Etikett: Nordea Liv

Skandia och Nordea Liv klarade kraven i EU:s stresstest

EU:s tillsynsmyndighet för försäkringsbranschen, Eiopa, har genomfört ett stresstest där 42 europeiska försäkringsgrupper deltog. I testet ingick två försäkringsgrupper från Sverige; Nordea Liv och Skandia. Enligt Finansinspektionen visar testet att de två svenska försäkringsgrupperna är motståndskraftiga och överlag klarar Eiopas krav. 

I stresstestet undersöktes bland annat hur de olika försäkringsbolagen skulle påverkas av tre olika scenarier, bland annat en serie naturkafastrofer och lång period av låga räntor.

Sammantaget konstaterar Eiopa att försäkringsbranschen i Europa har en tillräcklig kapitalisering för att klara av den typen av situationer som beskrivs i stresstestet.

— Överlag bekräftar testet att branschen är känslig för marknadschocker i kombination med specifika chocker för den europeiska försäkringsbranschen. Som helhet är branschen tillräckligt kapitaliserad för att kunna hantera denna typ av chocker, skriver Eiopa i sin kommentar.

Majoriteten av de undersökta bolagen har inte velat offentliggöra resultaten, endast fyra bolag medgav publicering av stresstestet. Varken Nordea eller Skandia har medgett offentliggörande av stresstestet. Där skiljer sig de två svenska koncernerna från danska PFA och Danica Pension som också ingick i testet.

Här hittar du mer information om Eiopas stresstest.

Nordea Liv & Pension tecknar samarbetsavtal med WWF

Nordea Liv & Pension Sverige har tecknat ett samarbetsavtal med Världsnaturfonden, WWF. 

Avsikten är att avtalet ska bidra  till ökad kunskap om hållbara investeringar och främja kunskapsutbytet om investeringar i linje med Parisavtalet. Målet är att göra finansiella flöden förenliga med en omställning mot låga växthusgasutsläpp och en utveckling som är motståndskraftig till klimatförändringar.

Avtalet mellan Nordea Liv & Pension och WWF består inledningsvis av portföljanalys, integrering och samverkan.

— Vi är väldigt glada över samarbetet med WWF som är ett viktigt steg i vår utveckling inom hållbarhetsområdet. Den nya metoden innebär att vi använder en så kallad framåtblickande scenarioanalys. Metoden kallas för PACTA och visar hur väl portföljers innehav i noterade aktier och företagsobligationer stämmer överens med Parisavtalets klimatmål. Vi är övertygade om att företag med aktivt klimatarbete skapar förutsättningar för hög avkastning och att våra kunder uppskattar Nordeas påverkansarbete för en mer hållbar framtid, säger Johan Nystedt, VD Nordea Liv & Pension Sverige, i en presskommentar.

Här hittar du mer information om samarbetsavtalet. 

Nordea Liv sponsrar alpinister som klättrar för klimatet

Nordea Liv & Pension är en av sponsorerna till ett projekt där två bergsklättrare bestiger toppar i Alperna för att uppmärksamma klimatfrågan.

Climb for Climate är namnet på initiativet, vars syfte är att öka medvetenheten om klimatförändringarnas negativa effekter på det alpina landskapet. Peter Sandahl och hans klätterpartner Danny Uhlmann, ska försöka klättra alla de 82 toppar i Alperna som är högre än 4 000 meter. Porjketet ska genomföras under 100 dagar.

Nordea Liv & Pension påbörjar parallellt med denna satsning omplaceringen av 7 miljarder kronor i globala aktier, till hållbara placeringar. Det handlar om de pengar som ligger i Nordeas traditionella pensionsportfölj. Målet är att man ska vara klara med omplaceringarna innan klättrarna har nått den sista toppen.  

– Vi kommer nu att säkerställa att pensionssparandet för över 300 000 kunder blir mer klimatsmart, säger Johan Nystedt, VD på Nordea Liv & Pension Sverige, i en presskommentar.

Skandia och Nordea Liv med i nytt stresstest för försäkringsgrupper

Två försäkringsgrupper från Sverige kommer att ingå i ett europeiskt stresstest senare i år: Nordea Liv grupp och Skandia grupp.

Det är den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa som genomför ett stresstest av 42 europeiska försäkringsgrupper för att testa deras motståndskraft mot kraftiga marknadsförändringar med mera. Testet inleds med en workshop på måndag med representanter för försäkringsbranschen i Europa. 

Eiopa avser även att genomföra ett separat test när det gäller cyberrisker. 

Resultatet av stresstestet väntas bli offentligt i december. 

Här kan du läsa mer om det europeiska stresstestet. 

Nordea Livförsäkring AB delar ut 650 Mkr till moderbolaget

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) har beslutat om extra vinstutdelning på 650 miljoner kronor till ägarbolaget Nordea Life Holding. Utdelningen beslutades vid en extra bolagsstämma den 20 december och registrerades den 6 mars. 

Det är första gången som Nordea Livförsäkrings Sverige AB fattar beslut om extra vinstutdelning. 

Nordea Life Holding är i sin tur ett dotterbolag till Nordea Bank AB. 

Nordea Livförsäkring Sverige AB hade vid utgången av år 2016 ett förvaltat kapital på 117,9 (102,7) miljarder kronor. Inbetalade premier år 2016 uppgick till 15,7 (22,8) miljarder kronor. Vid utgången av år 2016 uppgick fritt eget kapital till 2,3 miljarder kronor. 

VD för bolaget sedan år 2016 är Johan Nystedt