Du är inte inloggad

Hej! För att ta del av informationen på den här sidan, behöver du vara Sak & Liv Premium-användare och dessutom inloggad på sidan.

Logga in

Ja, jag är Sak & Liv Premium-användare.
Logga in

Hör av er

Jag är inte Sak & Liv Premium-användare, men vill gärna veta vilka specialerbjudanden ni har för mig om jag tecknar ett abonnemang nu.
Registrera dig här

2019-03-19

Moderna överklagar målet om soffbranden till HD

Moderna Försäkringar har överklagat ett mål om en soffbrand i Östersund till Högsta domstolen. I tvisten hade Moderna stämt Jämtland Räddningstjänstförbund på 15,8 miljoner kronor, för att en brand i en soffa blossade upp på nytt efter att räddningstjänsten varit på plats för att släcka elden men sedan åkte därifrån.
Läs hela dokumentet
2019-03-19

Förvaltningsrätten underkände Skatteverkets beslut om LeoVegas-aktier

Förvaltningsrätten i Stockholm underkänner Skatteverkets beslut om värdering av onoterade LeoVegas-aktier, vid överlåtelse till en kapitalförsäkring i Danica. Skatteverket ansåg att nio personers aktieinnehav borde uppvärderats med drygt 87 Mkr. Domstolen går istället på den värdering som utförts av Kaptena. Här är en av de nio domarna.
Läs hela dokumentet
2018

Årsredovisning för AMF Pensionsförsäkring AB

AMF Pensionsförsäkring AB offentliggjorde den 19 mars 2019 sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2018.
Läs hela dokumentet
2018

Storebrands årsredovisning för 2018

Storebrand publicerade den 18 mars sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för år 2018.
Läs hela dokumentet
2019-03-18

Dom i kammarrätten om skatt på pension från Världsbanken

Kammarrätten meddelade den 11 mars dom i ett mål där en tidigare anställd vid Världsbanken överklagat en tidigare dom från förvaltningsrätten i Stockholm om beskattning av pensionsutbetalning från Världsbankens pensionstrust. Kammarrätten går dock på samma linje som förvaltningsrätten, det vill säga att pensionen ska beskattas.
Läs hela dokumentet
2019-03-18

Fonderna som försvinner från premiepensionens fondtorg

Pensionsmyndigheten har publicerat en lista över de 211 värdepappersfonder som tidigare varit med på premiepensionens fondtorg men nu inte längre är valbara.
Läs hela dokumentet
2019-03-19

Förvaltningsrätten underkände Skatteverkets beslut om LeoVegas-aktier

Förvaltningsrätten i Stockholm underkänner Skatteverkets beslut om värdering av onoterade LeoVegas-aktier, vid överlåtelse till en kapitalförsäkring i Danica. Skatteverket ansåg att nio personers aktieinnehav borde uppvärderats med drygt 87 Mkr. Domstolen går istället på den värdering som utförts av Kaptena. Här är en av de nio domarna.
Läs hela dokumentet
2019-03-07

Alectas stämningsansökan mot tidningen Metro

Alecta har inkommit med en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot tidningen Metro. Av stämningsansökan framgår att Alecta kräver Metro på obetald hyra på 2,4 miljoner kronor, och vill att domstolen förpliktar Metro att genast flytta från den lokal man hyr av Alecta på Regeringsgatan i Stockholm.
Läs hela dokumentet
2018

RSA:s preliminära resultat för 2018

RSA presenterade den 28 februari sin preliminära resultatrapport för 2018. Av den framgår att combined ratio för Codan/Trygg-Hansa under året steg till 86,8 procent, jämfört med 82,9 procent 2017.
Läs hela dokumentet
2019-02-27

HD:s beslut om trafikskadelagen och branden i Västmanland

Högsta domstolen meddelar i ett beslut att Bergvik Skog Väst AB:s skada i samband med skogsbranden i Västmanland har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen
Läs hela dokumentet
2019-02-26

En ny marknad i Sverige för försäkringsrelaterade värdepapper

Kan Sverige bli en ny marknad för utgivning av försäkringsrelaterade värdepapper, Insurance Linked Securities? I en ny marknadsrapport beskriver Sak & Liv hur marknaden för försäkringsrelaterade värdepapper har växt fram och fungerar internationellt och talar med aktörer som arbetar med ILS-produkter i dag. Rapporten är tillgänglig för abonnenter på Sak & Liv Premium.
Läs hela dokumentet
2019-02-20

Sak & Livs analys av FI:s sanktion mot Avanza Pension

Finansinspektionen riktar i sitt sanktionsbeslut om Avanza Pension kritik mot bolaget och konstaterar att det finns skäl att besluta om ett högt sanktionsbelopp. FI konstaterar också att eftersom kapitalbasen och kapitalkravet har varit felberäknade kan det inte uteslutas att det vid något tillfälle har förelegat risk för att bolaget inte skulle kunna uppfylla solvenskapitalkravet.
Läs hela dokumentet
2018

Fjärde AP-fondens årsredovisning för 2018

Fjärde AP-fonden har publicerat sin årsredovisning för 2018. Du hittar årsredovisningen här. 
Läs hela dokumentet
2019-03-11

Pensionsmyndighetens förteckning över godkända fonder v 10

Till och med vecka 10 hade Pensionsmyndigheten godkänt 38 fonder för premiepensionens fondtorg, enligt de nya regelverket.
Läs hela dokumentet
2019-01-08

Finansinspektionens hantering av frågor om molntjänster

Finansinspektionen har publicerat ett dokument om tillsynsmyndighetens ståndpunkt när det gäller frågor och utmaningar som finansbranschen upplever i samband med molntjänster och utlagd verksamhet. Frågeställningar togs bland annat upp i rundabordssamtal under 2018 med finansiella företag och molntjänsteleverantörer.
Läs hela dokumentet
2019-03-04

Skandiarapport om olika generationers behov av pensionssparande

Skandia har i en rapport kartlagt olika generationers behov av pensionssparande. I rapporten jämförs 60-talister, 70-talister, 80-talister, 90-talister och 00-talister och deras väg mot pensionen, och slutsatsen är att de yngre generationerna har stora utmaningar för att nå en bra pension.  
Läs hela dokumentet
2019-02-11

Svensk Försäkrings rapport om ett nytt privat pensionssparande

Svensk Försäkring presenterade den 11 februari sitt förslag om ett nytt privat pensionssparande. Enligt Svensk Försäkring är förslaget inriktat på ett sparande särskilt för låg- och medelinkomsttagare.
Läs hela dokumentet
2019-01-11

PTK och Svenskt Näringsliv överens om nytt omställningsavtal

PTK och Svenskt Näringsliv har enats om ett nytt omställningsavtal för privatanställda tjänstemän. Det nya avtalet innebär bland annat betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom och sänkta avgifter för företagen.  
Läs hela dokumentet