Etikett: Försäkringsdistribution

Lagen om försäkringsdistribution nu framlagd till riksdagen

Nu har regeringen lagt fram sin propositionen till riksdagen om den nya lagen om försäkringsdistribution, baserad på EU:s IDD-direktiv. Lagen om försäkringsdistribution föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018. 

Vissa delar av den nya lagstiftningen – de bestämmelser som avser distribution av tjänste- pensionsförsäkringar som är exponerade mot marknadsvolatilitet – ska dock börja tillämpas först den 1 oktober 2019. 

Enligt regeringen är syftet med den nya lagen att öka kundskyddet på försäkringsmarknaden genom större trygghet och tydlighet för alla kunder, samtidigt som Finansinspektionen får bättre förutsättningar att utöva effektiv och kraftfull tillsyn. Bland förslagen finns krav på kunskap och kompetens hos försäljare, olika bedömningar som ska göras före försäljningen av försäkringar, tydligare och mer utförlig information till kunder samt vissa begränsningar när det gäller provisioner och andra tredjepartsersättningar.

Regelverket innehåller även särskilda krav som gäller vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter, som depå- och fondförsäkringar. FI får också utökade tillsyns- och sanktionsmöjligheter.

– Tyvärr har många kunder blivit pålurade oskäligt dyra lösningar paketerade som försäkringar. Försäljarna har haft låga krav på sig och ibland inte haft konsumentens bästa i åtanke. Många konsumenter har nog inte varit medvetna om vilka dyra lösningar de köpt och det är en oacceptabel situation som vi nu vill råda bot på, säger konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund i en presskommentar.

Lagförslaget innebär att till vissa delar att det ställs upp strängare krav än i försäkringsdistributionsdirektivet när det gäller rådgivning grundad på en personlig och opartisk analys. Exempelvis får en försäkringsdistributör som säger sig vara opartisk inte lämna råd om egna produkter eller ta emot provisioner. Vidare föreslås bland annat förbud mot viss marknadsföring och vissa provisioner. 

Här hittar du den nya lagtexten om försäkringsdistribution. 

KKV: Undersök hur jämförelsesajter påverkas av den nya lagen!

Det behövs en närmare analys av konsekvenserna för nätbaserade jämförelsetjänster av den föreslagna nya lagen om försäkringsdistribution! Det skriver Konkurrensverket i sitt remissvar på förslaget till ny lagstiftning, baserad på EU:s IDD-direktiv.

Det framgår av yttrandet att Konkurrensverket anser att jämförelsesajterna har en viktig roll för att öka konkurrensen, och den frågan behöver analyseras ytterligare.

Så här skriver KKV: 

– Enligt Konkurrensverket har nätbaserade jämförelsetjänster en potential att förbättra konkurrensen på många marknader även i en situation där dessa erhåller ersättning från någon part. Gränsdragningsfrågorna bör därför bli föremål för ytterligare analys och förtydligande inom ramen för ärendets fortsatta beredning. 

I övrigt har KKV endast marginella synpunkter på lagförslaget. Man tillstyrker exempelvis de utökade kraven på utbildning och kompetens, och har heller inga principiella invändningar mot provisionsförbud vid oberoende rådgivning.

Så här formuleras detta i remissvaret:

– Även förbudet för att ta emot och behålla ersättning, från annan än kunden, i samband med försäkringsdistribution som lämnas på en opartisk och personlig analys bidrar till en tydligare gränsdragning mellan rådgivning och försäljning av försäkringsprodukter.  

Här kan du läsa hela Konkurrensverkets remissvar!