Pensionsmyndigheten: De flesta har fått bättre pension med inkomstindex

Vid årsskiftet 2001/2002 ändrades uppräkningen av inkomstpensionen så att den skulle följa inkomstindex i stället för som tidigare prisindex. Det har varit bra för de flesta pensionärer, visar en färsk rapport från Pensionsmyndigheten. Omräkningen av inkomstpensionerna har sedan dess överstigit inflationen med 4,5 procent. Men den positiva effekten gäller enligt rapporten inte alla pensionärer. 

Regelverket för uppräkning av inkomstpensionen innebär i dag att pensionnivåerna följer inkomstutvecklingen, med justering för det förskott som tidigare har givits. På så vis ska pensionnivåerna vara följsamma med samhällsekonomins utveckling.

Om pensionerna istället som tidigare skulle följa prisindex, skulle pensionärernas ekonomi visserligen vara mer förutsägbar över tid. Men om den reala tillväxten per capita under en längre period överstiger 1,6 procent försvagas de äldres pensioner i förhållande till de förvärvsaktivas inkomster. Eftersom så har varit fallet sedan år 2001, har de flesta pensionärer fått höjd pension jämfört med vad de skulle ha fått enligt det tidigare regelverket.

Men alla pensionärer har inte påverkats positivt av indexförändringen. De som pensionerades under finanskrisen 2009 har fram till 2018 fått realt oförändrade eller försämrade pensioner, visar rapporten.

Andra har gynnats desto mer. De som pensionerades 2011 eller 2012 har enligt rapporten realt fått ökade pensioner med hela 7—8 procent.

Här kan du ta del av Pensionsmyndighetens rapport. 

31 januari, 2019
Gunnar Loxdal