Etikett: Åsa Larson

FI: Så blir morgondagens kapitalkrav på pensionsbolagen!

Finansinspektionen vill införa kapitalkrav på tjänstepensionsbolag i två delar: En miniminivå som i princip alltid måste vara uppfylld – annars återkallar FI tillståndet – och en riskkänslig buffertdel som begränsar hur stora risker ett företag kan ta. Det skriver Finansinspektionens företrädare generaldirektör Erik Thedéen och områdeschefen för försäkring, Åsa Larson i en artikel i Dagens Industri i dag. 

Artikeln handlar om det förslag som Finansinspektionen lägger fram i dag till regeringen om morgondagens konstruktion av kapitalkrav för tjänstepensionsbolag. 

FI har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på kapitalkrav med två delar.

Den första delen är ett schablonmässigt krav, som sätter en miniminivå på kapitalet i ett tjänstepensionsbolag. När det kravet inte uppfylls, är företagets förmåga att fullgöra sina åtaganden hotad. Om läget då inte snabbt rättas upp, ska FI återkalla företagets tillstånd och verksamheten överlåtas eller avvecklas på för förmånstagarna bästa sätt.

Den andra delen är ett riskkänsligt krav. Det stärker förmånstagarskyddet genom att det riskkänsliga kravet alltid är högre än det schablonmässiga. Det begränsar också hur stora risker ett företag kan ta. På så sätt hindras svaga företag från att urholka skyddet genom att till exempel hålla en stor andel tillgångar med hög risk, skriver företrädarna för Finansinspektionen i artikeln i Dagens Industri. 

Enligt Erik Thedéen och Åsa Larson ska den exakta utformningen av modellen avgöras senare med utgångspunkt i att den ska vara enkel att tillämpa och samtidigt spegla faktiska risker. FI kommer bland annat att beakta de särskilda egenskaperna hos säkerställda obligationer och att riskerna i infrastrukturinvesteringar i vissa fall liknar riskerna i fastigheter eller noterade aktier, heter det i beskrivningen.

Det riskkänsliga kravet ska enligt FI fungera som en buffert som ger företag utrymme att återhämta sig av egen kraft, under FI:s överinseende. Det gäller bland annat om kravet bryts till följd av stora fall i tillgångspriser i en finansiell kris. Det finns då inte skäl att tvinga företagen att snabbt lägga om sina tillgångsportföljer.

Enligt artikelns författare finns ingen risk för att starka pensionsbolag ska tvingas lägga om sina placeringsportföljer med anledning av de nya kapitalkraven. 

Här kan du läsa hela artikeln i Dagens Industri. 

Och här kan du ta del av FI:s kompletta förslag till regeringen!