten bland annat för att se över möjligheten till flexpension, nu är färdiga med sitt arbete och har avrapporterat sitt resultat till ledningarna för Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Resultatet av arbetet ska nu prövas internt i respektive organisation och förbund.

Flexpension har tidigare under en längre tid varit en konfliktfråga mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega. Unionen och Sveriges Ingenjörer har hänvisat till att flexpension redan införts på en stor del av den privata arbetsmarknaden, och krävt att samma system även ska införas i de avtal som gäller för företag som är medlemmar i Almegas förbund. Förbunden inom Almega har å andra sidan hänvisat till att tjänsteföretagen har speciella förutsättningar vilket kräver en mer individuell utformning för att passa tjänsteföretagen.

Men i höstas, den 11 november, ingick Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen en principöverenskommelse om bland annat flexpension och andra frågor om avtalsutveckling.

Arbetet med principöverenskommelse om flexpension går nu in i nästa fas – enligt Almega helt enligt den tidplan som slogs fast i samband med att principöverenskommelsen slöts.

Avsikten är nu att hela paketet ska kunna antas på samtliga avtalsområden genom bindande kollektivavtal mellan förbund inom Almega och Unionen samt Sveriges Ingenjörer och andra Akademikerförbund före avtalsrörelsen 2017. Om parterna inte kan träffa överenskommelser på samtliga avtalsområden faller principöverenskommelsen och de överenskommelser som träffats, om inte parterna har enats om annat.

Flexpensionschocken: Almega överens med Unionen och ingenjörerna!

Almega har hittills uttalat sig mycket negativt om kollektivavtalade flexpensionslösningar. Därför kom det som en överraskning för många när det i dag offentliggjordes att Almega ingått en principöverenskommelse om bland annat flexpension med Sveriges Ingenjörer och Unionen. 

Syftet sägs vara är att undvika en konflikt och istället ägna kraft åt att utveckla framtida avtal.

– Vi tre har tagit initiativ till att lösa en laddad fråga mitt emellan två avtalsrörelser. Om vi går i mål med detta har vi löst flera frågor som under lång tid sett svårlösliga ut, men det förutsätter att hela paketet blir bra både för tjänsteföretagen och för de anställda. Då kan vi koncentrera oss på ett långsiktigt utvecklingsarbete så att våra gemensamma kollektivavtal blir så attraktiva som möjligt för tjänsteföretagen i framtiden, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega, i en presskommentar.

Allt är inte färdigförhandlat och först när parterna är överens om alla delar tar formella avtalsvisa förhandlingar vid. Men det är ingen överdrift att säga att det är ett stort steg framåt mot en slutlig överenskommelse att partnerna nu träffat en principöverenskommelse. 

Fyra arbetsgrupper arbetar nu vidare med olika områden, och ska vara klara den 15 december 2016. Därefter tar parterna ställning till helheten. Avsikten är att hela paketet ska kunna antas på samtliga avtalsområden genom bindande kollektivavtal mellan förbund inom Almega och Unionen samt Sveriges Ingenjörer och andra Akademikerförbund före avtalsförhandlingarna 2017. 

Det här är de åtta delar som uppgörelsen omfattar:

1. Förslag till avtal om Flexpension i Tjänsteföretag
2. Förslag till avtal om möjlighet att gå ned i tid vid slutet på arbetslivet
3. Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
4. Arbetsgrupp för att ta fram enhetlig reglering av anställningsformer
5. Arbetsgrupp om enhetlig reglering av beredskap
6. Förslag till avtal om avräkning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och semesterår
7. Arbetsgrupp för att se över och ensa avtalens förhandlingsordningar
8. Arbetsgrupp för Framtagande av en gemensam vägledning (guideline) för upprättande av avtalsturlistor vid uppsägning på grund av arbetsbrist