Etikett: trafikförsäkringsföreningen

Svensk Försäkring: Självkörande fordon måste ha trafikförsäkring

Även autonoma bilar måste ha en trafikförsäkring. Det skriver Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen i ett gemensamt remissyttrande över betänkandet ”Vägen till självkörande fordon”. 

I yttrandet, som avlämnades i fredags, skriver de båda remissinstanserna att man delar bilden som betänkandet ger att det kommer att ta lång tid innan fordonsflottan är helt autonom.

– Så länge det överhuvudtaget är möjligt att framföra fordon manuellt kommer det att finnas behov av trafikförsäkring för att ersätta de sak- och personskador som inträffar. Trafikförsäkringen är således nödvändig under lång tid framöver för att säkerställa att skadelidande blir fullt kompenserade för inträffade skador, heter det i yttrandet. 

I stort instämmer alltså Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen i betänkandets slutsatser. Men inte på alla punkter.

Det här är några områden där man avviker från betänkandet och menar att det finns brister i förslaget, som kräver kompletteringar: 

  • Riskanalys krävs! Ska verkligen motorredskap Klass II undantas från tillståndsplikten för försöksverksamhet med autonoma fordon? Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen är skeptiska bland annat eftersom ingen riskanalys genomförts av att tillåta autonoma motorredskap att framföras på väg och cykelbana. ”Ett motorredskap som exempelvis väger 100 kg och färdas i 20 km/h kan orsaka omfattande personskador på oskyddade trafikanter som kommer i dess väg”, heter det i remissvaret.

  • Registrering ett måste! Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen menar också att autonoma motorredskap Klass II bör registreras. ”En registrering medför att det är möjligt att identifiera ägaren till redskapet och kräva trafikförsäkring av denne”, skriver de i remissvaret.

  • Ge tillgång till digital information! Försäkringsbolag och skadelidande måste ha laglig rätt att ta del av digital information med koppling till ett olycksförlopp. ”Detta är nödvändigt för att ansvar ska kunna fördelas på vållande part vid en trafikolycka”, konstaterar Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen.

    Här kan du ta del av hela yttrandet från Svensk Försäkring. 

Tummen upp för EU:s förslag till nytt motorförsäkringsdirektiv

Både Svensk Försäkring och Finansinspektionen tillstyrker i stort förslaget till nytt motorförsäkringsdirektiv inom EU, framgår det av remissyttranden. 

Svensk Försäkring skriver i sitt yttrande, gemensamt med Trafikförsäkringsföreningen, att man är positiv till förslaget om harmonisering av beloppen vid trafikskador: 

– Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen konstaterar i ett gemensamt remissyttrande till Justitiedepartementet att den svenska trafikskadelagen uppfyller de förändringar som föreslås. Däremot behöver skyddet för svenskar som skadas vid trafik i andra länder förbättras i linje med vad Kommissionen nu föreslår. Det på kontinenten ofta dåliga skyddet under trafikförsäkringen kan verka negativt på den fria rörligheten inom den europeiska gemenskapen, heter det i presentationen av remissyttrandet.

Svensk Försäkring/TFF har även några mer kritiska synpunkter på EU-förslaget. 

Man menar att definitionen av vilka fordon som ska omfattas av direktivet inte är tillräcklig. Dessutom påpekar man att förslaget om ett standardiserat intyg om skadehistorik inte stämmer överens med verkligheten. Detta eftersom många försäkringsbolag inte använder bonus-/malussystem och där det sker en utveckling mot att försäkringspremien styrs av en app kopplad till bilen.

– Dessutom skulle svenska försäkringstagare diskrimineras då vårt försäkringsskydd är betydligt mer omfattande än vad det är på kontinenten.

Även Finansinspektionen tillstyrker förslaget i sin helhet. En kompletterande synpunkter från inspektionen är om det standardiserade intyget om skadehistorik även ska innehålla nollskador, det vill säga skador som inte kostar försäkringsbolaget någonting. FI påpekar också att vissa begrepp i den svenska lagstiftningen, som gäller intyget om skadehistorik, skiljer sig från EU-begreppen. FI efterfrågar ett klargörande om vilken praktisk innebörd detta är tänkt att ha.  

Här kan du läsa yttrandet från Svensk Försäkring/Trafikförsäkringsföreningen. 

Här är remissyttrandet från Finansinspektionen. 

Försäkringsbranschen: Var tredje bilreparation får underkänt

Mer än en av tre bilreparationer – 34 procent – får underkänt i försäkringsbranschen kvalitetskontroller på skadeverkstäder som nu genomförs för fjärde gången. Ofta handlar det om rent slarv från verkstadens sida, konstaterar.

