Etikett: moms

Marsh överklagar beslut om moms och skattetillägg till domstol

Marsh har överklagat ett beslut från Skatteverket om att påföra bolaget ytterligare moms och ett skattetillägg. 

Bakgrunden till Skatteverkets beslut är att myndigheten menar att Marsh har hanterat moms för tjänster från Marshbolag i andra länder på ett felaktigt sätt.

Beslutet från Skatteverket meddelades i november förra året. Överklagandet till förvaltningsrätten från Marsh Försäkringsmäklare AB momsgrupp kom in nu under januari.

Marsh skriver i sitt överklagande att Skatteverket felaktigt har utgått från att det handlar om köp av tjänster från lokala bolag. Enligt Marsh rör det sig istället om ett förmedlingsuppdrag som har genomförts gemensamt av flera olika Marshbolag och där förmedlingsarvodet fördelats mellan de inblandade bolagen. Den del av arvodet som betalats direkt till systerbolag i annat land har aldrig intäktsförts i Sverige.

— Det vore helt orimligt om exakt samma aktiviteter betraktades som undantagna om de utförs av Momsgruppen självt men som skattepliktiga bara för att de utförts av ett annat koncernbolag som också utgörs av en försäkringsförmedlare, skriver Marsh i sitt överklagande, där man också understryker att motsvarande aktiviteter aldrig skulle ha ansetts som momspliktiga i något annat EU-land.

I första hand yrkar Marsh på att avdrag för ingående skatt ska medges för ytterligare 408 000 kronor och att skattetillägget ska efterges.

Marsh begär att målet i förvaltningsdomstolen ska vilandeförklaras i väntan på att kammarrätten avgör ett annat liknande fall om utlandsmoms. I det målet tvingades Marsh betala moms på utlandstjänster på 1,4 miljoner kronor och dessutom ett skattetillägg på 277 000 kronor för att man anses ha lämnat oriktiga uppgifter. Dom föll i detta mål i början av förra året.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av överklagandet. 

 

Marsh förlorade i miljontvist om moms på utlandstjänster

Marsh har förlorat i domstol i ett ärende där man överklagat Skatteverkets beslut om moms. Marsh tvingas nu betala moms på utlandstjänster på 1,4 miljoner kronor och därutöver ett skattetillägg på 277 000 kronor för att man anses ha lämnat oriktiga uppgifter.  

Tvisten med Skatteverket gäller indirekt om frågan om exakt vilken typ av tjänster inom försäkring som är momsbefriade.

Marsh Försäkringsmäklare AB momsgrupp hade överklagat Skatteverkets beslut att påföra utgående skatt för momsgruppens förvärv av tjänster i utlandet, och krävde också att beslutet om skattetillägg skulle undanröjas. Totalt 

Bakgrunden är att Marsh i Sverige har köpt vissa tjänster från systerbolag i andra länder. Eftersom det handlar om finansiella tjänster – exempelvis försäkringsförmedling eller tjänster med anknytning till försäkringstransaktioner – så bör de vara momsbefriade, argumenterade Marsh i sitt överklagande. 

Marsh protesterade också mot Skatteverkets beslut om skattetillägg som drabbade Marsh – enligt Skatteverket för att Marsh lämnat oriktiga uppgifter. 

Men invändningarna från Marsh övertygade inte Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Domstolen beslutade istället i sin dom att helt och hållet gå på Skatteverkets linje. Köpen av tjänster från koncernbolag i andra länder är inte av den karaktären att de ska fara momsbefriade, menar domstolen. Så här heter det bland annat i domen: 

– Rätten bedömer sammanfattningsvis att utredningen ger stöd för att de tjänster som koncernbolagen har tillhandahållit inte omfattar uppsökande av nya kunder och sammanförande av dessa med potentiella försäkringsgivare. Såvitt framgått har istället Marsh AB utfört samtliga de moment som utgör sådan verksamhet. De tjänster som koncernbolagen tillhandahållit är följaktligen inte undantagna från skatteplikt. 

Domstolens slutsatsen blir också att Marsh tidigare har lämnat felaktiga uppgifter och därför måste betala skattetillägg. 

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang läsa hela domen från förvaltningsrätten.

Skandia vann mot Skatteverket i momstvist om 50,8 Mkr

Skandia har vunnit en långdragen process i domstol mot Skatteverket. I en dom ger Kammarrätten Skandia rätt i ett mål där Skatteverket velat höja Skandias utgående moms med 50,8 miljoner kronor inklusive ränta. 

Skatteverket ville efter en genomgång av Skandias deklarationer höja momsen för åren 2007–2008. 

Det hela handlar om Skandias amerikanska dotterbolag SAC – Skandia America Corporation – som under åren 2007–2008 fungerade som globalt inköpsbolag för hela koncernens it-tjänster. 

Skatteverket menade att bolagets svenska filial skulle betala moms för SAC:s tjänster. Totalt sett handlade det om ett efterbeskattningsbeslut på 50,8 miljoner kronor inklusive ränta. 

Skandia överklagade till förvaltningsrätten som – efter förhandsbesked från EU-domstolen – gav Skandia rätt.

Skatteverket beslutade då att istället Skandias momsgrupp skulle betala motsvarande belopp, som en följdändring av detta. Skandia överklagade även detta beslut till förvaltningsdomstol – och fick rätt med hänvisning till att det inte går att göra denna typ av följdändringar i samband med efterbeskattningsbeslut.

Kammarrätten går i sin dom från den 24 oktober på samma linje. 

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan klicka här för att läsa hela domen.