Du är inte inloggad

Hej! För att ta del av informationen på den här sidan, behöver du vara Sak & Liv Premium-användare och dessutom inloggad på sidan.

Logga in

Ja, jag är Sak & Liv Premium-användare.
Logga in

Hör av er

Jag är inte Sak & Liv Premium-användare, men vill gärna veta vilka specialerbjudanden ni har för mig om jag tecknar ett abonnemang nu.
Registrera dig här

2019-05-21

Proposition om tillsyn av advokater vid penningtvätt

Regeringen lade den 21 maj fram en proposition om Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen. I den föreslagna lagstiftningen anges bland annat att advokatbolag står under tillsyn av Sveriges advokatsamfund vid tillämpning av penningtvättslagen.
Läs hela dokumentet
2019-05-21

Förhandlingsframställan om höjd pension i kommuner

Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen har inkommit med varsin likalydande förhandlingsframställan till Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona om höjda tjänstepensioner för anställda i kommuner och landsting.  
Läs hela dokumentet
2019-05-21

Villaägarna vann i miljontvist mot Cigna

Villaägarna har vunnit en tvist vid Attunda tingsrätt mot Cigna som gäller provision på sålda olycksfallsförsäkringar. Dom föll den 17 maj 2019 och innebär att Cigna ska betala 6,8 miljoner kronor till Villaägarna för utebliven vinst samt stå för rättegångskostnaden på 488 000 kronor.
Läs hela dokumentet
2018

FPK:s årsredovisning för 2018

Den 16 maj publicerade FPK sin årsredovisning för 2018.
Läs hela dokumentet
2019-05-17

Lagrådsremiss om nya regler för pensionsstiftelser

Den 17 maj offentliggjordes regeringens lagrådsremiss med lagförslag om nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet i EU.
Läs hela dokumentet
2019-05-17

Lagrådsremissen om en ny reglering för tjänstepensionsföretag

Regeringen lämnade den 17 maj över sin lagrådsremiss med förslag till nytt regelverk för tjänstepensionsföretag, med utgångspunkt från EU:s andra tjänstepensionsdirektiv. Avsikten är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 december i år.
Läs hela dokumentet
2019-03-19

Förvaltningsrätten underkände Skatteverkets beslut om LeoVegas-aktier

Förvaltningsrätten i Stockholm underkänner Skatteverkets beslut om värdering av onoterade LeoVegas-aktier, vid överlåtelse till en kapitalförsäkring i Danica. Skatteverket ansåg att nio personers aktieinnehav borde uppvärderats med drygt 87 Mkr. Domstolen går istället på den värdering som utförts av Kaptena. Här är en av de nio domarna.
Läs hela dokumentet
2019-03-07

Alectas stämningsansökan mot tidningen Metro

Alecta har inkommit med en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot tidningen Metro. Av stämningsansökan framgår att Alecta kräver Metro på obetald hyra på 2,4 miljoner kronor, och vill att domstolen förpliktar Metro att genast flytta från den lokal man hyr av Alecta på Regeringsgatan i Stockholm.
Läs hela dokumentet
2018

RSA:s preliminära resultat för 2018

RSA presenterade den 28 februari sin preliminära resultatrapport för 2018. Av den framgår att combined ratio för Codan/Trygg-Hansa under året steg till 86,8 procent, jämfört med 82,9 procent 2017.
Läs hela dokumentet
2019-02-27

HD:s beslut om trafikskadelagen och branden i Västmanland

Högsta domstolen meddelar i ett beslut att Bergvik Skog Väst AB:s skada i samband med skogsbranden i Västmanland har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen
Läs hela dokumentet
2019-02-26

En ny marknad i Sverige för försäkringsrelaterade värdepapper

Kan Sverige bli en ny marknad för utgivning av försäkringsrelaterade värdepapper, Insurance Linked Securities? I en ny marknadsrapport beskriver Sak & Liv hur marknaden för försäkringsrelaterade värdepapper har växt fram och fungerar internationellt och talar med aktörer som arbetar med ILS-produkter i dag. Rapporten är tillgänglig för abonnenter på Sak & Liv Premium.
Läs hela dokumentet
2019-02-20

Sak & Livs analys av FI:s sanktion mot Avanza Pension

Finansinspektionen riktar i sitt sanktionsbeslut om Avanza Pension kritik mot bolaget och konstaterar att det finns skäl att besluta om ett högt sanktionsbelopp. FI konstaterar också att eftersom kapitalbasen och kapitalkravet har varit felberäknade kan det inte uteslutas att det vid något tillfälle har förelegat risk för att bolaget inte skulle kunna uppfylla solvenskapitalkravet.
Läs hela dokumentet
2018

Fjärde AP-fondens årsredovisning för 2018

Fjärde AP-fonden har publicerat sin årsredovisning för 2018. Du hittar årsredovisningen här. 
Läs hela dokumentet
2019-03-11

Pensionsmyndighetens förteckning över godkända fonder v 10

Till och med vecka 10 hade Pensionsmyndigheten godkänt 38 fonder för premiepensionens fondtorg, enligt de nya regelverket.
Läs hela dokumentet
2018

FPK:s årsredovisning för 2018

Den 16 maj publicerade FPK sin årsredovisning för 2018.
Läs hela dokumentet
2019-04-08

Rapporten "Att arbeta till 75 – en bra början"

Rapporten "Att arbeta till 75 – en bra början" är skriven av Fredrik Reinfeldt på uppmaning av Delegationen för senior arbetskraft i regeringskansliet. Rapporten presenterades den 8 april, och har budskapet att vi måste ändra vår mentala inställning samt vår syn på vem som är äldre, och vad äldre arbetskraft kan bidra med.
Läs hela dokumentet
2019-01-08

Finansinspektionens hantering av frågor om molntjänster

Finansinspektionen har publicerat ett dokument om tillsynsmyndighetens ståndpunkt när det gäller frågor och utmaningar som finansbranschen upplever i samband med molntjänster och utlagd verksamhet. Frågeställningar togs bland annat upp i rundabordssamtal under 2018 med finansiella företag och molntjänsteleverantörer.
Läs hela dokumentet
2019-03-04

Skandiarapport om olika generationers behov av pensionssparande

Skandia har i en rapport kartlagt olika generationers behov av pensionssparande. I rapporten jämförs 60-talister, 70-talister, 80-talister, 90-talister och 00-talister och deras väg mot pensionen, och slutsatsen är att de yngre generationerna har stora utmaningar för att nå en bra pension.  
Läs hela dokumentet