Etikett: bankföreningen

Bankföreningen varnar: Så hårt kan nya Basel-regler slå i Sverige

De nya kapitalkraven i Basel 4 kan få stora negativa konsekvenser för svenska banker samt för företag och privatpersoner som lånar pengar, skriver Bankföreningen i en analys. Bankföreningen menar att svenska banker kan drabbas särskilt hårt av planerna på att införa kapitalkrav enligt schabloner, istället för kapitalkrav baserade på bankernas egen kunskap om sina kunder. Effekten kan bli högre räntor — främst för kunder med låg risk.

Arbetet med det regelverket som kallas för Basel 4 påbörjades under 2017. Planen är att reglerna ska träda i kraft år 2022, med en femårs infasningsperiod fram till år 2027 för delar av regelverket. Förra året påbörjades en process för att implementera regelverket i EU, och ett förslag från EU-kommissionen kan förväntas under det första halvåret 2020.

En bärande tanke i Basel 4-reglerna är att begränsa utrymmet för bankerna att använda interna modeller för att beräkna kapitalkrav. Detta mot bakgrund av en misstro mot hur de interna modellerna används.

I dag går det ännu inte att helt förutse effekterna av Basel 4 för svenska banker. En avgörande faktor är hur reglerna genomförs i EU. Men Bankföreningen konstaterar ändå banker i Nordeuropa riskerar att drabbas hårdare än andra, beroende på att de i dag har en stor andel utlåning med låg risk i sina låneportföljer. Skulle man i framtiden tvingas använda schablonberäkningar för kapitalkraven för sina lån, riskerar med andra ord lån att bli dyrare — särskilt för företag och privatpersoner som i dag betraktas som låga risker. En beräkning som har gjorts visar till exempel att företagslån kan bli cirka 1 procentenhet dyrare med de nya reglerna.

— Bankföreningen ser stora risker med det föreslagna kapitalgolvet, främst vid ett strikt EU-genomförande. Vi värnar de riskbaserade kapitalkrav som med stor framgång tillämpas i Sverige, och som den svenska Finansinspektionen står bakom, skriver Bankföreningen i en kommentar.

Bankföreningen menar samtidigt att det är fullt möjligt att genomföra Basel 4-regelverket på ett sådant sätt att det inte handlar om bindande krav, utan att stå i strid med Baselöverenskommelsen

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium läsa hela Bankföreningens policydokument om Basel 4.

Bankföreningen: Krav på kontanter i vissa banker kan vara olagligt

Det kan strida mot EU-rätten – och därmed vara olagligt – att kräva att några få indirekt utpekade banker ska ta ansvaret för att tillhandahålla kontanter. Det menar Bankföreningen i sitt remissvar på Riksbankskommitténs delbetänkande ”Tryggad tillgång till kontanter”. 

Bankföreningen motsätter sig därför helt förslaget från Riksbankskommitténs delbetänkande ”Tryggad tillgång till kontanter” om att några få banker ska vara ansvariga för att tillhandahålla kontanttjänster i hela landet. Det saknas motiv till den långtgående regleringen och det finns starka principiella och praktiska invändningar emot lagförslagets utformning – och dessutom innebär det en otillåten särbehandling enligt EU:s statsstödsregler, menar Bankföreningen.

– Att reglera hanteringen av kontanter i syfte att motverka den minskande efterfrågan framstår som ogenomtänkt. Ett sådant initiativ är inte förenligt med den utveckling i form av digitalisering, innovation och fintech som idag sker i Sverige, säger Bankföreningens VD Hans Lindberg i en presskommentar.

Bankföreningen menar också att fortsatt beredning av förslaget bör avvakta  till dess att huvudbetänkandet har presenterats.

Här kan du ta del av Bankföreningens remissvar. 

Bankföreningen: Gärna makrotillsyn – men inte för mycket!

Det är viktigt att FI får ett väl definierat mandat för makrotillsyn. Men det regeringen föreslår är för långtgående, skriver Bankföreningen i ett remissvar på Finansdepartementets promemoria ”Ytterligare verktyg för makrotillsyn”.

Enligt Bankföreningen bör ett mandat för att utöva makrotillsyn avgränsas till åtgärder som kan motiveras med risker för den finansiella stabiliteten, eller som har väl underbyggda konsumentskyddande syften. Men där går regeringens förslag för långt, menar Bankföreningen: 

I sitt yttrande avstyrker Bankföreningen den metod som föreslås för att ge Finansinspektionen ett vidare mandat för makrotillsyn. Bankföreningen anser att de föreslagna lagbestämmelserna är otydliga, oförutsägbara och saknar närmare definition av innebörden av finansiella obalanser.

