Tummen upp för EU:s förslag till nytt motorförsäkringsdirektiv

Både Svensk Försäkring och Finansinspektionen tillstyrker i stort förslaget till nytt motorförsäkringsdirektiv inom EU, framgår det av remissyttranden. 

Svensk Försäkring skriver i sitt yttrande, gemensamt med Trafikförsäkringsföreningen, att man är positiv till förslaget om harmonisering av beloppen vid trafikskador: 

– Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen konstaterar i ett gemensamt remissyttrande till Justitiedepartementet att den svenska trafikskadelagen uppfyller de förändringar som föreslås. Däremot behöver skyddet för svenskar som skadas vid trafik i andra länder förbättras i linje med vad Kommissionen nu föreslår. Det på kontinenten ofta dåliga skyddet under trafikförsäkringen kan verka negativt på den fria rörligheten inom den europeiska gemenskapen, heter det i presentationen av remissyttrandet.

Svensk Försäkring/TFF har även några mer kritiska synpunkter på EU-förslaget. 

Man menar att definitionen av vilka fordon som ska omfattas av direktivet inte är tillräcklig. Dessutom påpekar man att förslaget om ett standardiserat intyg om skadehistorik inte stämmer överens med verkligheten. Detta eftersom många försäkringsbolag inte använder bonus-/malussystem och där det sker en utveckling mot att försäkringspremien styrs av en app kopplad till bilen.

– Dessutom skulle svenska försäkringstagare diskrimineras då vårt försäkringsskydd är betydligt mer omfattande än vad det är på kontinenten.

Även Finansinspektionen tillstyrker förslaget i sin helhet. En kompletterande synpunkter från inspektionen är om det standardiserade intyget om skadehistorik även ska innehålla nollskador, det vill säga skador som inte kostar försäkringsbolaget någonting. FI påpekar också att vissa begrepp i den svenska lagstiftningen, som gäller intyget om skadehistorik, skiljer sig från EU-begreppen. FI efterfrågar ett klargörande om vilken praktisk innebörd detta är tänkt att ha.  

Här kan du läsa yttrandet från Svensk Försäkring/Trafikförsäkringsföreningen. 

Här är remissyttrandet från Finansinspektionen. 

27 augusti, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048