Etikett: Säkerställda obligationer

Regeringen går emot Riksrevisionen om skydd för pensionssparares förmånsrätt

Regeringen tycker inte att det just nu finns anledning att gå igenom lagen om säkerställda obligationer, med inriktning på att stärka skyddet av pensionsspararnas förmånsrätt. Därmed går man emot Riksrevisionens rekommendationer för att stärka pensionsspararnas ställning.

Hur skyddade är landets pensionssparare egentligen, när deras pensionspengar placeras i säkerställda obligationer? 

Riksrevisionen har undersökt den förmånsrätt som ska skydda pensionssparare och dem som investerar i säkerställda obligationer. Syftet med granskningen var att se om regeringens och Finansinspektionens agerande motsvarar målet om ett högt konsumentskydd. Undersökningen presenterades i maj i år.

Sammantaget fick regeringen och Finansinspektionen underkänt när det gäller skyddet för pensionsspararna. Riksrevisionens slutsats var att regeringen och Finansinspektionen inte i tillräckligt hög grad har beaktat att finansiell reglering påverkar obligationsmarknaden, att skyddet av förmånsrätten är beroende av värderingsregler och att Finansinspektionens tillsyn behöver motsvara behovet att skydda förmånsrätten. 

Riksrevisionen hade i sin granskning ett par rekommendationer till regeringen: 

Gör konsekvensanalysen i förväg! Säkerställ att den konsekvensanalys som görs i samband med att förslag om finansiell reglering lämnas till riksdagen inkluderar analyser av hur efterfrågan på obligationer och andra värdepapper kan påverkas av förslagen.

Vad blev effekten av reglerna? Utvärdera vilka effekter som reglering och andra åtgärder från staten har haft för pensionsbolagen i deras roll som motparter vid statens och bankernas utgivning av obligationer.

Stärk pensionsspararnas förmånsrätt! Gör en översyn av lagen om utgivning av säkerställda obligationer med fokus på att stärka skyddet av investerarnas förmånsrätt görs.

Regeringen har nu gått igenom Riksrevisionens granskning och överlämnat en skrivelse till riksdagen. Av skrivelsen framgår att regeringen tycker att det är rimligt att åtgärderna för den särskilda förmånsrätten uppmärksammas. Däremot tycker regeringen inte att det för tillfället är nödvändigt att genomföra en översyn av lagen om utgivning av säkerställda obligationer.

Regeringen motiverar sitt ställningstagande med att Finansinspektionen har fått ökade befogenheter och ökade resurser, att regleringen inom området skärpts och att det inom EU-kommissionen pågår ett arbete som kan påverka marknaden för säkerställda obligationer.