– Förslaget skulle i praktiken innebära att Finansinspektionen får mandat att bedriva stabiliseringspolitik för att minska konjunktursvängningarna, trots att det ligger utanför myndighetens ansvarsområde, menar Bankföreningens vd Hans Lindberg i en presskommentar.

– Det är viktigt att eventuella makrotillsynsverktyg används med stor försiktighet. Det kan bli fråga om långtgående ingrepp i människors privatekonomi och vardag. Många kan få svårt att finansiera sitt eget boende. 

Bankföreningen: Nya bankavgiften kan strida mot EU-rätten

Förslaget om att höja avgiften till resolutionsreserven strider sannolikt mot EU-rätten. Det menar Svenska Bankföreningen, och stöder sig på ett rättsutlåtande från Ulf Bernitz. Bankföreningen ordnar i dag ett seminarium om den föreslagna höjningen av resolutionsavgiften.

Enligt utlåtandet från Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, leder avgiftshöjningen till att Sverige får en resolutionsreserv som är oproportionerlig för ändamålet. Avgiften kan också strida mot EU:s statsstödsregler,menar Bernitz och understryker att om regeringen ska gå vidare med förslaget måste det notifieras för EU-kommissionen eftersom det är förbjudet att genomföra ett statsstöd som inte har anmälts till kommissionen.

Bernitz pekar också på att resolutionsavgifterna går rakt in i statens tillgångar som en intäkt – och mycket väl kan användas till att finansiera statens utgifter i stället för att vara fonderade och tillgängliga vid behov.

– Rättsutlåtandet stärker uppfattningen om att en kraftigt höjd och permanent resolutionsavgift bör ses som en förtäckt skatt. Sakliga skäl för en höjning, kopplade till finansiell stabilitet, saknas helt i regeringens argumentation, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen, i ett pressuttalande.

– Precis som Bernitz anser vi att resolutionsavgiften måste fonderas. Det är också den lösning man valt inom Bankunionen. Här i Sverige sätts istället avgiften in på ett konto i Riksgäldskontoret och kan därmed användas av staten för att finansiera ökade utgifter. Det är tydligt att slutresultatet riskerar bli en oproportionellt hög avgift som inte kan motiveras utifrån bankkrishantering.

Hans Lindberg säger också att Bankföreningen ser mycket allvarligt på att konkurrensen riskerar att kraftigt snedvridas om förslaget realiseras, både på den svenska marknaden och på de marknader utomlands där svenska banker är verksamma via filialer.

Bankföreningen: Därför strider förslaget om finansskatt mot EU-rätten

Den föreslagna skatten på finansiell verksamhet, även kallad finansskatten, strider sannolikt mot EU:s statsstödsregler. Det säger Bankföreningen med hänvisning till ett rättsutlåtande som presenteras i dag på ett seminarium.

Bankföreningen har anlitat Jérôme Monsenego, docent i finansrätt vid Uppsala universitet, för en analys av utredningens förslag. Hans bedömning är att skatten sannolikt strider mot EU:s statsstödsregler.

Utgångspunkten för utredningen är att den föreslagna skatten ska balansera den förmån som finanstjänster har eftersom de är momsbefriade. Men eftersom skatten endast ska påverka på den finansiella sektorn och inte andra momsbefriade sektorer – till exempel fastighets- och utbildningssektorn – är skatten troligen inte förenlig med EU:s statsstödsregler, enligt rättsutlåtandet från Jérôme Monsenego.

Om EU-kommissionen skulle anse att det handlar om ett statsstöd som inte är förenligt med EU-rätten får inte Sverige införa skatten. Om skatten trots allt införs och sedan förklaras olaglig riskerar övriga momsbefriade sektorer att bli återbetalningsskyldiga.

Förslaget från utredningen innebär att finansiella verksamheter drabbas av en extra löneskatt på 15 procent. Just nu är utredningsförslaget ute på remiss. Bankföreningen har tidigare invänt mot förslaget eftersom det hotar 16 000 jobb i Sverige och kommer att leda till sämre service samt nedlagda bankkontor på landsbygden.

– Nu visar det sig dessutom att skatten sannolikt är olaglig, säger Hans Lindberg, VD på Svenska Bankföreningen, i en kommentar i ett pressmeddelande.

Här hittar du hela rättsutlåtandet