Etikett: SaS

SAS vann i Arbetsdomstolen i pilotfall om delpension

SAS har vunnit ett mål i Arbetsdomstolen där Svensk Pilotförening hade drivit ett pilotfall om vilket pensionsavtal som var tillämpligt för delpension för piloter. Målet handlar om tolkningen av övergångsbestämmelserna i ett nytt pensionsavtal.

År 2013 skrev SAS och SPF under ett nytt pensionsavtal för piloter, PPA13, som ersatte det gamla PPA07. De nya pensionsavtalen skrevs i en krissituation för bolaget, och innebar nedjusteringar av pensionsförmånerna för piloter. Det nya avtalet var också premiebestämt till skillnad från det tidigare förmånsbestämda pensionssystemet.

Men vad hände med dem som gått i delpension innan det nya avtalet trädde i kraft, och som sedan gick i pension helt och hållet när det nya avtalet börjat gälla? Skulle hela deras ålderspension beräknas enligt det gamla avtalet som gällde när de klev in i delpensionen, eller skulle ålderspensionen tvärtom beräknas helt enligt det nya avtalet?

Den frågan blev aktuell för den svenske SAS-piloten JL. Han gick i delpension innan det nya avtalet PPA13 trätt i kraft och därefter i ålderspension år 2015 när det nya pensionsavtalet trätt i kraft.

Svensk Pilotförening menade då att ålderspensionen helt skulle utgå från det gamla, mer förmånliga, pensionsavtalet. SAS å sin sida menade tvärtom att det var självklart att pensionen skulle utgå från det nya avtalet PPA17, eftersom det var först efter att detta avtal trätt i kraft som han gick över till att vara pensionär på heltid. Skillnaden mellan de båda synsätten handlade om 5 850 kronor i pension varje månad för JL.

De skilda tolkningarna ledde till att fallet hamnade i domstol.

En fråga i målet var om en speciell regel i det gamla avtalet PPA07 kunde vara tillämplig för JL:s ålderspension. Enligt denna regel – som kallas för FC-regeln – skulle en pilot som varit anställd minst 20 år få en pension som utgick från en befälhavares lön – även om vederbörande inte arbetat som befälhavare. FC-regeln gällde endast vid beräkning av ålderspension, inte vid beräkning av delpension.

SPF ansåg bland annat att JL:s ålderspension skulle beräknas enligt det gamla avtalet, eftersom hans namn fanns med på en särskild namnlista i samband med att det nya avtalet trädde i kraft. Listan pekade ut de personer vars pension skulle beräknas enligt det gamla avtalet. SAS däremot menade att listan och övergångsbestämmelserna endast innebar att hans dåvarande delpension skulle beräknas enligt det gamla avtalet PPA07. Inte att även hans kommande ålderspension också skulle utgå från PPA07.

Arbetsdomstolen menar i sin dom att SAS tolkning av avtalet är den rätta. Så här skriver AD i domen:

– Ordalydelsen av övergångsbestämmelserna i Bilaga B talar starkt och entydigt för att piloter som, i likhet med J.L., var berättigade till delpension enligt PPA07 då PPA13 trädde i kraft inte omfattas av några andra regler i PPA07 än sådana som avser deras delpension. /…/Arbetsdomstolen finner därför att PPA13 inte innebär att FC-regeln är tillämplig på J.L. SPF:s talan ska redan därför avslås.

Svensk Pilotförening tvingas nu ersätta SAS med 350 000 kronor i rättegångskostnader.

Här kan du läsa hela domen i Arbetsdomstolen

Svenska SAS-piloter valde SPP både för trad och fond

Svensk Pilotförening har under hösten omförhandlat sina tjänstepensioner inom PPA13. SPP blir valbart alternativ inom både traditionell- och fondförsäkring.

– SPP erbjöd ett alternativt som var attraktivt och prisvärt. Enkelt att förstå och transparent. Dessutom uppskattade vi SPPs proaktivitet och välvilja att skapa en lösning som fungerar för oss nu och lång tid framåt, säger Peter Larsson, ordförande för Svensk Pilotförening-SAS, i ett pressmeddelande.

SPPs traditionella försäkring ”Spara med Garanti” blir default för piloterna som vill ha traditionell försäkring.

– Vi har en fantastisk garantiprodukt som förenar en trygghet och transparens med stark växtkraft. Dessutom får kunden en åldersanpassad förvaltning vilket ger en individualisering som är unik på marknaden, säger Johan Svenvall, Key Account Manager för SAS.

För dem som vill välja fonder själv erbjuds SPP:s fondutbud.