Etikett: Depåförsäkring

Hotet mot svensk depåförsäkring! Nytt EU-beslut kan avgöra

Inom kort lägger EU-kommissionen fram ett förslag om faktabladen för Priips – paketerat försäkringssparande för privatpersoner. Förslaget kan vara avgörande för framtiden för svensk depåförsäkring.

Reglerna om faktablad för paketerat försäkringssparande har varit på gång under flera år.

År 2014 antogs Priip-förordningen. Den innebär att företag som skapar paketerade försäkringsprodukter – till exempel fondförsäkringar och depåförsäkringar – också måste ta fram faktablad om dem.

Så sent som denna vecka lade regeringen fram en proposition om Priip-faktabladen. Där sägs bland annat att Finansinspektionen ska se till att faktabladen är korrekt utformade och att de som bryter mot reglerna kan drabbas av dryga böter.

Men det är ännu inte helt avgjort hur faktabladen ska vara utformade.

Efter olika turer i EU-parlamentet och de europeiska tillsynsmyndigheterna, väntas EU-kommissionen nu inom kort lägga fram ett nytt förslag om utformningen av faktabladen. Det handlar om att definiera ”den tekniska tillsynsstandarden” – eller ”RTS:en” som det heter på EU-jargong.

Förslaget emotses med stor förväntan i Sverige.

Regelverket har nämligen stor betydelse för den svenska försäkringsbranschen. Ja, så pass betydelsefullt att det i värsta fall hotar hela marknaden för depåförsäkring!

Problemet är att reglerna väntas ha krav på att faktabladen ger specifik information om de underliggande investeringarna. Det ska framgå uppgifter om kostnader och avkastning hos alla investeringsalternativ.

Detta fungerar hjälpligt för produkter som fondförsäkring – åtminstone sedan EU-kommissionen gjort ett antal ändringar från de ursprungliga förslagen.

Men det fungerar inte alls när det handlar om finansiella instrument som aktier eller obligationer som i en depåförsäkring!

En depåförsäkring kan ju ha tusentals olika investeringsalternativ. Då blir det omöjligt att ha koll på kostnader och risker varje dag.

I höstas varnade Svensk Försäkring att det nya regelverket riskerar att helt och hållet döda den svenska depåförsäkringsmarknaden. En marknad som år 2015 hade en premievolym på 47 miljarder kronor och stod för en fjärdedel av alla livpremier.

Sedan dess har Svensk Försäkring tryckt på för att de svenska synpunkterna ska få genomslag i diskussionen inom EU kring Priip-reglerna.

– Vi känner att vi till slut har fått stöd i frågan. Både Finansinspektionen och Finansdepartementet ser nu de allvarliga problem som det kan innebära för depåförsäkringen och verkar för att försöka lösa dem, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring, till Sak & Liv.

Men det betyder inte att det går att blåsa faran över riktigt än. Inte alls.

Det är ont om tid för EU-kommissionen när det gäller RTS:en. Troligen så ont om tid att EU-kommissionen kommer att anse att det inte går att helt omarbeta förslaget.

Däremot skulle man kunna tänka sig att EU-kommissionen publicerar en FAQ-lista där det klargörs att depåförsäkringarna inte fullt ut omfattas av regelverket.

Ett annat alternativ – om inte heller FAQ-listan hinns med – är att de europeiska finansiella tillsynsmyndigheterna kommer med klargöranden i sina Q&A-listor som åtföljer instruktionerna till de nationella tillsynsmyndigheterna.

– Vi vet att det förs en dialog i den här frågan. Det verkar försiktigt positivt, men vi vågar inte alls ropa hej än, säger Johan Lundström.

– I grunden kan branschen aldrig acceptera utvecklingen att centrala delar av regleringen som ska ske på nivå 1 och 2 på detta sätt levereras i form av frågor och svar helt utan grundläggande rättssäkerhetsgarantier för våra medlemmar. Men när det tåget för ändringar på nivå 2 nu ser ut att ha gått har vi inget annat val än att verka för denna mycket beklagliga nödlösning.