Försäkringsbranschen har under fyra år utfört gemensamma stickprovskontroller på närmare 80 större bilverkstäder runt om i landet för att få en helhetsbild av de skadereparationer som görs åt försäkringsbolagens kunder. Fram tills nu har reparationer kontrollerats på omkring 3 400 fordon. 

De utvalda verkstäderna står tillsammans för cirka 40 procent av det totala antalet skadereparationer som utförs åt försäkringsbranschen. 

Årets resultat är något bättre än tidigare, men får fortfarande underkänt.

– Det är ett bättre resultat än tidigare under kontrollperioden men fortfarande är det långt kvar till en acceptabel nivå, säger Anders Edvardsson, projektledare hos branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen som samordnar insatsen, i en presskommentar.

De vanligaste reparationsanmärkningarna gäller lackarbete, fastsättning/montering av stötfångare och dörrar samt att metodbeskrivning för arbetet som ska göras inte används.

Endast fem av de undersökta verkstäderna har anmärkningar på högst 10 procent av reparationerna, vilket anses acceptabelt.

– Vår målsättning måste vara att alla skadeverkstäder ska ligga på den nivån, säger Anders Edvardsson.

Verkstadskontrollerna utförs av DEKRA Quality Management AB. Försäkringsbranschens kvalitetskontroller av skadeverkstäder startade 2014 och kommer att pågå minst ett par år till. De medverkande bolagen är Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa.

 

Svensk Försäkring: Förbjud mobilsamtal i bilen!

Stoppa mobiltelefonerna i bilen! Svensk Försäkring meddelade under fredagen att man, tillsammans med Trafikförsäkringsföreningen, ställer sig gemensamt bakom ett förslag från Transportstyrelsen om bilförares användning av kommunikationsutrustning under färd.

– Vi menar att användande av handhållen mobiltelefon kan inverka menligt på framförandet av fordon, skriver Svensk Försäkring i en kommentar. 

Svensk Försäkring skriver i sitt remissyttrande att dagens lagstiftning – som bygger på eget ansvar – inte har fungerat väl.

– Vi bedömer att det föreligger framför allt risk att oskyddade trafikanter inte observeras när blicken tas från trafikmiljön, heter det i remissvaret.

Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen anser därför att införande av ett förbud mot handhållen mobil är en viktig signal till förare om att samhället ser en risk för ett ökat antal skador när mobil används under färd.

Samtidigt konstaterar man att dagens teknik är under utveckling, och sannolikt kommer att medge för föraren att kommunicera på ett säkert sätt under färd utan att behöva ta bort blicken från vägmiljön, alternativt att fordonet själv hanterar färden på ett säkert sätt autonomt.

Här kan du läsa hela remissvaret. 

Trafikförsäkringsföreningen kräver försäkringsmäklare i konkurs

Trafikförsäkringsföreningen har vänt sig till domstol för att kräva ett försäkringsförmedlarföretag i konkurs. 

Enligt en skrivelse till Malmö tingsrätt har TFF fordringar på förmedlarbolaget på drygt 140 000 kronor. 

Eftersom skulden förfallit utan att bolaget har betalat, får det anses vara på obestånd. Bolaget bör därmed försättas i konkurs, skriver TFF i sin inlaga. 

Förmedlarföretaget, Maxima Finans & Försäkringsmäklare Aktiebolag, hade under år 2015 en omsättning på 4,0 (2,4) miljoner kronor och ett resultat på –0,2 (0,0) miljoner kronor. 

If: Smitningsolyckor kostar över 200 miljoner kronor om året!

Förra året kostade smitningsolyckorna över 200 miljoner kronor. Det meddelar If som har gått igenom underlag från Trafikförsäkringsföreningen. 

Den vanligaste typen av smitning handlar om parkeringsskador där den skyldige inte gett sig till känna. Det förekommer även trafikolyckor och prejningar då den vållande smiter från platsen.

Enligt Trafikförsäkringsföreningen ersattes 20 000 parkeringsskador och andra smitningsskador till ett värde av 235 miljoner kronor under 2016.

– Skadorna efter smitningar är inte alltid stora, men de är många och ofta onödiga. Att smita är dessutom ett allvarligt brott som kan ge upp till ett års fängelse om det skulle bedömas som grovt, säger i en presskommentar Dan Falconer, Ifs representant i Bilförsäkringskommittén som lyder under TFF:s styrelse.

Det verkliga antalet smitningar är dock högre än de 20 000 incidenterna som anmäldes, eftersom det finns ett stort mörkertal. Långt i från alla skador faktiskt leder till en anmälan.