Swedbanks förvaltade livkapital rasade med 11 % fjärde kvartalet

Det förvaltade kapitalet inom svensk livförsäkring i Swedbankkoncernen minskade med hela 11 procent under fjärde kvartalet förra året. Det framgår av Swedbanks bokslutsrapport som presenterades i dag på morgonen.

Förvaltat kapital inom Swedbanks svenska försäkringsverksamhet uppgick vid årsskiftet till 174 miljarder kronor, jämfört med 196 miljarder kronor vid utgången av september.

Inom det område Swedbank kallar för ”avtalsförsäkring” minskade det förvaltade kapitalet under kvartalet till 82 (93) miljarder kronor. Inom kapitalförsäkring sjönk det förvaltade kapitalet under kvartalet till 59 (68) miljarder kronor, och inom tjänstepension minskade det förvaltade kapitalet till 23 (25) miljarder kronor. I Baltikum gick det förvaltade livkapitalet ned till 5 (6) miljarder kronor.

När det gäller skadeförsäkring tycks det se ljusare ut, må vara att detta område är betydligt mindre än livförsäkringsverksamheten. Posten ”Övriga intäkter” ökade med 21 procent jämfört med föregående kvartal, till 228 miljoner kronor. Orsaken är enligt Swedbank främst ett högre resultat från försäkringsverksamheten till följd av högre premieinkomster och lägre skadeersättningar.

För Swedbankkoncernen som helhet minskade intäkterna under fjärde kvartalet med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år, till 10,7 (10,9) miljarder kronor. Resultat efter skatt sjönk 3 procent till 4,6 (4,7) miljarder kronor.

För helåret steg intäkterna med 5 procent till 44,2 (42,2) miljarder kronor. Resultat efter skatt för helåret steg med 9 procent till 21,2 (19,4) miljarder kronor.

Så här skriver koncernchef Birgitte Bonnesen i sin VD-kommentar:

— När jag blickar tillbaka på det gångna året konstaterar jag att vi återigen har levererat ett starkt finansiellt resultat med ökade intäkter och en räntabilitet på det egna kapitalet på 16,1 procent, att jämföra med målet om 15 procent. Intäktstillväxten återspeglar vår ledande position på våra hemmamarknader samtidigt som kostnadsdisciplinen består. Det ger oss goda förutsättningar när vi under 2019 går in i nästa fas i vår plan för att öka kundvärdet och säkerställa bankens framtida konkurrenskraft. Vårt största affärsområde, Svensk bankverksamhet, är centralt i denna fas och under 2019 genomförs därför en omorganisation för att påskynda förändringsarbetet med kunden i fokus.

I VD-kommentaren sägs också att banken det närmaste året bland annat kommer att fokusera på att digitalisera bolåneprocessen och lansera en digital plattform där kunderna får en total överblick över sin finansiella situation. Målsättningen är samtidigt att bankens underliggande kostnader ska understiga 17 miljarder kronor under 2019. De samlade kostnaderna 2018 uppgick till 16,8 miljarder kronor.

29 januari, 2019
Gunnar Loxdal