Regelverket om Priip-faktabladen är tänkt att träda i kraft till årsskiftet.

Klicka här om du är prenumerant på Sak & Liv Premium, för en fördjupad analys av hur den svenska marknaden för depåförsäkring kan påverkas. 

Proposition denna vecka gäller framtiden för svensk depåförsäkring

Senare denna vecka väntas regeringen lämna över en proposition om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter till Riksdagen. Frågan om Priip-faktabladen kan få stor betydelse för den svenska marknaden för depåförsäkring. 

Priip är en förkortning för ”Packaged Retail and Insurance-based Investment Products”. Det vill säga – i fri översättning – paketerade försäkringsbaserade investeringsprodukter för konsumenter. 

Enligt planerna ska propositionen – med nummer 2016/17:78 – lämnas till Riksdagen tisdag eftermiddag eller onsdag förmiddag. 

Faktabolag om Priip-produkter kanske ytligt sett inte låter så upphetsande – men kan faktiskt komma att ha en enorm betydelse för den svenska försäkringsmarknaden.

Från Svensk Försäkring har man pekat på risken för att faktabladet utformas på ett sådant sätt att den svenska marknaden för depåförsäkringar riskerar att helt slås ut. Depåförsäkringarna hade år 2015 en premievolym på 47 miljarder kronor och står för cirka 25 procent av hela den svenska livförsäkringsmarknaderna.  

Vid sidan av den svenska oron för regelverket, har det varit motsättningar inom EU kring hur regelverket för dessa faktablad ska utformas. EU-parlamentet har underkänt ett första förslag från kommissionen till utformning av reglerna, styrelsen för den europeiska försäkringsinspektionen EIOPA har misslyckats med att enas om ett nytt förslag. 

Nu kommer inte alla detaljer kring regelverket för Priip-faktabladen att finnas med i den aktuella propositionen, den väntas mer gälla tekniska frågor kring hur regelverket när det väl är på plats ska bli till svensk lag. Men frågan om Priip är högaktuell ändå just eftersom EU-kommissionen tros kunna fatta beslut denna vecka om de tekniska tillämpningsföreskrifterna, som kan få stor betydelse för depåförsäkringarnas vara eller inte vara. 

För en mer detaljerad analys av hur reglerna för Priip-produkter kan påverka den svenska marknaden för depåförsäkring kan du som är abonnent på Sak & Liv Premium klicka här. 

Svensk Försäkring: Priips kan döda svensk depåförsäkring

Regleringen kring Priips riskerar att helt slå ut svensk depåförsäkring – med en premievolym på 45,6 miljarder kronor per år. Det befarar Svensk Försäkring, som nu har skrivit till EU-kommissionen, Eiopa, Finansdepartementet och Finansinspektionen i frågan. Man hoppas nu kunna få till en ändring – innan det är för sent.

Priips är en förkortning för ”Packaged Retail Insurance-based Investment Products” – i fri översättning ”paketerade investeringsförsäkringsprodukter”

EU har arbetat länge med ett förslag för att stärka konsumenternas ställning på området. Tidigare i höst fattades beslut om en förordning som bland annat reglerar hur faktablad kring denna typ av produkter ska utformas. 

Det som Svensk Försäkring nu reagerar på är den tekniska tillsynsstandarden – ”RTS:en” – som är kopplad till Priips-förordningen. 

”Det finns en överhängande risk för att vår svenska depåförsäkring – som är en stor och betydelsefull produkt – inte kommer att överleva regleringen i RTS:en och således försvinna från marknaden. De inbetalda premierna för depåförsäkring uppgick senaste året i Sverige till 45,6 miljarder kr per år, så frågan har mycket stor betydelse.”, skriver Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström i ett brev till Finansdepartementet. 

Klicka här för att ta del av skrivelsen från Svensk Försäkring i sin helhet.